Наукові публікації ас. Калинюк Н.М.

1. Калинюк Н. М. Тактика проведення очної ставки: дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 К.: КНУ ім. Т.Г. Шевченка, 2013. – 233 с.

2. Калинюк Н. М. Слідча практика як сфера реалізації процесуально-криміналістичного інституту очної ставки Науковий вісник Академії муніципального управління: зб. наук. пр. Серія «Право». – 2012. Вип. № 1.

3. Калинюк Н. М. Криміналістичні проблеми технологій кібернетики та галузевих знань гуманітарних наук як першоджерел тактики провадження очної ставки // Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи: матеріали ХIV всеукр. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 20 квітня 2012 р. – Тернопіль: Тернопільський нац. економічний університет, 2012.

4. Калинюк Н. М. Кримінально-процесуальні перспективи дистанційної очної ставки в Україні // Часопис Київського університету права НАН України. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К., 2011. – №1.

5. Калинюк Н. М. До питання про генезис інституту очної ставки / Н.М. Калинюк // Держава і право: зб. наук. пр. Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. – К., 2011. – Вип. 51.

6. Калинюк Н. М. Модерне планування проведення очної ставки як слідчої дії // Науковий вісник Академії муніципального управління: зб. наук. пр. Серія «Право». – 2011. – Вип. № 2.

7. Калинюк Н. М. Особенности проведения отдельных следственных (розыскных) действий с привлечением специалиста-врача / І.О. Рогальський // Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» : Пемза: Пемзенский государственный университет. - № 3(7), 2014.

8. Калинюк Н. М. Процесуальні і тактичні особливості залучення лікаря під час проведення слідчих (розшукових) дій / І.О. Рогальський // Медичне право : науково – практичний журнал. – 2 (14), 2014. – С. 48 – 58.

9. Калинюк Н. М. До питання правового регулювання реформування системи охорони здоров’я України // Матеріали науково-методичної конференції «Освіта і медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст». – ТДМУ: «Укрмедкнига», (6-7 листопада 2014, м. Тернопіль).

10. Калинюк Н. М. Юридичні засоби реалізації прав та свобод людини у сфері охорони здоров’я // Матеріали XVIII Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених (28-30 квітня 2014 р.). – Т. : «Укрмедкнига». – С. 302

11. Калинюк Н. М. Новели законодавства у сфері надання допомоги хворим на рідкісні захворювання в Україні / Н.В. Банадига, І.О. Рогальський // Современная педиатрия. № 1/2015.

12. Калинюк Н. М. Антикорупційні заходи при побудові нової системи охорони здоров’я: досвід Республіки Польща / І.О. Рогальський // Вісник соціальної гігієни та організації здоров’я. - № 1. – 2015.

13. Калинюк Н. М. Юридична кваліфікація дефектів надання медичної допомоги у сфері акушерства і гінекології / Рогальський І.О., Гуменна Н.В. // Медичне право - № 2 (16), 2015.

14. Калинюк Н. М. Педагогічні (методичні) засади викладання курсу «медичне правознавство» для студентів медичного факультету / Рогальський І.О., Чорненький М.В. // Медична освіта . -№ 4/2015.

15. Калинюк Н. М. Порядок залучення судово-медичного експерта стороною захисту з метою проведення судових експертиз // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». № 2. 2015.

16. Калинюк Н. М. До питання видів криміналістичної ідентифікації // Електронне наукове фахове видання : Порівняльно-аналітичне право. - № 4/ 2015.

17. Калинюк Н. М. Роль конституційно-правового регулювання права особи на освіту / Рогальський І.О. // Міжнародна науково-практична конференція «Права людини понад усе» (15 жовтня 2015 р.), м. Тернопіль.

18. Калинюк Н. М. Актуальні питання становлення медичного права в Україні // Міжнародна науково-практична конференція «Юридична наука та практика: виклики сучасних євроінте-граційних процесів» // м. Братислава (Словацька Республіка), (27-28 листопада 2015 р.)

19. Воропай Н. М. Конфліктні ситуації при проведенні очної ставки та їх попередження // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених: зб. наук. пр. наук.-практ. конф. студенттів, аспірантів та молодих вчених КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ, 23–24 квітня 2010 р. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010.

20. Воропай Н. М. Правду і тільки правду: деякі процесуально-криміналістичні аспекти очної ставки як слідчої дії // Віче: Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – К., 2009. – № 17.

21. Воропай Н. М. Планування криміналістичного забезпечення проведення очної ставки // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених: зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 23–24 квітня 2009 р. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009 – Ч. 4.

22. Воропай Н. М. Організація криміналістичного забезпечення тактики проведення очної ставки // Плебсологічна оцінка сучасної світової фінансово-економічної кризи і завдань стратегічного менеджменту: матеріали Другої Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 24 квітня 2009 р. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009.

23. Воропай Н. М. Значення криміналістичних знань у забезпеченні праводержавотворчого процесу в Україні в контексті плебсологічних поглядів // Формування правової держави в Україні в плебсологічному, як філософсько-правовому, осмисленні: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 20 червня 2008 р. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008.

24. Воропай Н. М. Криміналістичне забезпечення проведення очної ставки як слідчої дії // Проблеми кримінально-процесуального та цивільного процесуального права: Міжнар. наук.-практ. конф. присвячена пам’яті професорів кафедри правосуддя М.М. Михеєнка та М.Й. Штефана, м. Київ, 31 жовтня 2008 р. – К.: ВГЛ «Обрії», 2009.

25. Воропай Н. М. Фіксація ходу і результатів очної ставки – момент, що потребує вдосконалення // Актуальні проблеми юридичної науки: зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених «Сьомі осінні юридичні читання», м. Хмельницький, 28–29 листопада 2008 р. – Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2008. – Ч. 4.

26. Воропай Н. М. Тактико-психологічні аспекти проведення очної ставки // Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи: матеріали Х-ї всеукр. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 11 квітня 2008 р. – Тернопіль: Тернопільський національний економічний університет, 2008.