Наукові публікації Гуменної Н.В.

1. Гуменна Н. В. Розшукова діяльність слідчого: проблеми та перспективи. Наше право : науково-практичний журнал. 2012. № 3. Ч. 3. С. 98-104.

2. Гуменна Н. В. Розшукова діяльність слідчого в період реформування кримінально-процесуального законодавства. Європейські перспективи : науково-практичний журнал. 2012. № 3. Ч. 3. С. 52-57.

3. Гуменна Н. В. Загальні положення розшукової діяльності слідчого. Наукове літо - 2012 : збірка наукових праць за матеріалами Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 30 липня 2012 року). Київ: НАІРІ, 2012. С.47-50.

4. Гуменна Н. В. Поняття і зміст розшукової діяльності слідчого. Актуальні досягнення юридичної науки в ХХІ столітті : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 30 листопада - 1 грудня 2012 року). Львів: Західноукраїнська організація "Центр правничих ініціатив", 2012. у 3-х частинах. Ч. ІІІ. С. 38-41.

5. Гуменна Н. В. Види слідчих розшукових дій. Вплив права та закону на сучасний розвиток суспільства : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 28-29 грудня 2012 року). Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2012. С. 159-161.

6. Гуменна Н. В. Про поняття та принципи розшукової діяльності слідчого. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право". 2013. Вип. 22. Ч. 1. Т. 3. С. 89-93.

7. Гуменна Н. В. Правові основи розшукової діяльності слідчого. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХІХ звітної науково-практичної конференції (м. Львів, 7-8 лютого 2013 року). Львів: Юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. С. 307-309.

8. Гуменна Н. В. Тактичний прийом у розшуковій діяльності слідчого. Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 15-16 листопада 2013 року). Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2013. С. 208-211.

9. Гуменна Н. В. Поняття взаємодії слідчого з іншими суб'єктами розшуку під час здійснення ним розшукової діяльності. Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. 2014. Вип. 72. С. 497-503.

10. Гуменна Н. В. Особливості використання результатів оперативно-розшукової діяльності у розшуковій роботі слідчого. Нацыональный юридический журнал : теория и практика. 2014. № 3 (7). С. 214-218.

11. Гуменна Н. В. Розшукові дії слідчого: поняття, види, ознаки та співвідношення із слідчими (розшуковими) діями. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Юридичні науки". 2014. № 6-2. С. 72-75.

12. Гуменна Н. В. Планування розшукової діяльності слідчого. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія "Юриспруденція". 2014. № 11/12. С. 153-156.

13. Гуменна Н. В. Правові засади та принципи взаємодії слідчого та інших суб'єктів розшуку. Актуальні проблеми теорії та практики сучасного державоутворення та правоутворення : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів (м. Кривий Ріг, 18 квітня 2014 року). Кривий Ріг: Криворізький національний університет, Криворізький економічний інститут, факультет економіки підприємництва та права, 2014. С. 97-101.

14. Гуменна Н. В. Законодавче регулювання сурогатного материнства: міжнародний досвід. ХІХ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, присвячений памяті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука (м. Тернопіль, 27-29 квітня 2015 року). Тернопіль: "Укрмедкнига". С. 446.

15. Гуменна Н. В. Засоби розшукової діяльності слідчого. Юридична наука та практика: виклики сучасних євроінтеграційних процесів : міжнародна науково-практична конференція (м. Братислава (Словацька Республіка), 27-28 листопада 2015 року). Братислава, 2015. С. 111-113.

16. Гуменна Н. В. Місце розшукової діяльності слідчого у системі криміналістики. Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і процесу : ІV Всеукраїнський науково-практичний семінар (м. Івано-Франківськ, 4 грудня 2015 року). м. Івано-Франківськ, Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. С. 88-92.

17. Рогальський І. О., Калинюк Н. М., Гуменна Н. В. Юридична кваліфікація дефектів надання медичної допомоги у сфері акушерства і гінекології. Медичне право. 2015. № 2. С. 63-73.

18. Гуменна Н. В., Байда Кароль. Об'єкти розшукової діяльності слідчого. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 9 грудня 2016 року). Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2016. С. 73-77.

19. Кадобний Т. Б., Гуменна Н. В., Мельникова К. М. Ліквідація громадсько-культурних організацій на Тернопільщині напередодні другої світової війни. Медична освіта. 2016. № 4. С. 71-75.

20. Гуменна Н. В. Особливості визначення в Україні походження дитини, народженої сурогатною матір'ю. Visegrad Journal On Human Rights. 2016. № 5/2. С. 41-46.

21. Гуменна Н. В. Компетентнісний підхід у викладанні дисципліни "Медичне правознавство" для студентів-медиків. Молодий вчений. 2017. № 4 (44). С. 356-360.

22. Гуменна Н. В. Роль юридичних дисциплін у формуванні особистості майбутнього медичного працівника. Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації : міжн. наук.-практ. конф. присвячена 60-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського (м. Тернопіль, 23-24 лист. 2017 р.). Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига", 2017. С. 64-65.

23. Гуменна Н. В. Торгівля людьми: сучасний стан та особливості кваліфікації. Visegrad Journal On Human Rights. 2017. № 6. С. 39-45.

24. Гуменна Н. В., Майка Н. В. Правова природа державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід : ІІІ міжн. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 20-21 квіт. 2018 р.). Тернопіль: ТНЕУ, 2018. С. 166-167.

25. Гуменна Н. В. Медичне правознавство як чинник формування правової компетентності студента-медика. Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : міжн. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 12-13 жовт. 2018 р.). Тернопіль, 2018. С. 69-71.

26. Гуменна Н. В. Особливості формування та компоненти професійної компетентності майбутніх медичних працівників. Збірник наукових праць Національної академії прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. 2018. № 3 (14).