Наукові публікації доц. Христенко О.М.1.     Христенко О. Історіографічно-документальний аналіз проблеми жіночого просвітницького руху в Україні (кінець XIX - перша половина XX ст.) / Ольга Христенко // Україна – Європа – Світ: Міжнар. зб. наук. праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / [гол. ред. Л. М. Алексієвець]. –  Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – С.340–346; 20-й річниці Незалежності України присвячується. –  Вип. 6–7. 

2.     Христенко О. Роль жіночих організацій Тернопілля в історії українського просвітницького руху / Ольга Христенко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції  «Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі  України і світу (від найдавніших часів до сьогодення)» /  За заг. ред. проф. І.С. Зуляка. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. У двох частинах. – Ч.ІІ. – 220 с. – С. 180-184.

3.     Христенко О. Роль жіноцтва в  громадському житті України в період Першої та Другої світових воєн / Ольга Христенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І.С. Зуляка. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – Вип. 1.  – С. 78-81. 

4.     Христенко О. М., Бондаренко С.В., Кульчицький В.Й. та ін. Застосування тестових технологій під час вивчення суспільних дисциплін студентами ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського /  О.М. Христенко, С. В. Бондаренко, В. Й. Кульчицький // Медична освіта. – 2012. – № 1. – С. 27–29. 

5.     Христенко О. М. Формування рідномовної компетентності у студентів медичних ВНЗ під час вивчення гуманітарних і суспільних дисциплін  / О. М. Христенко // Мовна комунікація: наука, культура, медицина: Збірник матеріалів науково-практичної конференції до 55-річчя Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського. – Тернопіль: ТДМУ, 2012. – С. 17–19.

6.     Христенко О. М. Педагогічна підготовка матерів та формування національно-християнсько-гуманістичного виховного ідеалу як освітня стратегія сучасної України / О. М. Христенко // Матеріали І Міжнародної, міждисциплінарної  науково-практичної конференції «Формування нового світогляду як основа стратегії сталого розвитку», присвяченої 150-річчю з дня народження академіка, першого президента Української Академії наук Володимира Івановича Вернадського (14 – 16 березня 2013 року). – Львів: Видавництво РВВ НЛТУ України, 2013. – С. 196–198.

7.     Христенко О. М. «Жіноче просвітництво» як стратегія захисту прав людини (на прикладі жіночих організацій Європи та Америки ХІХ – 30-их р.р. ХХ ст.)  / О. М. Христенко // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Випуск 18. – С. 295–300. 

8.     Христенко О. М. Педагогічна підготовка матерів та формування національно-християнсько-гуманістичного виховного ідеалу як освітня стратегія сучасної України / О. М. Христенко // Збірник науково-технічних праць Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.11. – С. 394–398. 

9.     Христенко О. М., Перевізник Б. П. Формування культури здоров’я особистості: історико-педагогічний досвід жіночих організацій України / О. М. Христенко, Б. П. Перевізник // Проблема традиції в українській культурі : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів та молодих учених. – Харків : НУЦЗУ. – 2013. – С. 231–232.

10.           Христенко О. М., Пилипишин О. І. Християнсько-гуманістичні цінності як основа світогляду майбутніх медиків / О. М. Христенко, О. І. Пилипишин // “Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи  організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України”, присвяченої 160-річчю з дня народження І. Я. Горбачевського (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 15–16 травн. 2014 р.) : у 2 ч. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – Ч. 2. – 748 с. – С. 701-702.

11.           Христенко О. М., Мельничук І. М., Пилипишин О. І. та ін. Специфіка культури мовлення майбутніх медиків / О. М. Христенко, І. М. Мельничук, О. І. Пилипишин // Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Українська професійна мова: історія і сучасність» (Тернопіль, 26-27 червн. 2014 р.) : / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2014. – С.11-13.

12.     Христенко О. М. Формування культури здоров’язбереження як стратегія освітньої політики / О. М. Христенко // Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’язбереження : збірник тез  ІІ Міжрегіонального науково-методологічного семінару кафедри філософії та суспільних дисциплін ТДМУ імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : Вектор, 2014. –   60 с. – С. 51–53.

13.Христенко О. М. Патріотичне виховання дітей та молоді у просвітницькій діяльності жіночих організацій України (наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ століття) / О. М. Христенко // Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. –  К. : НУОУ, 2014. – Вип. 3 (40). – С. 171–175. 

14.  Христенко О. М. Духовне виховання в просвітницькій діяльності українських емігрантських жіночих організацій (перша третина ХХ століття) / О. М. Христенко // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. – Випуск 24. – С. 311–316. 

15.     Христенко О.М. Формування культури здоровя особистості: історико-педагогічний досвід  жіночих організацій України / О. М. Христенко // «Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’язбереження»: Збірник тез науково-методологічного семінару (Тернопіль, 14 червня 2013 року). – Тернопіль, 2013. – С. 53-55.

16. Христенко О. М. Виховний потенціал конфлікту (до питання методики викладання політології) / О. М. Христенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія» / Редкол.: Ніколаєнко С.М. (відп. ред.) та ін.  К. : Видавництво НУБіП України, 2015.  Вип. 208. – Ч. 1. – С. 213 - 222. 

17.           Христенко О.М. Використання ґендерно збалансованого матеріалу під час викладання історії України // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М. Т. Мартинюк].  Умань : ФОП Жовтий О.О., 2015.  В. 2. – 422 с. 

18.           Христенко О. М. До питання методики формування здоров’язберігаючої компетентності сучасної молоді / О. М. Христенко // Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’язбереження: Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТДМУ, 2015. – С. 54-56.

19.            Христенко О. М. Біоетичні проблеми в контексті викладання політології / О. М. Христенко // Шостий Національний Конгрес з біоетики з міжнародною участю 27-30 вересня 2016 р. – К., 2016. – С. 102-103.

20.           Khrystenko O. Education of a future human is the key to solving the global problems facing humanity / O. Khrystenko // Future Human Image. The Scientific Journal. – 2016. – № 3 (6). – P. 46-52. ISSN 2311-8822. (Emerging Sources Citation Index, Google Scholar; Index Copernicus; Ulrich’s Periodicals Directory; Open Academic Journals Index; ResearchBib; OpenDOAR; Science Index: WorldCat). – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.fhijournal.org/?p=765

21.            Христенко О. Філософія української долі у поезіях І. Франка / І. Мельничук, О. Христенко // Науковий збірник Матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Іван Франко в сучасних вимірах та осягах» (до 160-річчя з дня народження; Івано-Франківськ, 29-30 вересня 2016 р.) / Вступне слово Рожка М.М. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 187-191.


Comments