Наукові публікації

Наукові публікації професора Мельничук І.М.

1.            Мельничук І. М. Модульно-рейтингова технологія викладання хімії в технікумах / І. М. Мельничук, В. В. Грубінко, Л. М. Романишина // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2000. – С. 150–153.

2.            Мельничук І. М. Методика тестування з використанням рейтингового обліку знань студентів з хімії / І. М. Мельничук // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2001. – №3. – С. 61–70/

3.            Мельничук І. М. Система рейтингового контролю навчальної діяльності студентів при вивченні хімії / І. М. Мельничук // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки.  Засоби реалізації сучасних технологій навчання. – Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2001. – Вип. 34. – С. 145–150.

4.            Мельничук І. М. Модульно-рейтингова технологія викладання хімії у технікумах нехімічного профілю : навч. посібник / І. М. Мельничук, Л. М. Романишина. – Тернопіль : ТДПУ, 2001. – 48 с.

5.            Мельничук І. М. Стимулювання навчальної діяльності студентів шляхом застосування рейтингового контролю / І. М. Мельничук // Наукові записки. Серія : Педагогіка і психологія. – Вінниця : РВВ ДП «Державна картографічна фабрика»,  2002. – Вип. 6. – С. 105–108.

6.            Мельничук І. М. Професійна спрямованість вивчення курсу хімії у підготовці технологів харчування / І. М. Мельничук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2002. –  №4. – С. 37–43.

7.            Мельничук І. М. Інноваційний підхід до формування вітакультурного змісту навчальних курсів / І. М. Мельничук // Інститут експериментальних систем освіти (науково-дослідний) : Інформаційний бюлетень. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 4. – С. 25–26.

8.            Мельничук І. М. Контроль як стимул до навчальної діяльності і розвитку особистості / І. М. Мельничук // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. – Кривий ріг : КДПУ, 2004. – Вип. 9. – С. 200–204.

9.            Мельничук І. М. Безперервність вищої освіти в Україні як аспект модульно-кредитної системи навчання  / І. М. Мельничук // Модульно-розвивальна система як об’єкт теоретико-методологічного аналізу : зб. матер. до п’ятиріччя заснування Інституту експерим. систем освіти (1 лист. 2004 р.). – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – С. 73–74.

10.       Мельничук І. М. Інноваційний підхід до формування вітакультурного змісту навчальних курсів / І. М. Мельничук // Інститут експериментальних систем освіти (науково-дослідний) : Інформаційний бюлетень. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип.4.  – С. 25–26.

11.       Мельничук І. М. Соціальна психологія організацій : навч.-метод. посіб. / І. М. Мельничук. – Тернопіль : Державний економічний університет, 2005. – 143 с.

12.       Мельничук І. М. Рейтинговий контроль як інструмент управління процесом пізнання студентів за умов кредитно-модульного навчання / І. М. Мельничук // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / редкол. : Т. І. Сущенко (відп. ред.) та ін. – Київ-Запоріжжя, 2005. – Вип. 35. – С. 213–219.

13.       Мельничук І. М. Вікова і педагогічна психологія : навч.-метод. посіб. / І. М. Мельничук. – Тернопіль : ТНЕУ, Економічна думка,  2006. – 144 с.

14.       Мельничук І. М. Використання тренінгів у профорієнтаційній роботі / І. М. Мельничук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2006. – № 7. – С.131–135.

15.       Мельничук І. М. Рейтинговий контроль як інструмент адаптації різних оцінювальних систем  / І. М. Мельничук // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія : зб. статей / ред. кол. О. В. Глузман та ін. – Ялта : РВВ РВНЗ КДУ, 2006. – Вип. 10. – Ч. ІІ. – С. 236–243.

16.       Мельничук І. М. Методичні рекомендації до підготовки та захисту магістерських і дипломних робіт за спеціальностями 7.040200, 8.040200 – «Соціальна робота» : метод. посібник / І. М. Мельничук. – Тернопіль: ТДЕУ, 2006. – 30 с.

17.       Мельничук І. М. Професійна робота в школі як напрям попередження трудової експлуатації дітей : навч.-метод. посіб. / І. М. Мельничук, Л. М. Романишина, Ю. М. Лицур  ; за заг. ред. Левченко К. Б., Трубавіної І. М. – К. : Юрисконсульт.  –  2006-2007.  –  334 с.  –  С. 181–196.

18.       Мельничук І. М. Цільові аспекти використання тренінгів / І. М. Мельничук // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. / ред. кол. : Н. С. Побірченко (гол. ред.) та ін. – Умань : УДПУ імені Павла Тичини, 2007. – Вип. 19. – С. 185–191.

19.       Мельничук І. М. Тренінг для визначення ціннісних орієнтацій студентів  / І. М. Мельничук // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія : зб. статей : Вип. 15. Ч.І. – Ялта : РВВ КГУ, 2007. – С. 178–184.

20.       Мельничук І. М. Вимоги до використання ігрових методів інтерактивних технологій   / І. М. Мельничук // Стратегія якості у промисловості і освіті : матеріали ІІІ Міжнар. конф. (1-8 червня 2007 р., Варна, Болгарія). У 2-х томах. Том ІІ. / упоряд. : Хохлова Т. С., Хохлов В. О., Ступак Ю. О. – Дніпропетровськ–Варна : Фортуна – ТУ-Варна, 2007.– С. 572–575.

21.       Мельничук І. М. Використання тренінгів у формуванні ціннісних орієнтацій особистості / І. М. Мельничук // Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України  : зб. статей  за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. (20 – 22 вересня 2007 р., Ялта). Ч. 3. – Ялта : РВВ КГУ, 2007. – C. 79–82.

22.       Мельничук І. М. Формування толерантності студентів методами інтерактивного навчання / І. М. Мельничук // Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи з різними категоріями населення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Черкаси, 2008. – С. 102–104.

23.       Мельничук І. М. Використання тренінгів у підготовці майбутніх соціальних працівників / І. М. Мельничук // Україна в умовах європейської інтеграції і глобалізації : матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Україна в євроінтеграційних процесах» 23-24 лютого 2008 р. – Вип. 15. – Київ, КиМУ. – С. 243–248.

24.       Мельничук І. М. Загальна методична характеристика тренінгів / І. М. Мельничук //Освітні інновації: філософія, педагогіка, психологія : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (16-17 квітня 2008 року, м. Суми) / Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – С. 242–249.

25.       Мельничук І. М. Стратегічні принципи організації інтерактивного навчання у вищій школі / І. М. Мельничук // Розробка теоретичних моделей інтерактивних технологій в освітньому середовищі: зб. матеріалів міжвузівського обласного науково-практичного семінару (11 квітня 2008 року). – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – С. 5–12.

26.       Мельничук І. М. Модернізація фахової підготовки майбутніх соціальних працівників в умовах інтерактивного навчання  / І. М. Мельничук // Формування професіоналізму майбутнього фахівця в контексті вимог Болонського процесу: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 22-23 травня 2008 р.).  – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечнікова, 2008. – С. 158–161.

27.       Мельничук І. М. Інтерактивне навчання у системі педагогічних технологій вищої школи / І. М. Мельничук // Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України : зб. статей  за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. (18-20 вересня 2008 р., м. Ялта). – Ялта : РВВ КГУ, 2008. – Ч. 2. – С. 15–19.

28.       Мельничук І. М. Використання тренінгів у формуванні толерантності майбутніх соціальних працівників / І. М. Мельничук // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. – 2008. – Вип. 121. – С. 82–88.

29.       Мельничук І. М. Організація освітнього простору в умовах інтерактивного навчання у вищій школі  / І. М. Мельничук // Інституціональний вектор економічного розвитку : зб. наук. пр. МІДМУ «КПУ» / гол. ред. Ткач А. А. – Мелітополь : Вид-во КПУ, 2008. – Вип. 1. – С. 177–181.

30.       Мельничук І. М. Формування професійної ідентичності майбутніх соціальних працівників в умовах тренінгу   / І. М. Мельничук // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя. – 2008. – Вип. 48. – С. 214–221.

31.       Мельничук І. М. Теорія освітньої діяльності : курс лекцій  / І. М. Мельничук. – Тернопіль : Економічна думка,  2008. – 226 с.

32.       Мельничук І. М. Науково-методичні засади впровадження інтерактивних технологій  у вищій школі   / І. М. Мельничук // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Сер. № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи : зб. наук. пр. / за ред. П. В. Дмитренка, В. Д. Сиротюка. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип. 11. – С. 183–190.

33.       Мельничук І. М. Теоретичне обґрунтування професійної моделі соціального працівника / І. М. Мельничук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2008. –  № 4. – С. 37–43.

34.       Мельничук І. М. Підготовка майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій   / І. М. Мельничук // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. Максименка С. Д.  – К. : «Логос», 2008. – т. 7, вип. 15. – С. 338–341.

35.       Мельничук І. М. Пошуки ефективних методик навчання соціальних працівників   / І. М. Мельничук // Вища освіта України. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – 2008 р. – Додаток 3, том V (12). – С. 396–402.

36.       Мельничук І. М. Соціологія : експериментальний курс лекцій : навч. посібник / І. М. Мельничук. – Тернопіль, 2008. – 335 с.  (під ред. І. М. Мельничук) ; авт. Внесок : С. 4–73; С.134 – 154.

37.       Мельничук І. М. Бібліографічний путівник інтерактивного навчання у вищій школі  : зб. навч.-метод. і бібліограф. матер. / І. М. Мельничук. – Тернопіль : ТНЕУ, «Економічна думка», 2009. – 68 с.

38.       Мельничук І. М. Діалогічність інтерактивного навчання у вищій школі / Мельничук І. М. // Наукові записки Тернопільського нац. пед. університету. Серія: Педагогіка. – 2009. – № 1. – С. 37–41.

39.       Мельничук І. М. Підготовка викладачів вищої школи до творчого використання інтерактивних методів у навчанні студентів. Креативність і творчість / Мельничук І. М. // Вісник Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Серія «Соціологія. Психологія. Педагогіка». – Тематичний вип. № 1 / відп. ред. : І. П. Маноха. – К. : Гнозис, 2009. – С. 195–212.

40.       Мельничук І. М. Використання інтерактивних технологій для організації самостійного учіння майбутніх соціальних працівників / Мельничук І. М. // Вища освіта України. Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». – 2009. – № 3 (додаток 1). – С. 435–439.

41.       Мельничук І. М. Інноваційні підходи до впровадження результатів самостійної роботи студентів у професійній підготовці / Мельничук І. М. // Науковий вісник Ужгородського нац. ун-ту. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2009. – № 16. – С. 66–68. 

42.       Мельничук І. М. Формування професійної компетентності соціальних працівників у процесі поєднання практичної роботи студентів та інтерактивного навчання / Мельничук І. М. // Вища освіта України. Вісник Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Серія «Соціологія. Психологія. Педагогіка». – Тематичний випуск № 3. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – 2009. – Додаток 4, том ІІІ (15). – С. 259–266.

43.       Мельничук І. М. Засоби інтерактивних технологій у традиційному навчанні соціальних працівників у вищій школі / Мельничук І. М. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя. – 2009. – Вип. 4 (57). – С. 284–291.

44.       Мельничук І. М. Теоретико-методологічний аналіз філософських засад соціальної роботи / Мельничук І. М. // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Педагогіка та психологія. – 2009. – Вип. 498. – С. 94–104.

45.       Мельничук І. М. Моделі інтерактивного навчання у вищій школі / І. М. Мельничук // Управління в освіті : тези доповідей ІV Міжнародної наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво ДЦ МОНУ, 2009. – С. 167–169.

46.       Мельничук І. М. Методологічні аспекти інтерактивного навчання у вищій школі   / І. М. Мельничук // Вітакультурний млин. – 2009. – Модуль 9. – С. 62–64.

47.       Мельничук І. М. Активізація самостійної роботи студентів засобами інноваційних технологій / І. М. Мельничук //Стратегія якості у промисловості і освіті : матеріали V Міжнар. конф. (6-13 червня 2009 р., Варна, Болгарія). У 2-х томах. Том ІІ / упоряд. : Хохлова Т. С., Хохлов В. О., Ступак Ю. О. – Дніпропетровськ-Варна : «Журфонд», 2009. – С. 245–248.

48.       Мельничук І. М. Практика поетапного застосування інтерактивного навчання у підготовці соціальних працівників  / І. М. Мельничук // Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України : зб. статей за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. (22-23 вересня 2009 року, м. Ялта). – Ялта : РВВ КГУ, 2009. – Ч.3. – С. 126–128.

49.       Мельничук І. М. Тренінг професійної ідентичності  : навч.-метод. комплекс [для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр спеціальності 7.040202, 8.040202 – «Соціальна робота»] / І. М. Мельничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 88 с.

50.       Мельничук І. М. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій : монографія / Мельничук І. М. – Тернопіль: Економічна думка, 2010. – 326 с.

51.       Мельничук І. М. Філософсько-методологічний  аналіз  сутності акмеологічного  підходу  в  підготовці  майбутніх соціальних  працівників   / І. М. Мельничук // Инновационные; технологии в образовании : сб. статей за материалами VІІ Междунар. науч.-практ. конф. (Симферополь-Ялта, 20-22 сент. 2010 г.). – 2010. – С. 370–375.

52.       Мельничук І. М. Оцінювання навчальних досягнень студентів у сучасних умовах підготовки майбутніх фахівців / Мельничук І. М. // Збірник наукових праць № 52. Серія: Педагогічні та психологічні науки / Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2010. – С. 61–65.

53.       Мельничук І. М. Педагогічні умови підготовки соціальних працівників засобами інтерактивних технологій / Мельничук І. М. // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Педагогіка та психологія. – 2010. – Вип. 500. – С. 116–126.

54.       Мельничук І. М. Методологія професіоналізації соціальної роботи / Мельничук І. М. // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Педагогіка та психологія. – 2010. Вип. 516. – С. 100–110.

55.       Мельничук І. М. Організація експериментального дослідження професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій / Мельничук І. М. // Вища освіта України. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Додаток 4, том ІІІ (21). – Новітні засоби навчання: проблеми впровадження та стандартизації. – 2010. – С. 399–407.

56.       Мельничук І. М. Формування професійної мотивації майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій / І. М. Мельничук // Вища освіта України. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Додаток 4, том ІV (22). Психолого-педагогічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні. – 2010. – С. 322–328.

57.       Мельничук І. М. Особливості застосування інтерактивних ігор у вищому навчальному закладі / Мельничук І. М. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України / Електронне наукове фахове видання. – Випуск 4/2010 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2010_4/zmist.html

58.       Мельничук І. М. Аналіз структурних компонентів моделі системи професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій у вищій школі / Мельничук І. М. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2010. – Вип. 12 (65). – С. 223–230.

59.       Мельничук І. М. Психолого-педагогічний тренінг як активний засіб підвищення комунікативної компетентності майбутнього фахівця фінансово-економічної сфери / Мельничук І. М. // Педагогічний альманах: зб. наук. праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : РІПО, 2010. – Вип. 6. – С. 97–101.

60.       Мельничук І. М. Підготовка майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій: результати педагогічного експерименту / І. М. Мельничук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2010. – № 3. – С. 75–82.

61.       Мельничук І. М. Методологічні підходи до аналізу засобів інтерактивних технологій / І. М. Мельничук // Стратегія якості у промисловості і освіті : матер. VII Міжнар. конф. (3-10 черв. 2011р., Варна, Болгарія) : Матеріали у 3-х томах. Том II / упоряд. : Т. С. Хохлова, В. О. Хохлов, Ю. О. Ступак. – Дніпропетровськ − Варна, 2011. − С. 474−476.

62.       Мельничук І. М. Синергетичний підхід у соціальній роботі / І. М. Мельничук, В. В. Карпова // Вища освіти України. – 2011. – Додаток 2 до №3. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – 2011. – Том І (26). – С. 357–363.

63.       Мельничук І. М. Акмеологічний підхід у підготовці фахівців у вищій школі / І. М. Мельничук, І. І. Перута // Вища освіти України. – 2011. – Додаток 2 до №3. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Том VІ (31). – С. 260–266.

64.       Мельничук І. М. Підготовка фахівців із соціальної роботи як соціально-педагогічна проблема / Л. М. Романишина, І. М. Мельничук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2011. – № 5. – С. 85–90.

65.       Мельничук І. М.  Особливості викладання курсу «Історія української культури» іноземним студентам-медикам / І. М. Мельничук, Л. М. Романишина, О. В. Яцишина // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2012. – № 2. – С. 114–117.  

66.       Мельничук І. М. Методологічний аналіз професіоналізації майбутнього медичного працівника у вищому навчальному закладі / І. М. Мельничук // Медична освіта. – 2012. – № 1. – С. 8–12. 

67.       Мельничук І. М. Функції контролю навчальних досягнень майбутніх економістів-міжнародників у процесі іншомовної підготовки / І. М. Мельничук // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред. : М. Т. Мартинюк]. – Умань, ПП Жовтий О. О. , 2012. – Ч.2. – С. 224–231.

68.       Мельничук І. М. Особливості педагогічної підготовки майбутніх медичних працівників на сучасному етапі розвитку освіти / І. М. Мельничук, О. Р. Луців // Збірник наукових праць № 63. Серія : педагогічні та психологічні науки / гол. ред. Потапчук Є. М. – Хмельницький : Вид-во Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2012. – С. 77–81. 

69.       Мельничук І. М. Філософсько-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців соціономічних професій / І. М. Мельничук // Медична освіта. – 2012.  №3. – С. 55–60.  

70.       Мельничук І. М. Актуальність проблеми формування культури здоров’язбереження у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців / І. М. Мельничук // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія : «Педагогіка. Соціальна робота». – 2012. – № 24. – С. 101–104.  

71.       Мельничук І. М. Філософсько-методологічний аналіз аксіологічного підходу в системі вищої освіти [Електронний ресурс] : / І. М. Мельничук // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Електронне   наукове   фахове   видання. – 2012. – № 3. Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2012_3/zmist.html 

72.       Мельничук І. М. Теоретико-методологічні засади формування професійної ідентичності майбутніх фахівців // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Педагогіка та психологія. – Чернівці : ЧНУ, 2012. – Вип. 619. – С. 81–90. 

73.       Мельничук І. М. Концепція підготовки соціальних працівників в умовах кредитно-модульної технології навчання / І. М. Мельничук, Л. М. Романишина // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф «Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи» ; Хмельницький (23-24 березня 2012 р.). – Хмельницький, 2012. – С. 53–55.Мельничук І. М. Сфери і функції професійної діяльності лікарів в Австрії / І. М. Мельничук // Медична освіта. – 2012. – № 4. – С. 98–105. 

74.       Мельничук І. М. Роль універсальних компетенцій у підготовці майбутніх офіцерів-прикордонників до використання засобів інформаційних технологій / І. М. Мельничук, Л. М. Романишина // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Електронне   наукове   фахове   видання. – 2012. – № 4. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2012_4/zmist.html   

75.       Мельничук І. М. Дефінітивний аналіз дослідження професійної компетентності майбутніх економістів / І. М. Мельничук, Н. М. Шостаківська // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Педагогіка та психологія. – 2012. – Вип. 620. – С. 218-225. 

76.       Мельничук І. М. Філософсько-методологічні засади формування ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців / І. М. Мельничук //Гуманітарні проблеми вищої освіти : зб. наук. праць. – Харків : ХНАДУ, 2012. – С. 27–38.

77.       Мельничук І. М. Актуальні тенденції у підготовці майбутніх медичних працівників  / І. М. Мельничук, О. Р. Луців //Materialy VIII mezinarodni vedecko-prakticka conference  «Dny vedy – 2012». – Dil 26. Pedagogikara. – Praha : Publishing House  «Education and Science»,  2012. – С. 14–17.

78.       Мельничук І. М. Історіогенез компетентнісного підходу в сучасній освіті / І. М. Мельничук // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Мовна комунікація: наука, культура, медицина» (Тернопіль, 9-10 жовтня 2012 р.). – Тернопіль, 2012. – С. 102–105.

79.       Мельничук І. М. Сфери і функції професійної діяльності лікарів в Австрії / І. М. Мельничук // Медична освіта. – 2012. – № 4. – С. 98–105. 

80.       Мельничук І. М. Філософсько-методологічні засади формування ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців / І. М. Мельничук //Гуманітарні проблеми вищої освіти : зб. наук. праць. – Харків : ХНАДУ, 2012. – С. 27–38.

81.       Мельничук І. М. Діалогічність інтерактивного навчання майбутніх фахівців у вищій школі / І. М. Мельничук, Л. М. Романишина // Вісник національного ун-ту оборони. – 2013. – Вип. 2 (33). – С. 95–100.

82.       Мельничук І. М. Онтологія інноваційно-технологічних процесів у вищій школі / І. М. Мельничук // Наукові записки Вінницького національного аграрного ун-ту. Сер. Соціально-гуманітарні науки. – 2013. – Вип. 2. – С. 127–138.

83.       Мельничук І. М. Особливості професійної підготовки іноземних студентів вищих медичних навчальних закладів / І. М. Мельничук, О. В. Яцишина // Науковий вісник Ужгородського національного ун-ту. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. – 2013. – Вип. 27. – С. 119–121.

84.       Мельничук І. М. Підготовка майбутніх медичних сестер до популяризації здорового способу життя / І. М. Мельничук, М. І. Сапіжак // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – 2013. – Вип. 31. – Т. ІІ (44). – С. 214–220.

85.       Мельничук І. Соціалізація особистості в сільських умовах / Ірина Мельничук, Людмила Романишина // Гірська школа Українських Карпат. – 2013. – № 8-9. – С. 232–234.

86.       Мельничук І. М. Теоретичні основи здоров’язбереження   / І. М. Мельничук //Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’язбереження»: зб. тез наук.-методол. семінару (Тернопіль, 14 червня 2013 року). – Тернопіль, 2013. – С. 5–7.

87.       Мельничук І. М. Технологічність інтерактивного навчання у вищій школі / І. М. Мельничук // Гуманітарні проблеми вищої освіти: зб. наук. праць – Харків : ХНАДУ, 2013. – Вип. 4. – С. 96–107.

88.       Мельничук І. М. Актуальність використання дистанційного навчання при підготовці медичних сестер-магістрів у США / І. М. Мельничук, О. М. Намісняк // Науковий огляд. – 2014. – № 2 (3), ч. ІІ. – С. 86–92. (Журнал включено до наукометричної бази даних «Російський індекс наукового цитування»(«РІНЦ SCIENCE INDEX»).

89.       Мельничук І. М. Нормативно-правове забезпечення національної політики щодо формування здорового способу життя / І. М. Мельничук, М. І. Сапіжак // Медсестринство. – 2014. – № 1. – С. 37–41.

90.       Мельничук І. М. Мотивація формування здорового способу життя серед різних категорій населення / І. М. Мельничук, М. І. Сапіжак // Медсестринство. – 2014. – № 2.  – С. 36–40.

91.       Мельничук І. Особливості мовної підготовки іноземних студентів до діалогічної взаємодії у майбутній професійній діяльності лікаря / Мельничук Ірина, Заєць Мар’яна // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. – 2014. – Вип. 715. – С. 71–77.

92.       Мельничук І. М. Формування професійної ідентичності майбутніх соціальних працівників в умовах тренінгів / І. М. Мельничук // Гуманітарні проблеми вищої освіти : зб. наук. праць – Харків : ХНАДУ, 2014. – Вип. 5. – С. 87–101.

93.       Мельничук І. М. Здоров’я людини як проблема гуманітарного знання / І. М. Мельничук // Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’язбереження : зб. тез наук.-методол. семінару (Тернопіль, 26 червня 2014 року). – Тернопіль, 2014. – С. 3–6.

94.       Мельничук І. М. Особливості професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх лікарів до використання медичної термінології / І. М. Мельничук, Я. М. Нахаєва // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. – 2014. – Вип. 719. – С. 110–117.

95.       Мельничук І. М. Загальна методична характеристика тренінгів / І. М. Мельничук, К. Т. Кончович // Гуманітарні проблеми вищої освіти : зб. наук. праць. – Харків : ХНАДУ, 2014. – Вип. 5. – С. 67–79.

96.       Мельничук І. М. Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх бакалаврів сестринської справи як складової професійної компетентності  / І. М. Мельничук // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2015. – №1 (48). – С. 195–200.

97.       Мельничук І. М. Нормативно-правове забезпечення національної політики щодо формування здорового способу життя   / І. М. Мельничук //Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’язбереження : Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТДМУ, 2015. – С. 40-44.

98.       Мельничук І. М. Формування професійної ідентичності майбутніх фахівців як педагогічна проблема / І. М. Мельничук // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія». – 2015. – Вип. 1 (1). – С. 92–96.

99.       Мельничук І. Філософія формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх лікарів / Ірина Мельничук, Валентина Бондарчук // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. – 2015. – Вип. 742. – С. 121–127.

100.  Мельничук І. М. Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з підлітками девіантної поведінки / І. М. Мельничук // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 748.  Педагогіка та психологія. – 2015. – Вип. 748. – С. 92–100.

101.  Мельничук І. М. Теоретичні основи професійної підготовки фахівців медсестринства / І. М. Мельничук // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 749. Педагогіка та психологія. – 2015. – Вип. 749. – С. 90–98.

102.  Melnychuk I. N. Integration of general scientific approaches towards formation of professional competence of future doctors / I. N. Melnychuk // European Humanities Studies: State and Society. – 2016. № 1. – С. 291–301.  

103. Мельничук І. М. Інтеграція загальнонаукових підходів до формування професійної компетентності майбутніх лікарів / І. М. Мельничук //VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми емпіричних досліджень у психології» (до 100-річчя від дня народження Ролана Барта) (м. Краків (Польща) 22-23 лютого 2016 р.)/

104. Мельничук І. М. Використання інтерактивних технологій у підготовці іноземних студентів до професійної діалогічної взаємодії / І. М. Мельничук // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 1 до Вип. 36, Том VІІ (67)» : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2016. – С. 393–402.

105. Мельничук І. М. Загальна характеристика основних цілей використання тренінгів у підготовці майбутніх фахівців / І. М. Мельничук, С. Ю. Мельничук // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. – 2016. – № 9. – С. 113–117.

106. Мельничук І. М. Реальність та перспективи впровадження на сучасному етапі дистанційного навчання в сферу охорони здоров’я / І. М. Мельничук, С. О. Ястремська // Медична освіта. – 2016. – № 3. – С. 17–20.

107. Мельничук І. Філософія Української Долі в поезіях І. Франка / Ірина Мельничук, Ольга Христенко// Іван Франко в сучасних вимірах та осягах (до 160 річчя з дня народження) : науковий збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (Івано-Франківськ, 29-30 вересня, 2016 р.)

108. Мельничук І. М. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців як педагогічна проблема / І. М. Мельничук // Problems and perspectives in European education development : Proceedings of International scientific and practical conference (Prague, Czech Republic, 20-27 of November 2016). – Prague, Czech Republic : Prague Institute for qualification Enhancement, 2016. – С. 42–43.

109. Melnychuk I. Особливості професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх лікарів до використання медичної термінології / Iryna Melnychuk // Pielegniarstwo Polskie / Polish Nursing. – 2016. – № 4 (62). – P. 588–591.

110. Мельничук І.М. Формування професійної компетентності – запорука самореалізації майбутніх медичних сестер із масажу / І. М. Мельничук, А. А. Тєлєгіна // Медсестринрство. – 2016. – № 4. – С. 50–52.

111. Мельничук І. М. Розвиток дистанційного навчання в економічній освіті / І. М. Мельничук // Молодий вчений. – 2017. –  №2(42) лютий. – С. 515–518.

112. Мельничук І. М. Особливості формування деонтологічної компетентності у професійній підготовці майбутніх бакалаврів сестринської справи / І. М. Мельничук, І. Л. Стасюк // Молодий вчений. – 2017. –  №3 (43). – С. 90–93.

113. Мельничук І. М. Наукові підходи до формування фахової компетентності майбутніх медичних сестер у вивченні хіміко-біологічних дисциплін / І. М. Мельничук // Молодий вчений. – 2017. –  № 7 (47). – С. 297-301.

114. Мельничук І. М. Мотивація пізнавальної активності  майбутніх учителів природознавства до використання засобів музейної педагогіки [Електронний ресурс] / І. М. Мельничук // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогіка (електронне видання). Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua

115. Мельничук І. М. Використання музейної педагогіки у фаховій підготовці майбутніх учителів природничих дисциплін / І. М. Мельничук // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні науки. – 2017. – № 2 (9). – С. 233–242.