Наукові публікації викладача Н. М. Калинюк

 • Калинюк Н. М. Концептуальні засади інтеграції правової та професійно-практичної підготовки майбутніх фахівців медичної галузі. Н. Калинюк, О. Рогальський // Медична освіта. № 3. 2020.

 • Калинюк Н. М. До питання підготовки майбутніх медичних фахівців на засадах міждисциплінарної інтеграції. Електронний щоквартальний науково-практичний журнал "Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах". 2020. № 2.

 • Калинюк Н.М. Професійна ідентичність як наукова проблема. Збірник наукових праць «Педагогічні науки» Херсонського державного університету, 2020. № 89. С. 33 – 38.

 • Мельничук І.М. Федірчик Т.Д., Калинюк Н.М. Сутність освіти як соціальної цінності. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогіка. - 2019. - Вип. 1.

 • Калинюк Н.М., Савка І.Г. Про права медичних працівників під час надання медичної допомоги в контексті реформування системи охорони здоров’я. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, 2019. № 1 (79). С.62-68.

 • Калинюк Н.М. Особливості участі адвоката у кримінальних провадженнях, що відкриті за фактом вчинення злочину у сфері надання медичної допомоги. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право», 2019. № 58.

 • Natalia Kalyniuk. Bologna Process and constitutional guarantees of a personal right to education in medical practitioners’ training / Natalia Kalyniuk, Iryna Melnychuk, Andriy Makhnitskyy, Larysa Dudikova, Ruslan Hrynko, Anatolii Halimov, IhorBloshchynskyi // Revista Dilemas Contemporaneos: Education, Politica y Valores. Year VII, Special Edition, December 2019.

 • Kalyniuk N. Organization of distance learning on “Nursing” specialty: methodological and legal aspects / N. Kalyniuk, I. Melnychuk, N. Humenna, I. Rohalskyi, S. Yastremska, I. Straznikova, I. Bloshchynskyy // Intertational Journal of Applied Exercise Physiology (IJAEP). Vol.8.3.1. 2019

 • Natalia M. Kalyniuk. Organization of distance learning of the English language on “Nursing” speciality: methodological and legal aspects // Modern Journal of Lanquage Tearching Methods, Vol. 8, Issue 12, Desember, 2018. P. 984 – 994

 • Калинюк Н.М. Імплементація міжнародних та європейських освітніх стандартів у систему реалізації державної освітньої політики: гармонізація освітнього простору у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби Українию № 3 (14). 2018. – С. 128 – 132

 • Калинюк Н.М. Особливості питань у постановах слідчих про призначення судово-медичної експертизи у випадку порушень медичними працівниками власних професійних обов’язків / В.В. Франчук, Н.М. Калинюк, Б.М. Калинюк, В.М. Зозуля // Медичне право України. - № 2. 2017. – С. 98 – 112

 • Калинюк Н.М. Новели законодавства у сфері надання допомоги хворим на рідкісні захворювання в Україні / Н. В. Банадига, І. О. Рогальський, Н. М. Калинюк // Современная педиатрия. № 1/2015 Імпакт-фактор: DOI: 10.15574/sp. – С. 38 – 47

 • Калинюк Н.М. Антикорупційні заходи при побудові нової системи охорони здоров’я: досвід Республіки Польща / І. О. Рогальський. Н.М. Калинюк // Вісник соціальної гігієни та організації здоров’я. - № 1. – 2015.

 • Калинюк Н.М. Юридична кваліфікація дефектів надання медичної допомоги у сфері акушерства і гінекології / Н. Калинюк, І. Рогальський, Н. Гуменна // Медичне право - № 2 (16), 2015 р. С. 63 – 73

 • Калинюк Н.М. Педагогічні (методичні) засади викладання курсу «медичне правознавство» для студентів медичного факультету / І.О. Рогальський, Н.М. Калинюк, М. В. Чорненький // Медична освіта . -№ 4/2015

 • Калинюк Н.М. Порядок залучення судово-медичного експерта стороною захисту з метою проведення судових експертиз / Н. Калинюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». Випуск 35. Частина 1.Том 3. 2015 . – С. 102 – 105

 • Калинюк Н.М. До питання видів криміналістичної ідентифікації / Н. М. Калинюк // Електронне наукове фахове видання : Порівняльно-аналітичне право. - № 4/ 2015. – С. 389 – 391

 • Калинюк Н. М. Особенности проведения отдельных следственных (розыскных) действий с привлечением специалиста-врача / І.О. Рогальський // Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» : Пемза: Пемзенский государственный университет. - № 3(7), 2014.

 • Калинюк Н.М. Процесуальні і тактичні особливості залучення лікаря під час проведення слідчих (розшукових) дій / Н. Калинюк, І. Рогальський // Медичне право. № 2 (14).2014. С. 48 – 57

 • Калинюк Н.М. Особливості викладання медико-правових дисциплін на іноземному факультеті / І. О. Рогальський, М. В. Чорненький, Н.М. Калинюк, М.О. Сопіга // Медична освіта. № 1. 2014. – С. 95 – 97

 • Калинюк Н. М. Тактика проведення очної ставки: дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 К.: КНУ ім. Т.Г. Шевченка, 2013. – 233 с.

 • Калинюк Н. М. Слідча практика як сфера реалізації процесуально-криміналістичного інституту очної ставки Науковий вісник Академії муніципального управління: зб. наук. пр. Серія «Право». – 2012. Вип. № 1.

 • Калинюк Н. М. Криміналістичні проблеми технологій кібернетики та галузевих знань гуманітарних наук як першоджерел тактики провадження очної ставки // Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи: матеріали ХIV всеукр. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 20 квітня 2012 р. – Тернопіль: Тернопільський нац. економічний університет, 2012.

 • Калинюк Н. М. Кримінально-процесуальні перспективи дистанційної очної ставки в Україні // Часопис Київського університету права НАН України. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К., 2011. – №1.Калинюк Н. М. До

 • питання про генезис інституту очної ставки / Н.М. Калинюк // Держава і право: зб. наук. пр. Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. – К., 2011. – Вип. 51.

 • Калинюк Н. М. Модерне планування проведення очної ставки як слідчої дії // Науковий вісник Академії муніципального управління: зб. наук. пр. Серія «Право». – 2011. – Вип. № 2.