Наукові публікації ас. Сопіги М. О.

1. Сопіга М.О. Створення та діяльність медико-юридичних клінік у системі безоплатної правової допомоги / М.О. Сопіга // Медична освіта, 2016, № 1

2. Сопіга М.О. Роль Богдана Лепкого як педагога та перекладача у поширенні української культури у світі / М.О. Сопіга// Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка // За заг. ред. Ломаковича А.М., Бенери В.Є. Кременець : ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2015. – Вип. 4. – 194 с.

3. Сопіга М.О., Чорненький М.В., Махобей К.М. Організація дистанційного навчання студентів на кафедрі медичного права / М.О. Сопіга, М.В. Чорненький, К.М. Махобей // Медична освіта, 2015, № 1 4. Сопіга М.О., Рогальський І.О., Чорненький М.В., Калинюк Н.М. Особливості викладання медико-правових дисциплін на іноземному факультеті / М.О. Сопіга, І.О. Рогальський, М.В. Чорненький, Н.М. Калинюк // Медична освіта : науково-практичний журнал. - № 1 (61), 2014. – Т. : «Укрмедкнига». – С. 95-97

5. Сопіга М.О. Чорненький М.В. Дистанційне навчання на кафедрі медичного права / М.О. Сопіга, М.В. Чорненький //Матеріали науково-методичної конференції «Освіта і медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст» (6-7 листопада 2014, м. Тернопіль). – ТДМУ: «Укрмедкнига»

6. Сопіга М.О. Медико-правовий аспект вирішення проблеми права на життя / М.О. Сопіга // Матеріали XVIII Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених (28-30 квітня 2014 р.). – Т. : «Укрмедкнига». – С. 311

7. Сопіга М.О. Наукова спадщина професора С. П. Кулжинського (1880–1947) в галузі сільського господарства / М.О. Сопіга // Історичні записки : зб. наук. праць / гол. ред. В. П. Михайлюк. – Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – Вип. 32.

8. Сопіга М.О. Професор С. П. Кулжинський (1880–1947) – один із організаторів сільськогосподарської дослідної справи в Україні / М.О. Сопіга // Історія науки і біографістика. – 2011. – Вип.3. Режим доступу :[Електронний ресурс] http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/INB/2011-3/11_sopiga.pdf. – Заголовок з екрана.

9. Сопіга М.О. Заснування Носівської сільськогосподарської дослідної станції та роль у її розвитку С. П. Кулжинського (1911–1930) / М.О. Сопіга // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. – Вип. 26. – Переяслав-Хмельницький., 2011

10. Сопіга М.О. Науково-консультаційна рада Народного комісаріату земельних справ УСРР та участь у її діяльності С. П. Кулжинського / М.О. Сопіга // Історія української науки на межі тисячоліть : зб. наук. праць / відп. ред. О. Я. Пилипчук. – 2010. – Вип. 48.

11. Сопіга М.О. Право на життя і медична діяльність /М.О. Сопіга // Збірник тез науково-методологічного семінару «Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’язбереження» 14 червня 2013 р. /. – Тернопіль: вид-во «Вектор», 2013.

12. Сопіга М.О. Науково-педагогічна діяльність С. П. Кулжинського в Росії та Молдові (1930–1947) / М.О. Сопіга // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VI Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, 27 трав. 2011 р., м. Київ / НААН, ДНСГБ ; редкол. : В. А. Вергунов та ін. – К., 2011.

13. Сопіга М.О. Вивчення С. П. Кулжинським наукових досягнень Чехословаччини та Німеччини в галузі картоплярства (1922р.) / М.О. Сопіга // Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції «Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, знахідки». Луганськ, 20–21 квітня 2011 р. –Луганськ, 2011.

14. Сопіга М.О. С. П. Кулжинський – перший директор Носівської сільськогосподарської дослідної станції (1911–1930) / М.О. Сопіга // Часопис української історії : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю незалежності України, 28–29 квіт. 2011 р. / За ред. д.і.н., проф. А. П. Коцура. – К., 2011. – Вип. 21.

15. Сопіга М.О. Творчий здобуток професора С. П. Кулжинського у розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні / М.О. Сопіга // Матеріали 10-ї Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання історії науки і техніки» (м. Київ, 6–8 жовтня 2011 р.) / Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК. – К., 2011.

16. Сопіга М.О. Досвід С. П. Кулжинського у вивченні та впровадженні у виробництво високоврожайних культур на Носівській сільськогосподарській дослідній станції (1911–1930) / М.О. Сопіга // Збірник праць ІХ Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції «Історія розвитку науки, техніки та освіти» за темою «Пріоритети української науки», 17 трав. 2011 р. / Уклад. Л. П. Пономаренко. – К., 2011.

17. Сопіга М.О. Проблема засухи в Молдові та участь у її науковому вирішенні С. П. Кулжинського (1944–1947) / М.О. Сопіга // Пріоритети української науки і техніки : матеріали Шістнадцятої Всеукр. наук. конф. молодих істориків освіти, науки і техніки та спеціалістів, 18 трав., м. Київ. – К., 2011. – С. 189–191.

18. Сопіга М.О. Створення в Україні у 20-х роках ХХ століття перших сільськогосподарських гуртків для молоді села та участь в їх організації С. П. Кулжинського / М.О. Сопіга «Білі плями» в історії України в контексті світового розвитку» : матеріали Четвертої Всеукр. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. Луганськ, 11–12 трав. 2011 р. –Луганськ, 2011.

19. Машталір Андрій, Сопіга Михайло, Романець Людмила Вшанування пам’яті Т.Г. Шевченка на Поділлі в дореволюційний період // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника: зб. наук. пр. Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2018. Т2. С.221-228.

20. Машталір А.І., Сопіга М.О. Ім'я та творчість Т.Г. Шевченка в контексті української національно-демократичної революції у Наддніпрянській Україні (1917-1920 рр.) історіографія проблеми // Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. пр. Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2018. Т.24.: Присвячено 100-річчю подій Української революції 1917-1921 років. С. 294-319.

21.Машталір А.І., Сопіга М.О. Ім'я та творчість Т.Г. Шевченка в контексті української національно-демократичної революції у Наддніпрянській Україні (1917-1920 рр.) історіографія проблеми // Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. пр. Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2018. Т.24.: Присвячено 100-річчю подій Української революції 1917-1921 років. С. 294-319.

22. Машталір Андрій, Сопіга Михайло, Романець Людмила Вшанування пам’яті Т.Г. Шевченка на Поділлі в дореволюційний період // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника: зб. наук. пр. Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2018. Т2. С.221-228.

23. Кульчицький В.Й. Актуальні проблеми викладання гуманітарних дисциплін іноземним студентам / В.Й. Кульчицький, М.О. Сопіга, А.І. Машталір // Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні: IV Міжнародна науково-методична конференція, 2-4 травня 2018 р. – Тернопіль: Тернопільський національний технічних університет імені Івана Пулюя, 2018. – С. 82–85.