Наукові публікації завуча кафедри О. І. Пилипишина

 • Бондаренко С. В., Пилипишин О. І., Сопіга М. О. Методи та технології навчання студентів-медиків на засадах міждисциплінарної інтеграції. Медична освіта. 2021. № 4. С. 74-79.

 • Сопіга М., Пилипишин О. Соціально-психологічні методи забезпечення якості освіти майбутніх лікарів. Медична освіта. 2020. № 2. С. 133-137.

 • Пилипишин О. Соціальні, економічні, історичні та політичні тенденції, які впливають на роль навчання медичних сестер. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітніх школах. Херсон, 2020. № 69. Т 1. С. 111-120.

 • Пилипишин О. І. Соціальні, економічні, історичні та політичні тенденції, які впливаю на роль навчання медичних сестер. Педагогіка формування творчої особистості у вищих і загальноосвтініх школах. Запоріжжя, 2020. № 69. С. 171-188.

 • Melnychuk I., Fedchyshyn N., Pylypyshyn O., Vykhrushch A. Philosophical and Cultural Aspects of Medical Profession: Philosophical and Conceptual Peculiarities. Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology. 2019. № 16 (1). P. 165-174.

 • Пилипишин О. І. Бондаренко С. В. Сопіга М. О. Підготовка майбутніх фахівців медичної галузі у контексті міждисциплінарної інтеграції. Молодий вчений. Херсон, 2019. № 10 (74). С. 564-569.

 • Бондаренко С. В., Пилипишин О. І. Історія розвитку медичних знань та теренах України від найдавніших часів – кінця XIX століття. Evropsky filozoficky a historicky diskurz: чеський науково-теоретичний журнал. 2019. № 2. С. 24-32.

 • Пилипишин О. І. Бондаренко С. В. Діяльність Ю. Романчука в системі громадсько-просвітницьких організацій (кін. XIX – поч. ХХ ст.). Збірник наукових праць "Освіта, наука і культура на Поділлі". Кам'янець-Подільський, 2018. Т. 24. С. 387-394.

 • Пилипишин О., Бондаренко С. «Європейська культура»: особливості викладання курсу іноземним студентам-медикам. Науковий вісник Ужгородського університету: серія «Педагогіка. Соціальна робота». Збірник наукових праць. Ужгород, 2017. № 1 (40). С. 210–212.

 • Пилипишин О. І., Бондаренко С. В. Полеміка Ю. Романчука у Віденському парламенті стосовно проблем українців Східної Галичини (1891 - 1910 рр.) Науковий щоквартальник «Емінак». 2017. Т3. № 2 (18). С. 24 – 28.

 • Пилипишин О. І., Бондаренко С. В. Роль гуманітарних дисциплін у формуванні професійної культури студентів медичних ВНЗ. Вісник Черкаського ун-ту. 2016. № 3. С. 94-97.

 • Бондаренко С. В., Пилипишин О. І. Гуманітарна складова навчання у ВМНЗ. Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Серія: едагогіка. Соціальна робота". 2016. № 1. С. 55-57.

 • Пилипишин О. Здоров’язберігаючі технології в організації навчально-виховного процесу в закладах освіти: теоретичний аналіз. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2015. № 35. С. 36-39.

 • Пилипишин О. Особливості викладання курсу «Історія України» іноземним студентам-медикам. Вісник Черкаського університету: Серія «Педагогічні науки». 2014. № 13 (306). С. 132-137.

 • Пилипишин О. Удосконалення навчально-виховної роботи з іноземними студентами на кафедрі філософії та суспільних дисциплін. Медична освіта. 2014. № 3. С. 120-122.

 • Пилипишин О. Юліан Романчук як співзасновник і член українських партій (1899-1923 рр.). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2014. №. XXXVIII. С. 97-100.

 • Пилипишин О. Захист Юліаном Романчуком конституційних прав українців у складі Австро-Угорщини. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: "Історія". 2014. №. 1. Ч. 2. С. 77-82.

 • Пилипишин О. Виборчі кампанії до австрійського парламенту у Східній Галичині (1895-1910 рр.): пропозиції Ю. Романчука. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2013. №. XXXVII. С. 60-65.

 • Пилипишин О. Деякі аспекти діяльності Ю. Романчука як депутата віденського парламенту. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: "Історія, міжнародні відносини". Тернопіль, 2013. №. 12. С. 150-173.

 • Пилипишин О. Діяльність Юліана Романчука у Галицькому Сеймі. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: "Історія". 2013. №. 2. Ч. 1. С. 137-142.

 • Пилипишин О. Роль Юліана Романчука в заснуванні Українського університету у Львові кінця ХІХ – початку ХХ ст. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: "Історія". 2012. №. 2. С. 155-159.

 • Пилипишин О. Застосування тестових технологій під час вивчення суспільних дисциплін студентами ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського. Медична освіта. 2012. № 1. С. 27-29.

 • Пилипишин О. Вплив творчості Шевченка на формування світогляду та політичних переконань Юліана Романчука – представника нового покоління української інтелігенції в Галичині. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: "Історія". 2011. №. 26. С. 22-26.

 • Пилипишин О. Церковно-релігійні ідеї Юліана Романчука. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: "Історія". 2011. №. 2. С. 128-132.

 • Пилипишин О. Парламентсько-політична діяльність Юліана Романчука (60-і рр.. ХІХ – 20-і рр.. ХХ ст.) Міжнародний збірник наукових праць. Серія: "Історія, міжнародні відносини". Тернопіль, 2011. №. 8. С. 213-221.

 • Пилипишин О. Формування Юліана Романчука як особистості, культурно-просвітнього та громадського діяча у 60-70-х рр. ХХ ст. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: "Історія". 2010. №. 2. С. 30-35.