Наукові публікації доцента кафедри В. Й. Кульчицького

 • Кульчицький В. Сутнісні характеристики дистанційного навчання в системі вищої школи. Наука і техніка сьогодні (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Техніка», Серія «Фізико-математичні науки»). 2022. № 1(1). С. 49-57.

 • Кульчицький В. Й. Історико-ретроспективний огляд становлення сестринських досліджень: (зарубіжний досвід). Медсестринство. 2022. № 1. С. 29-32.

 • Кульчицький В. Й. Історіографія дослідження патріотичного виховання в школах України другої половини ХХ – початку ХХІ століть. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2022. 1 (23). С. 7-12.

 • Kulchytskyi V. Functions and structural components of a positive image of a teacher of higher education. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2022. 1(50). С. 149-152.

 • Кульчицький В. Й. Роль гуманітарних дисциплін у досягненні інтегральних результатів за умов змішаного навчання під час підготовки майбутніх фахівців медичної галузі. Медсестринство. 2022. № 2. С. 8-10.

 • Кульчицький В. Й. Дистанційні освітні технології у практично-орієнтованій підготовці майбутніх медичних фахівців. Медсестринство. 2022. № 2. С. 17-19.

 • Androshchuk I., Pohrebniak D., Kulchytskyi V., Zelman L., Kuznetsova H., Zhyhora I. Application of context-based learning in modern pedagogy. AD ALTA. Journal of interdisciplinary research. 2022. P. 22-28. (Web of Science)

 • Kulchytskyi V. Yo. Formation of communication in the «teacher-student» system in the training of specialists in the medical field with the help of distance education. Актуальні питання у сучасній науці (Серія «Історія», Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія Економіка», Серія «Державне управління», Серія «Техніка». 2022. № 2(2). С. 489-497.

 • Кульчицький В. До питання моніторингу ефективності патріотичного виховання школярів. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2021. 1 (21). С. 33-37.

 • Кульчицький В. Й. Роль медсестринської педагогіки у практичній діяльності медичної сестри. Медсестринство. 2021. № 1. С. 15-17.

 • Кульчицький В. Розвиток патріотичного виховання учнів в умовах сучасності (регіональні особливості). Інноваційна педагогіка. 2020. № 20. Т. 1. С. 39-42.

 • Кульчицький В. Педагогічні умови формування патріотичної вихованості учнів в умовах глобалізації. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2020. № 68. Т. 1. С. 20-24.

 • Кульчицький В. Патріотичне виховання учнівської молоді в сучасній школі. Інноваційна педагогіка. 2020. № 21. Т. 1. С. 41-44.

 • Кульчицький В., Петришин Л. Мотивація патріотизму учнів в умовах сучасності. Virtus. 2020. № 41. С. 107-111.

 • Невінська Л. М., Кульчицький В. Й., Ястремська С. О. Особливості розвитку медiаторської компетентності майбутнього фахівця в галузі медицини. Медсестринство. 2020. № 1. С. 5-8.

 • Кульчицький В. Й., Невінська Л. М. Проблема гуманітарної підготовки майбутніх фахівців медичної галузі. Медсестринство. 2020. № 2. С. 19-21.

 • Кульчицький В. Роль патріотичного виховання в становленні лідерських якостей особистості як соціально-педагогічна проблема. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. 2019. № 1 (21). С. 64-71.

 • Kulchytskyi V., Petryshyn L. Патріотичне виховання молоді як соціально-педагогічний процес. Social work and education. Ternopil, 2019. Vol. 6. №. 1. Р. 80-85.

 • Кульчицький В. Патріотичне виховання як складова професійної підготовки майбутнього фахівця. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». 2019. № 1 (44). С. 88-92.

 • Кульчицький В. Й. Структурні компоненти патріотизму учнівської молоді в Україні другої половини ХХ століття. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. Рівне, 2018. №1(19). С. 38-45.

 • Кульчицький В. Й. Патріотизм як фактор формування лідерської компетентності молодої людини Молодь і ринок. Дрогобич, 2018. №8. С. 48-52.

 • Кульчицький В. Й. Військово-патріотичне виховання молоді в українській радянській школі у 50-90 роках ХХ століття. Вісник Житомирського державного університету імені І. Франка: науковий журнал. Педагогічні науки . 2017. Вип. 1 (87). С. 88-93.

 • Кульчицький В. Й. Патріотичне виховання в Україні у 50-80-х рр. ХХ століття: регіональний аспект. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія "Педагогіка. Соціальна робота". 2017. № 2(41). С. 150-153.

 • Кульчицький В. Патріотичне виховання у контексті формування гуманітарної освіченості фахівців нового покоління. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: Серія: "Педагогічні науки". Луцьк, 2016. № 1 (303). С. 106-112.

 • Кульчицький В. Роль молодіжних організацій у патріотичному вихованні школярів в Україні у другій половині ХХ століття. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2016. № 1(11). С. 80-84.

 • Кульчицький В. Філософія здоров’я як ціннісна категорія у контексті патріотичного виховання молоді в Україні. Медична освіта. 2015. № 1. С. 60-65.

 • Кульчицький В. Пріоритетність патріотичного виховання особистості в контексті педагогічної спадщини О. Захаренка. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». 2015. № 35. С. 96-99.

 • Кульчицький В. Роль трудового та патріотичного виховання у соціалізації особистості в педагогічній спадщині І. Ткаченка. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: Серія : «Педагогіка. Психологія. Філософія». Київ, 2015. Вип. 208.Ч. 1. С. 108-115.

 • Кульчицький В. Педагогічна характеристика категорії «патріотичне виховання» в історичному аспекті. Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. Серія: "Педагогіка". 2015. Вип. 4. С. 133-141.

 • Кульчицький В. Історико-педагогічні проблеми розвитку патріотичного виховання в Україні ІІ половини ХХ століття. Медична освіта. 2014. № 1. С. 51-55.

 • Кульчицький В. Філософсько-світоглядні передумови розвитку патріотичного виховання в Україні (історичний аспект). Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». 2014. № 30. С. 76-79.

 • Кульчицький В. Соціально-педагогічні основи патріотичного виховання у педагогічній спадщині В. Сухомлинського. Молодь і ринок. Дрогобич, 2014. № 3(110). С. 70-75.

 • Кульчицький В. Філософське підґрунтя патріотичного виховання в Україні другої половини ХХ століття. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». 2014. № 32. С. 105-108.

 • Кульчицький В. Ретроспективний аналіз дефініції «патріотизм» у соціально-педагогічному аспекті (друга половина ХХ століття). Медична освіта. 2014. № 4. С. 74-78.

 • Кульчицький В. Фактори розвитку соціально-педагогічних особливостей патріотичного виховання в Україні другої половини ХХ століття. Збірник наукових праць "Педагогічний альманах". Херсон, 2014. Вип. 24. С. 290-295.

 • Кульчицький В. Роль виховання у формуванні моральної свідомості особистості. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2013. № 26. С. 112-114.

 • Кульчицький В. Особистісно-орієнтований підхід до виховання у педагогічних ідеях В. Сухомлинського. Медична освіта. 2013. № 4. С. 54-58.

 • Кульчицький В. Соціально-педагогічні основи розвитку патріотичного виховання учнівської молоді: сучасний аспект. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». 2013. № 29. С. 77-81.

 • Кульчицький В. Роль національного виховання у формуванні особистості як громадянина. Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. 2012. Вип. 61. С. 85-89.

 • Кульчицький В. Формування професіогенезу особистості студентів медичних вузів України. Медична освіта. 2012. № 1. С. 12-15.

 • Кульчицький В., Бондаренко С., Христенко О. Застосування тестових технологій під час вивчення суспільних дисциплін студентами ТДМУ імені І. Я. Горбачевського. Медична освіта. 2012. № 1. С. 21-23.

 • Кульчицький В. Новітні технології навчання як засіб формування творчої особистості молоді інформаційного суспільства. Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. 2012. Вип. 63. С. 115-119.

 • Кульчицький В. Особливості формування професійної компетентності особистості студента-медика. Молодь і ринок. Дрогобич, 2012. № 5(88). С. 91-94.

 • Кульчицький В. Навчально-виховний потенціал повстанської творчості першої половини ХХ ст. Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. 2011. Вип. 55. С. 71-74.

 • Кульчицький В., Бобак М., Бондаренко С. Самосвідомість як складник мовної компетенції особистості. Медична освіта. 2011. № 1. С. 40-43.

 • Кульчицький В. Проблема рідномовної компетенції в структурі духовно-практичної діяльності особистості. Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. 2011. Вип. 59. С. 68-72.

 • Кульчицький В., Бобак М., Прокоп І. Проблема збереження духовно-моральних цінностей у процесі виховання підростаючого покоління. Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. 2010. Вип. 53. С. 52-55.

 • Кульчицький В., Дерев’яна Л. Сучасні гендерні дослідження лідерства. Вісник наукових досліджень Галицького інституту ім. В. Чорновола. Тернопіль, 2008. № 11. Ч. І. С. 18-22.

 • Кульчицький В., Дерев’яна Л. Історичні засади формування творчої особистості в процесі національного виховання. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: "Педагогіка". 2008. № 2. С. 71-75.

 • Кульчицький В. Перспективи розвитку національного виховання та національних ідей. Українська освіта у світовому часопросторі. Київ, 2007. № 2 . С. 64-67.

 • Кульчицький В. Виховна робота організацій національного спрямування серед населення України у 20 – 40-х рр. XX ст. Вісник наукових досліджень Галицького інституту ім. В. Чорновола. Тернопіль, 2007. № 10. Ч. ІI. С. 20-22.

 • Кульчицький В. Переваги і недоліки виховної роботи з молоддю в діяльності організацій національного спрямування з позиції системного підходу. Вісник наукових досліджень Галицького інституту ім. В. Чорновола. Тернопіль, 2006. № 9. С. 26-29.

 • Кульчицький В. Виховна робота організації національного спрямування серед населення України. Вісник наукових досліджень Галицького інституту ім. В. Чорновола. Тернопіль, 2005. № 8. С. 35-37.

 • Кульчицький В. Дефініції визначення «націоналізм». Вісник наукових досліджень Галицького коледжу ім. В. Чорновола. Тернопіль, 2004. № 7. С. 31-33.

 • Кульчицький В. Повстанська творчість як засіб формування свідомості молоді. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Педагогіка і психологія. 2004. № 7. С. 126-130.

 • Кульчицький В. Християнське виховання молоді, яке здійснювали організації національного спрямування на західноукраїнських землях у 20 – 50-х рр. ХХ ст.. Вісник наукових досліджень Галицького коледжу ім. В.Чорновола. Тернопіль, 2003. № 6. С. 77-79.

 • Кульчицький В. Пропагандистсько-виховні рейди ОУН та УПА. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : "Педагогіка". 2000. № 8. С. 118-120.

 • Кульчицький В. Проблема виховання молоді в діяльності ОУН та УПА. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : "Педагогіка". 2000. № 10. С. 139-143.

 • Кульчицький В. Проблема виховання молоді в працях ідеологів ОУН та УПА. Славістичні записки. Тернопіль, 1999. № 1. С. 63-67.