Наукові публікації

Наукові публікації Луців О.Р.

Монографії:

1.Луців О.Р. Стратегія реформування системи охорони здоров’я: ризики та реальність / О.Р.Луців // Монографія. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. ред. В. І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с. (277  284с.)

2.  Луців О.Р. Конкурентна стратегія підприємства в умовах невизначеності: монографія / Луців О.Р.  Тернопіль: Астон, 2016.  200 с.

 

Наукові публікації після захисту дисертації:

1.Lutsiv O.R. Teoretyczne zasady wyznaczenia konkurencij przedsiebiorstwa / Elblong, 7 kwietnia 2011 / Gospodarka I spoleczenstwo w europejskiej perspektywie wspolczesne zarzadzanie – uwarunkowania, kierunki rozwoju, perspektywy, Elblag. – C53 75.

2.Луцив О.Р. Анализ конкурентной среды и определение основных тенденций развития предприятий отрясли  Сборник научных трудов по материалам междунар. науч.-практ. конф. Вып. 2 [«Проблемы инновационного развития приморских территорий Балтийского региона»] – Калининград, Калининградский филиал АНОВПОА "Международный университет в Москве", 2011. – C. 125-128.

3. Луців О.Р. Управлінські рішення в умовах невизначеності / Луців О.Р. // Зб. наук. праць за матеріалами регіональної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів [«Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі»], (Тернопіль, 5 квітня 2011р.) / ТДТУ ім. Пулюя. – Тернопіль : ТДТУ ім. Пулюя, 2011. – С. 142 - 143.

4. Луців О.Р. Бренд-комунікація в інтернет-бізнесі / Луців О.Р. //  Матеріали XVI наукової конференції ТНТУ імені І.Я.Пулюя, (Тернопіль, 5-6 грудня 2012 року) / ТНТУ – Тернопіль, 2012. – С. 21.

5.  Луців О.Р. Застосування тестових технологій під час вивчення суспільних дисциплін студентами ТДМУ ім.І.Я.Горбачевського / Бондаренко С.В., Кульчицький В.Й., Кравчук Л.В., Христенко О.М., Луців О.Р., Пилипишин О.І. // Медична освіта, 2012. – №1. – С. 27-29.

6. Луців О.Р. Особливості педагогічної підготовки майбутніх медичних працівників на сучасному етапі розвитку освіти / Мельничук І.М., Луців О.Р. // Збірник наукових праць №63. Серія : Педагогічні та психологічні науки / Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2012. –  С. 77-81.

7. Луців О.Р. Актуальні тенденції у підготовці майбутніх медичних працівників / Мельничук І.М., Луців О.Р., Новакова Л.В. // materialy VIII mezinarodni vedecko-praktikcka conference [Dny vedy-2012], (Praha, 27 brezen – 05 dubna 2012 roku) / Publishing House “Education and science” s.r.o. – Praha, 2012. – C. 14-16.

8.  Луців О.Р. Самосвідомість як складник мовної компетенції особистості: національний і соціокультурний феномен / Луців О.Р. //Мовна комунікація : наука, культура, медицина : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції до 55-річчя Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського, (Тернопіль, 9-10 жовтня 2012 року) / ТДМУ «Укрмедкнига» – Тернопіль, 2012. – C. 15-17.

9. Луців О.Р. Внутрішній аудит в системі освітнього аудиту як складова процесу підвищення ефективності освіти / Луців О.Р. // Современная педагогіка и психология: методология, теория и практика Материалы IІ Международной научно-практической конференции, (г. Донецк, 5-7 июня 2013 года) / Научный журнал «Аспект» № 9. – Донецк: ООО «Цифровая типография, 2013. – С. 38-42.

10.  Луців О.Р. Концептуальні засади внутрішнього аудиту як складової стратегічного управління маркетинговою діяльністю підприємства / Луців О.Р. // Зб. наук. праць за матеріалами XII наукової конференції], (Тернопіль, 20-21 листопада 2013р.) / ТДТУ ім. Пулюя. – Тернопіль : ТДТУ ім. Пулюя, 2013. –  С. 46.

11. Луців О.Р. Проведення внутрішнього аудиту – додатковий стимул для підвищення ефективності структурних підрозділів університету / Луців О.Р. // Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі : Матеріали X ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю. – Ч.1, (Тернопіль, 18-19 квітня 2013 року) / ТДМУ «Укрмедкнига» - Тернопіль, 2013. – С. 143-144.

12. Стратегічний аналіз оптимальної поведінки підприємства в умовах невизначеності //Галицький економічний вісник— 2013. — №4 (43). — С. 125-130.

13. Луців О.Р. Формування духовної складової здоров’я як шлях гармонійного розвитку особистості / Луців О.Р. // «Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’язбереження» : збірник тез  науково-методологічного семінару кафедри філософії та суспільних дисциплін ТДМУ імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : Вектор, 2013. – С. 32-34.

14.  Луців О.Р. Внутрішній аудит в контексті освітнього процесу / Луців О.Р. // Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України : Матеріали XІ Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю. – Ч.1, (Тернопіль, 15-16 травня 2014 року) / ТДМУ «Укрмедкнига» - Тернопіль, 2014. – С. 122.

15. Луців О.Р. Філософія ризик-менеджменту у фармації / Луців О.Р. // «Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’язбереження» : збірник тез  ІІ Міжрегіонального науково-методологічного семінару кафедри філософії та суспільних дисциплін ТДМУ імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : Вектор, 2014. – С. 33-35.

16. Ризик-менеджмент як інструмент управління господарським ризиком у фармації //Галицький економічний вісник. — 2014. — №4 (43). — С. 120-125.

17.Луців О.Р. Особливості формування професійної самоефективності майбутніх лікарів / Луців О.Р. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – К.: Міленіум, 2015. –Вип. 208. – Ч. 1. – С.122-127.

18.  Луців О.Р. Синергетичний підхід у формуванні професійної самоефективністі майбутніх лікарів / Луців О.Р. // «Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’язбереження» : збірник тез  ІІ Міжрегіонального науково-методологічного семінару кафедри філософії та суспільних дисциплін ТДМУ імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : Вектор, 2015. – С. 34-36.

19.  Lutsiv O.R.The training in the humanities as a componenet element of personality development of a future doctor Lutsiv O.R. //Modern Science  Modern veda. – Praga. 2016.– №2. – С. 130-136.

20. Луців О.Р. Теоретичне обгрунтування феномену підприємницька компетентність майбутніх лікарів / Луців О.Р. // Smart and Young. – Київ. – 2016.– №3. – С. 99 – 102.


Comments