Наукові публікації доцента В. Й. Кульчицького

 • Кульчицький В. Розвиток патріотичного виховання учнів в умовах сучасності (регіональні особливості). Інноваційна педагогіка. 2020. № 20. Т. 1. С. 39-42.

 • Кульчицький В. Педагогічні умови формування патріотичної вихованості учнів в умовах глобалізації. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2020. № 68. Т. 1. С. 20-24.

 • Кульчицький В. Патріотичне виховання учнівської молоді в сучасній школі. Інноваційна педагогіка. 2020. № 21. Т. 1. С. 41-44.

 • Кульчицький В., Петришин Л. Мотивація патріотизму учнів в умовах сучасності. Virtus. 2020. № 41. С. 107-111.

 • Невінська Л. М., Кульчицький В. Й., Ястремська С. О. Особливості розвитку медiаторської компетентності майбутнього фахівця в галузі медицини. Медсестринство. 2020. № 1. С. 5-8.

 • Кульчицький В. Й., Невінська Л. М. Проблема гуманітарної підготовки майбутніх фахівців медичної галузі. Медсестринство. 2020. № 2. С. 19-21.

 • Кульчицький В. Роль патріотичного виховання в становленні лідерських якостей особистості як соціально-педагогічна проблема. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. 2019. № 1 (21). С. 64-71.

 • Kulchytskyi V., Petryshyn L. Патріотичне виховання молоді як соціально-педагогічний процес. Social work and education. Ternopil, 2019. Vol. 6, No. 1, pp. 80-85.

 • Кульчицький В. Патріотичне виховання як складова професійної підготовки майбутнього фахівця. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». Ужгород, 2019. № 1 (44). С. 88-92.

 • Кульчицький В. Й. Структурні компоненти патріотизму учнівської молоді в Україні другої половини ХХ століття / В. Кульчицький// Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. - №1(19). - Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2018. - С. 38-45

 • Кульчицький В. Й. Патріотизм як фактор формування лідерської компетентності молодої людини / В. Кульчицький // Молодь і ринок. - Дрогобич: ДДПУ, 2018. - №8. - С. 48-52.

 • Кульчицький В. Й. Військово-патріотичне виховання молоді в українській радянській школі у 50-90 роках ХХ століття / В. Кульчицький // Вісник Житомирського державного університету імені І. Франка: науковий журнал. Педагогічні науки / { гол. ред. П. Ю. Саух, відп. ред. Н. А. Сейко}. - Житомир: Вид-во Житомирського держ. ун-ту імені І. Франка, 2017. - Вип. 1(87). - С. 88-93.

 • Кульчицький В. Й. Патріотичне виховання в Україні у 50-80-х рр. ХХ століття: регіональний аспект / В. Кульчицький // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія "Педагогіка. Соціальна робота". - Ужгород: УжНУ "Говерла", 2017. - № 2(41) - С. 150-153.

 • Кульчицький В. Патріотичне виховання у контексті формування гуманітарної освіченості фахівців нового покоління / В. Кульчицький // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: Сер. Педагогічні науки. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2016. – № 1(303). – С. 106-112.

 • Кульчицький В. Роль молодіжних організацій у патріотичному вихованні школярів в Україні у другій половині ХХ століття / В. Кульчицький // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. – Дніпропетровськ: ДУ імені Альфреда Нобеля, 2016. – № 1(11). – С. 80-84.

 • Кульчицький В. Філософія здоров’я як ціннісна категорія у контексті патріотичного виховання молоді в Україні / В. Кульчицький // Медична освіта. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2015. – № 1. – С. 60-65.

 • Кульчицький В. Пріоритетність патріотичного виховання особистості в контексті педагогічної спадщини О. Захаренка / В. Кульчицький // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород: УжНУ «Говерла», 2015. – № 35. – С. 96-99.

 • Кульчицький В. Роль трудового та патріотичного виховання у соціалізації особистості в педагогічній спадщині І. Ткаченка / В. Кульчицький // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія» / Редкол.: Ніколаєнко С. М. (відп. ред.) та ін. – К.: Міленіум, 2015. – Вип. 208. –Ч. 1. – С. 108-115.

 • Кульчицький В. Педагогічна характеристика категорії «патріотичне виховання» в історичному аспекті / В. Кульчицький // Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка // За заг. ред. Ломаковича А. М., Бенери В. Є. – Кременець: ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2015. – Вип. 4. – С. 133-141.

 • Кульчицький В. Історико-педагогічні проблеми розвитку патріотичного виховання в Україні ІІ половини ХХ століття / В. Кульчицький // Медична освіта. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2014. – № 1. – С. 51 - 55.

 • Кульчицький В. Філософсько-світоглядні передумови розвитку патріотичного виховання в Україні (історичний аспект) / В. Кульчицький // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород: УжНУ «Говерла», 2014. – № 30. – С. 76-79.

 • Кульчицький В. Соціально-педагогічні основи патріотичного виховання у педагогічній спадщині В. Сухомлинського / В. Кульчицький // Молодь і ринок. – Дрогобич: ДДПУ, 2014. – № 3(110). – С. 70-75.

 • Кульчицький В. Філософське підґрунтя патріотичного виховання в Україні другої половини ХХ століття / В. Кульчицький // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород: УжНУ «Говерла», 2014. – № 32. – С. 105-108.

 • Кульчицький В. Ретроспективний аналіз дефініції «патріотизм» у соціально-педагогічному аспекті (друга половина ХХ століття) / В. Кульчицький // Медична освіта. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2014. – № 4. – С. 74-78.

 • Кульчицький В. Фактори розвитку соціально-педагогічних особливостей патріотичного виховання в Україні другої половини ХХ століття / В. Кульчицький // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. – Випуск 24. – С. 290-295.

 • Кульчицький В. Роль виховання у формуванні моральної свідомості особистості / В. Кульчицький // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород: УНУ «Говерла», 2013. – № 26. – С. 112-114.

 • Кульчицький В. Особистісно-орієнтований підхід до виховання у педагогічних ідеях В. Сухомлинського / В. Кульчицький // Медична освіта. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2013. – № 4. – С. 54-58.

 • Кульчицький В. Соціально-педагогічні основи розвитку патріотичного виховання учнівської молоді: сучасний аспект / В. Кульчицький // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород: УжНУ «Говерла», 2013. – № 29. – С. 77-81.

 • Кульчицький В. Роль національного виховання у формуванні особистості як громадянина / В. Кульчицький // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – Випуск 61. – С. 85-89.

 • Кульчицький В. Формування професіогенезу особистості студентів медичних вузів України / В. Кульчицький // Медична освіта. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2012. –№ 1. – С. 12-15.

 • Кульчицький В. Застосування тестових технологій під час вивчення суспільних дисциплін студентами ТДМУ імені І. Я. Горбачевського / В. Кульчицький, С. Бондаренко, О. Христенко та ін. // Медична освіта. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2012. –№ 1. – С. 21-23.

 • Кульчицький В. Новітні технології навчання як засіб формування творчої особистості молоді інформаційного суспільства / В. Кульчицький // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – Випуск 63. – С. 115-119.

 • Кульчицький В. Особливості формування професійної компетентності особистості студента-медика / В. Кульчицький // Молодь і ринок. – Дрогобич: ДДПУ, 2012. – № 5(88). – С. 91-94.

 • Кульчицький В. Навчально-виховний потенціал повстанської творчості першої половини ХХ ст. / В. Кульчицький // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – Випуск 55. – С. 71-74.

 • Кульчицький В. Самосвідомість як складник мовної компетенції особистості / В. Кульчицький, М. Бобак, С. Бондаренко та ін. // Медична освіта. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2011. – № 1. – С. 40-43.

 • Кульчицький В. Проблема рідномовної компетенції в структурі духовно-практичної діяльності особистості / В. Кульчицький // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – Випуск 59. – С. 68-72.

 • Кульчицький В. Проблема збереження духовно-моральних цінностей у процесі виховання підростаючого покоління / В. Кульчицький, М. Бобак, І. Прокоп // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – Випуск 53. – С. 52-55.

 • Кульчицький В. Сучасні гендерні дослідження лідерства / В. Кульчицький, Л. Дерев’яна // Вісник наукових досліджень Галицького інституту ім. В. Чорновола.- Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ Галицького інституту ім. В. Чорновола, 2008. – № 11. – Ч. І. – С. 18-22.

 • Кульчицький В. Історичні засади формування творчої особистості в процесі національного виховання / В. Кульчицький, Л. Дерев’яна // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. – Тернопіль: ТДПУ, 2008. – № 2. – С. 71-75.

 • Кульчицький В. Перспективи розвитку національного виховання та національних ідей / В. Кульчицький // Українська освіта у світовому часопросторі. – ІІ Міжнар. конгр. у м. Київ. – 2007. – № 2 . – С. 64-67.

 • Кульчицький В. Виховна робота організацій національного спрямування серед населення України у 20 – 40-х рр. XX ст. / В. Кульчицький // Вісник наукових досліджень Галицького інституту ім. В. Чорновола. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ Галицького інституту ім. В. Чорновола, 2007. – № 10. – Ч. ІI. – С. 20-22.

 • Кульчицький В. Переваги і недоліки виховної роботи з молоддю в діяльності організацій національного спрямування з позиції системного підходу / В. Кульчицький // Вісник наукових досліджень Галицького інституту ім. В. Чорновола. – Тернопіль, 2006. – № 9. – С. 26-29.

 • Кульчицький В. Виховна робота організації національного спрямування серед населення України / В. Кульчицький // Вісник наукових досліджень Галицького інституту ім. В. Чорновола. – Тернопіль, 2005. – № 8. – С. 35-37.

 • Кульчицький В. Дефініції визначення «націоналізм» / В. Кульчицький // Вісник наукових досліджень Галицького коледжу ім. В. Чорновола. – Тернопіль, 2004. – № 7. – С. 31-33.

 • Кульчицький В. Повстанська творчість як засіб формування свідомості молоді / В. Кульчицький // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Педагогіка і психологія. – Дніпропетровськ: ДУ, 2004. – № 7. – С. 126-130.

 • Кульчицький В. Християнське виховання молоді, яке здійснювали організації національного спрямування на західноукраїнських землях у 20 – 50-х рр. ХХ ст. / В. Кульчицький // Вісник наукових досліджень Галицького коледжу ім. В.Чорновола. – Тернопіль, 2003. – № 6. – С. 77-79.

 • Кульчицький В. Пропагандистсько-виховні рейди ОУН та УПА / В. Кульчицький // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль: ТДПУ, 2000. – № 8. – С. 118-120.

 • Кульчицький В. Проблема виховання молоді в діяльності ОУН та УПА / В.Кульчицький // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль: ТДПУ, 2000.–№ 10. – С. 139-143.

 • Кульчицький В. Проблема виховання молоді в працях ідеологів ОУН та УПА / В. Кульчицький // Славістичні записки. – Тернопіль, 1999. – № 1. – С.