Наукові публікації доцента С. В. Бондаренка

 • Пилипишин О.І. Бондаренко С. В. Сопіга М.О. Підготовка майбутніх фахівців медичної галузі у контексті міждисциплінарної інтеграції. Науковий журнал"Молодий вчений". Херсон. 2019. №10 (74). С. 564-569
 • Бондаренко С., Пилипишин О. Історія розвитку медичних знань та теренах України від найдавніших часів – кінця XIX століття. Evropsky filozoficky a historicky diskurz: чеський науково-теоретичний журнал. № 2, 2019 р. С. 24-32.
 • Пилипишин О.І. Бондаренко С. В. Діяльність Ю. Романчука в системі громадсько просвітницьких організацій (кін. XIX – поч. ХХ ст.) / О. І. Пилипишин, С. В. Бондаренко // Освіта, наука і культура на Поділлі : Зб. наук. пр. – Кам'янець-Подільський: Оіюм. Т.24. – 2018. – С. 387-394.
 • Бондаренко С. В. "Європейська культура": особливості викладання курсу іноземним студентам-медикам / О. І. Пилипишин, С. В. Бондаренко // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. – 2018. – Вип. 1. – С. 210-212.
 • Пилипишин О., Бондаренко С. Полеміка Ю. Романчука у Віденському парламенті стосовно проблем українців Східної Галичини (1891 -1910 рр.) // Науковий щоквартальник «Емінак». Випуск 2 (18). Том 3.Київ – Миколаїв, квітень – червень 2017. С. 24 – 28
 • Пилипишин О., Бондаренко С. «Європейська культура»: особливості викладання курсу іноземним студентам-медикам // Науковий вісник Ужгородського університету: серія «Педагогіка. Соціальна робота». Збірник наукових праць. Випуск 1 (40). – Ужгород 2017. С. 210 – 212.
 • Пилипишин О. І. Роль Гуманітарних дисциплін у формуванні професійної культури студентів медичних ВНЗ / О. І. Пилипишин, С. В. Бондаренко // Вісник Черкаського ун-ту. Сер. Педагогічні науки. – 2016. – №3. – С. 94-97.
 • Бондаренко С. В. Гуманітарна складова навчання у ВМНЗ / С. В. Бондаренко, О. І. Пилипишин // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. – 2016. – Вип. 1. – С. 55-57.
 • Збереження здоров’я у сучасному світі / Бондаренко С. В. // Науково-практичний журнал «Медична освіта» – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2015.
 • Бондаренко С., Алексієвець Л., Юрій М. Цивілізаційний контекст науки і освіти України // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: історія. Випуск 1. Ч. 1 – Тернопіль, 2015, с. 225.
 • Особливості викладання курсу «Історія України» іноземним студентам-медикам / О. Пилипишин , С. Бондаренко // Вісник Черкаського університету: Серія «Педагогічні науки». – Черкаси, 2014.
 • Удосконалення навчально-виховної роботи з іноземними студентами на кафедрі філософії та суспільних дисциплін / О. Пилипишин, С. Бондаренко // Науково-практичний журнал «Медична освіта». – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2014.
 • Кадобний Т. Б., Кравчук Л. В., Бондаренко С. В. Філософські аспекти формування та розвитку почуттів/ Медична освіта - №4, Тернопіль, 2013.
 • Бондаренко С., Кравчук Л. Взаємозв’язок мови і мислення / Медична освіта - №1, Тернопіль, 2013.
 • Бондаренко С. Урахування фізіологічних та психологічних особливостей людини у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців-медиків / Л. Кравчук, Н. Довбенко // «Медична освіта»: Науково-практичний журнал, №1, 2013, ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського;
 • Бондаренко С. Ідеї Сковороди у здоров’язберігаючій філософії сучасного суспільства / Л. Кравчук, Т. Кадобний // «Медична освіта»: Науково-практичний журнал», №1, 2013, ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського;
 • Бондаренко С. Народний рух України та його роль у суспільно-політичному житті українського народу наприкінці 80-х – на початку 90-х років XX століття // Україна – Європа – Світ: Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. Випуск 12, Тернопіль, 2013.
 • Бондаренко С. Роль Народного руху України у національно-політичному житті українського народу наприкінці 80-х – на початку 90-х років XX століття: сучасний стан та перспективи розвитку / Сергій Бондаренко // Україна – Європа – Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: «Історія, міжнародні відносини». Присвячується Євро – 2012 – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Вип. 9. – 2012. – С. 80 – 84.
 • Бондаренко С. Роль західноукраїнського регіону у інституалізації та діяльності Народного Руху України наприкінці 80-х – на початку 90-х років XX ст. / С. Бондаренко // Програма міжнародної науково-практичної конференції «Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України і світу (від найдавніших часів до сьогодення)» - Тернопіль, 20 – 21 квітня 2012 р.
 • Бондаренко С. Роль західно-українського регіону у інституалізації і діяльності Народного Руху України наприкінці 80-х на початку 90-х рр. XX століття / Наукові записки ТНПУ імені В. Гнатюка. Серія: «Історія» / Заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль, 2012. – випуск 2. – с. 137 – 141.
 • Бондаренко С. Народний рух України та його роль у національно-державному відродженні: сучасні історіографічні інтерпретації / Микола Алексієвець, Сергій Бондаренко // Україна – Європа – Світ. Міжнародний збірник наукових праць присвячений 20-й річниці Незалежності України присвячується. Серія: «Історія, міжнародні відносини». – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Вип. 6-7. – 2011. – С. 356-365.
 • Бондаренко С. Народний рух України та його роль у національно-політичному житті наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років: історіографія та джерела // Україна. Європа. Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: «Історія, міжнародні відносини». Випуск 3, Тернопіль, 2010. С.190 – 204.
 • Алексієвець М. М., Бондаренко С. В. Друга світова війна в історичній пам’яті // Україна. Європа. Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: «Історія, міжнародні відносини». Випуск 4, Тернопіль, 2010. С. 22 – 26.
 • Роль «Просвіти» у національно-політичному житті та піднесенні національної свідомості Східної Галичини 1919 – 1929 рр.: тематичний збірник «Просвіта» у національно-культурному житті українців. Тернопіль: вид-тво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009, ст. 19 – 22.
 • Народний рух України та його роль у національно-політичному житті наприкінці 80-х – поч. 90-х рр. XX ст. // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнтюка: серія «Історія». Випуск 2, 2009, ст.218 – 222.
 • Держава та церква у європейському просторі (I – XVIII ст.) // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнтюка: серія «Історія». Випуск 2, 2009, ст. 350 – 352.
 • Бондаренко С. В. Громадсько-політичний шлях Левка Лук’яненка. Українська історична біографістика: забуте і невідоме. Ч. 2. Тернопіль 2008 р., ст. 206 – 217.
 • Бондаренко С. Виникнення Народного Руху України в контексті відродження української державності кінця 80-х –поч. 90-х років ХХ ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. 7. – Рівне: РДГУ, 2006. – С. 58–65.
 • Бондаренко С. Виникнення Народного Руху України в контексті відродження української державності кінця 80-х років ХХ ст. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. М. М. Алексієвця. – Вип. 1. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2005. – 358 с.
 • Бондаренко С. Народний Рух України в контексті українського національного відродження: створення та діяльність // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. М. М. Алексієвця. – Вип. 2. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2005. – С. 267–278.
 • Бондаренко С. Інституалізація і завдання НРУ // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. М. М. Алексієвця. – Вип. 3. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2005. – С. 65–72.
 • Бондаренко С. Стан наукової розробки проблеми виникнення та становлення Народного Руху України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. М. М. Алексієвця. – Вип. 3. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2005. – С. 208–219.
 • Бондаренко С., Секо Я. В’ячеслав Чорновіл: постать на тлі доби // Українська історична біографістика: забуте і невідоме / За ред. проф. М.М. Алексієвця. – Ч. 1. – Тернопіль: Лілея, 2005. – С. 315–344.
 • Бондаренко С. Народний Рух України в контексті українського відродження кінця 80-х – поч. 90-х рр. ХХ ст. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. М. М. Алексієвця. – Вип. 1. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2004. – С. 174–182.
 • Бондаренко С. Історичні передумови виникнення Народного Руху України в контексті відродження української державності // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. М. М. Алексієвця. – Вип. 2. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2004. – С. 104–109.