Наукові публікації доцента О. І. Пилипишина

 • Пилипишин О.І. Бондаренко С. В. Діяльність Ю. Романчука в системі громадсько просвітницьких організацій (кін. XIX – поч. ХХ ст.) / О. І. Пилипишин, С. В. Бондаренко // Освіта, наука і культура на Поділлі : Зб. наук. пр. – Кам'янець-Подільський: Оіюм. Т.24. – 2018. – С. 387-394.
 • Пилипишин О., Бондаренко С. «Європейська культура»: особливості викладання курсу іноземним студентам-медикам // Науковий вісник Ужгородського університету: серія «Педагогіка. Соціальна робота». Збірник наукових праць.. Випуск 1 (40). – Ужгород 2017. С. 210 – 212.
 • Пилипишин О., Бондаренко С. Полеміка Ю. Романчука у Віденському парламенті стосовно проблем українців Східної Галичини (1891 -1910 рр.) // Науковий щоквартальник «Емінак». Випуск 2 (18). Том 3.Київ – Миколаїв, квітень – червень 2017. С. 24 – 28.
 • Пилипишин О. І. Роль Гуманітарних дисциплін у формуванні професійної культури студентів медичних ВНЗ / О. І. Пилипишин, С. В. Бондаренко // Вісник Черкаського ун-ту. Сер. Педагогічні науки. – 2016. – №3. – С. 94-97.
 • Бондаренко С. В. Гуманітарна складова навчання у ВМНЗ / С. В. Бондаренко, О. І. Пилипишин // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. – 2016. – Вип. 1. – С. 55-57.
 • Пилипишин О. Здоров’язберігаючі технології в організації навчально-виховного процесу в закладах освіти: теоретичний аналіз / О. Пилипишин // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – № 35. – Черкаси, 2015.
 • Пилипишин О. Особливості викладання курсу «Історія України» іноземним студентам-медикам / О. Пилипишин // Вісник Черкаського університету: Серія «Педагогічні науки». – Черкаси, 2014. – №13 (306). – С. 132–137.
 • Пилипишин О. Удосконалення навчально-виховної роботи з іноземними студентами на кафедрі філософії та суспільних дисциплін / О. Пилипишин // Науково-практичний журнал «Медична освіта». – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2014. – № 3. – С. 120-122.
 • Пилипишин О. Юліан Романчук як співзасновник і член українських партій (1899-1923 рр.) / О. Пилипишин // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – Вип. XXXVIII. – С. 97–100.
 • Пилипишин О. Захист Юліаном Романчуком конституційних прав українців у складі Австро-Угорщини / О. Пилипишин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль, 2014. – Вип. 1. – Ч. 2. – С. 77– 82.
 • Пилипишин О. Виборчі кампанії до австрійського парламенту у Східній Галичині (1895-1910 рр.): пропозиції Ю. Романчука / О. Пилипишин // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – Вип. XXXVII. – С. 60–65.
 • Пилипишин О. Деякі аспекти діяльності Ю. Романчука як депутата віденського парламенту / О. Пилипишин // Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Вип. 12. – Тернопіль, 2013. – С. 150-173.
 • Пилипишин О. Діяльність Юліана Романчука у Галицькому Сеймі / О. Пилипишин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – Ч. 1. – С. 137–142.
 • Пилипишин О. Роль Юліана Романчука в заснуванні Українського університету у Львові кінця ХІХ – початку ХХ ст. / О. Пилипишин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Вип. 2. – 2012. – С. 155-159.
 • Пилипишин О. Застосування тестових технологій під час вивчення суспільних дисциплін студентами ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського / О. Пилипишин // Науково-практичний журнал «Медична освіта». – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2012. – № 1. – С. 27–29.
 • Пилипишин О. Вплив творчості Шевченка на формування світогляду та політичних переконань Юліана Романчука – представника нового покоління української інтелігенції в Галичині / Пилипишин О. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. – 2011. – Вип. 26. – С. 22-26.
 • Пилипишин О. Церковно-релігійні ідеї Юліана Романчука / Пилипишин О. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – 2011. – Вип. 2. – С. 128-132.
 • Пилипишин О. Парламентсько-політична діяльність Юліана Романчука (60-і рр.. ХІХ – 20-і рр.. ХХ ст.) / О. Пилипишин // Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль, 2011. – Вип.8. – С. 213-221.
 • Пилипишин О. Формування Юліана Романчука як особистості, культурно-просвітнього та громадського діяча у 60-70-х рр. ХХ ст. / Пилипишин О. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія – Вип. 2. – Тернопіль, 2010. – С. 30-35.