Мельничук Ірина Миколаївна

Освіта і трудова діяльність:

У 1978 р. закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут (нині – Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка) за спеціальністю «хімія» з додатковою спеціальністю «біологія».

1978-1980 рр. – учитель біології і хімії Верховинської середньої школи Івано-Франківської обл.

1981-1984 рр. – лаборант кафедри біологічних основ фізичного виховання і спорту Тернопільського державного педагогічного інституту.

1984-1992 рр. – викладач біології Бережанського технікуму механізації та електрифікації с/г у Тернопільській обл.

1992-1994 рр. – майстер виробничого навчання в групі хіміків-лаборантів СРПТУ №10 в м. Тернопіль.

1995-2003 рр. – викладач хімії Тернопільського комерційного технікуму (нині – Тернопільський комерційний коледж).

2003-2011 рр. – доцент кафедри соціальної роботи Тернопільської академії народного господарства (нині – Тернопільський національний економічний університет).

2007-2008 рр. – виконуюча обов’язки завідувача кафедри соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету.

2011-до нині – завідувач кафедри філософії та суспільних дисциплін ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».

Наукова діяльність:

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічні умови реалізації стимулюючої функції контролю знань з хімії студентів технікумів».

У 2011 році захистила докторську дисертацію на тему «Теорія і методика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах».

У 2013 році отримала вчене звання професора кафедри філософії та суспільних дисциплін у Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського.

Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання.

1. Є членом редакційної колегії журналу «Медична освіта».

2. Науковий керівник наукової теми: «Філософія, методологія та психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’язбереження майбутніх фахівців» (2012-2015 рр.).

3. Науковий керівник наукової теми: «Компетентнісний підхід в гуманітарній підготовці фахівців медичної галузі» (2016-2018 рр.).

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради.

Офіційний опонент кандидатських дисертацій:

1. Максимчук Л. В. Підготовка майбутніх економістів-міжнародників до професійної діяльності засобами інтерактивних технологій (19.06.2012 р.)

2. Кирилюк В. В. Формування готовності до професійної діяльності майбутніх офіцерів-прикордонників засобами інтерактивних технологій (7.12.2012 р.)

3. Кліщ Г. І. Професійна підготовка лікарів в університетах Австрії (29.03.2013 р.)

4. Ерсьозоглу Рукіє. Формування професійної надійності майбутніх менеджерів освіти засобами тренінгових технологій у фаховій підготовці (17.06.2013 р.)

5. Махновська І. Р. Професійна підготовка магістрів сестринської справи в умовах ступеневої освіти (21.04.2015 р.)

6. Демянчук М.Р. Підготовка бакалаврів сестринської справи до професійної діяльності на засадах компетентнісного підходу (30.09.2015 р.)

7. Борисюк Л.О. Формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів сестринської справи у процесі вивчення хіміко-біологічних дисциплін (3.03.2016 р.).

8. Гуменюк В.В. Організаційно-педагогічні умови здобуття іноземними студентами вищої медичної освіти в Україні (середина ХХ – початок ХХІ століття) (11.05.2016 р.().

9. Данюк М.І. Формування професійнозначущих якостей майцбутніх молодших спеціалістів сестринської справи у процесі фахової підготовки (24.06.2016 р.).

10. Дундюк В. О. Формування професійної ідентичності майбутніх учителів математики у вищому навчальному закладі (3.03.2017 р.)

Член двох спеціалізованих вчених рад:

1. К 47.104.08 у Національному університеті водного господарства і природокористування (м. Рівне).

2. Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії (м. Хмельницький)

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:

1. Чорній В. Я. Формування готовності до професійного спілкування майбутніх фахівців банківської справи (30.09.2011 р.).

2. Служинська Л. Б. Підготовка майбутнього менеджера-економіста до професійної самореалізації (7.12.2012 р.).

3. Шукатка О. В. Формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх економістів на засадах аксіології (24.04.2013 р.).

4. Савіцька В. В. Підготовка майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності на засадах праксеологічного підходу (29.04.2015 р.).

5. Боднарук І. І. Формування готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності на основі реалізації акмеологічного підходу (28.05.2015 р.).

6. Назарук В. Л. Формування культури здоров’я майбутніх лікарів засобами здоров’язбережувальних технологій (8.07.2015 р.).

7. Новакова Л.В. Формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх лікарів на засадах міждисциплінарної інтеграції (4.03.2016 р.).

8. Гуменна І. Р. Підготовка майбутніх лікарів до професійної комунікації на засадах міждисциплінарної інтеграції / (захист 29.09.2016 р. – підтвердження 13.12.2016 р.).

9. Нахаєва Я. М. Професійно-мовленнєва підготовка майбутніх лікарів до використання медичної термінології / (захист 30.09.2016 р. – підтвердження 13.12.2016 р.)

10. Яцишина О. В. Гуманітарна підготовка іноземних студентів у медичних університетах / (захист 30.01.2017 - підтвердження 27.04.2017)

11. Заєць М. З. Формування готовності іноземних студентів до діалогічної взаємодії у майбутній професійній діяльності лікаря засобами інтерактивних технологій / (захист 30.06.2017)

Наукові інтереси:

проблеми упровадження інноваційних педагогічних технологій у процес професійної підготовки майбутніх фахівців у вищих закладах освіти.

Публікації :

Автор і співавтор понад 100 навчально-методичних та наукових публікацій