Наукові публікації доц. Кульчицького В.Й.

1. Кульчицький В. Проблема виховання молоді в працях ідеологів ОУН та УПА / В. Кульчицький // Славістичні записки. – Тернопіль, 1999. – № 1. – С. 82-86.

2. Кульчицький В. Пропагандистсько-виховні рейди ОУН та УПА / В. Кульчицький // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль: ТДПУ, 2000. – № 8. – С. 118-120.

3. Кульчицький В. Проблема виховання молоді в діяльності ОУН та УПА / В.Кульчицький // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль: ТДПУ, 2000.–№ 10. – С. 139-143.

4. Кульчицький В. Виховна робота з молоддю в період визвольних змагань (на матеріалах західного регіону України, 20–50-ті рр. ХХ ст.): навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Кульчицький. – Тернопіль, 2001. – 123 с.

5. Кульчицький В. Християнське виховання молоді, яке здійснювали організації національного спрямування на західноукраїнських землях у 20 – 50-х рр. ХХ ст. / В. Кульчицький // Вісник наукових досліджень Галицького коледжу ім. В.Чорновола. – Тернопіль, 2003. – № 6. – С. 77-79.

6. Кульчицький В. Аспекти національного виховання в Україні у ХХ ст. / В. Кульчицький // Українська педагогіка на межі тисячоліть : матеріали пед. чит. на пошану член.-кор. АПН України, д-ра пед. наук, проф. Прикарпат. ун-ту ім. В.Стефаника, Б. М. Ступарика. – Івано - Франківськ : ПНУ, 2003. – С. 58-60.

7. Кульчицький В. Дефініції визначення «націоналізм» / В. Кульчицький // Вісник наукових досліджень Галицького коледжу ім. В. Чорновола. – Тернопіль, 2004. – № 7. – С. 31-33.

8. Кульчицький В. Повстанська творчість як засіб формування свідомості молоді / В. Кульчицький // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Педагогіка і психологія. – Дніпропетровськ: ДУ, 2004. – № 7. – С. 126-130.

9. Кульчицький В. Виховна робота організації національного спрямування серед населення України / В. Кульчицький // Вісник наукових досліджень Галицького інституту ім. В. Чорновола. – Тернопіль, 2005. – № 8. – С. 35-37.

10. Кульчицький В. Переваги і недоліки виховної роботи з молоддю в діяльності організацій національного спрямування з позиції системного підходу / В. Кульчицький // Вісник наукових досліджень Галицького інституту ім. В. Чорновола. – Тернопіль, 2006. – № 9. – С. 26-29.

11. Кульчицький В. Політичні сили України в контексті президентських та парламентських виборів / В Кульчицький // Історичні, філософські та політико-правові аспекти розвитку українського парламентаризму, виборчих кампаній: матерали наук. – практ. конф. (Галицький інститут ім. В. Чорновола, Тернопіль, 16 берез. 2006 р.). – Київ-Тернопіль-Львів: ЛА Піраміда, 2006. – С. 55-57.

12. Кульчицький В. Перспективи розвитку національного виховання та національних ідей / В. Кульчицький // Українська освіта у світовому часопросторі. – ІІ Міжнар. конгр. у м. Київ. – 2007. – № 2 . – С. 64-67.

13. Кульчицький В. Виховна робота організацій національного спрямування серед населення України у 20 – 40-х рр. XX ст. / В. Кульчицький // Вісник наукових досліджень Галицького інституту ім. В. Чорновола. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ Галицького інституту ім. В. Чорновола, 2007. – № 10. – Ч. ІI. – С. 20-22.

14. Кульчицький В. Сучасні гендерні дослідження лідерства / В. Кульчицький, Л. Дерев’яна // Вісник наукових досліджень Галицького інституту ім. В. Чорновола.- Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ Галицького інституту ім. В. Чорновола, 2008. – № 11. – Ч. І. – С. 18-22.

15. Кульчицький В. Історичні засади формування творчої особистості в процесі національного виховання / В. Кульчицький, Л. Дерев’яна // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. – Тернопіль: ТДПУ, 2008. – № 2. – С. 71-75.

16. Кульчицький В. Історія зарубіжної школи і педагогіки (в аналітичних таблицях) : навч.-метод. посіб. / В. Кульчицький, Л. Дерев’яна. – Тернопіль, 2008. – 33 с.

17. Кульчицький В. Основи курсу «Історія педагогіки» : навч. посіб. [для студ. ден. та заоч. форм навч.] / В. Кульчицький, Л. Дерев’яна. – Тернопіль, 2008. – 94 с.

18. Кульчицький В. Проблема збереження духовно-моральних цінностей у процесі виховання підростаючого покоління / В. Кульчицький, М. Бобак, І. Прокоп // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – Випуск 53. – С. 52-55.

19. Кульчицький В. Інноваційні технології викладання гуманітарних дисциплін для іноземних студентів / В. Кульчицький, М. Бобак, І. Прокоп // «Психолого-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням новітніх інформаційних технологій»: Матеріали науково-методичної конференції. – Тернопіль, 2010. – С. 51-53.

20. Кульчицький В. Жіночий рух – важливий чинник гендерної демократії в українському громадянському суспільстві / В. Кульчицький, Т. Кульчицький // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: «Гендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії» –Тернопіль, 2011. – С. 47-51.

21. Кульчицький В. Навчально-виховний потенціал повстанської творчості першої половини ХХ ст. / В. Кульчицький // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – Випуск 55. – С. 71-74.

22. Кульчицький В. Болонський процес та кредитно-модульна система організації навчального процесу на теоретичних кафедрах вищих медичних навчальних закладів України / А. Пришляк, В. Кульчицький, Г. Жмудська та ін. // «Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах України ІІІ-ІV рівнів акредитації»: Матеріали всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції. – Тернопіль, 2011 – С. 68-71.

23. Кульчицький В. Самосвідомість як складник мовної компетенції особистості / В. Кульчицький, М. Бобак, С. Бондаренко та ін. // Медична освіта. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2011. – № 1. – С. 40-43.

24. Кульчицький В. Проблема рідномовної компетенції в структурі духовно-практичної діяльності особистості / В. Кульчицький // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – Випуск 59. – С. 68-72.

25. Кульчицький В. Роль навчання та виховання у формуванні особистості / В. Кульчицький //«Стратегия качества в промышленности и образовании»: материалы VІІІ Международной конференции. – Варна, Болгария, 2012 – С. 274-276.

26. Кульчицький В. Роль національного виховання у формуванні особистості як громадянина / В. Кульчицький // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – Випуск 61. – С. 85-89.

27. Кульчицький В. Роль навчально-виховного процесу у формуванні комунікативної компетентності особистості / В. Кульчицький, Т. Кульчицька // «Мовна комунікація: наука, культура, медицина»: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції до 55-річчя Тернопільського державного медичного університету. – Тернопіль, 2012 – С. 86-88.

28. Кульчицький В. Формування професіогенезу особистості студентів медичних вузів України / В. Кульчицький // Медична освіта. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2012. –№ 1. – С. 12-15.

29. Кульчицький В. Застосування тестових технологій під час вивчення суспільних дисциплін студентами ТДМУ імені І. Я. Горбачевського / В. Кульчицький, С. Бондаренко, О. Христенко та ін. // Медична освіта. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2012. –№ 1. – С. 21-23.

30. Кульчицький В. Новітні технології навчання як засіб формування творчої особистості молоді інформаційного суспільства / В. Кульчицький // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – Випуск 63. – С. 115-119.

31. Кульчицький В. Особливості формування професійної компетентності особистості студента-медика / В. Кульчицький // Молодь і ринок. – Дрогобич: ДДПУ, 2012. – № 5(88). – С. 91-94.

32. Кульчицький В. Формування культури здоров’я – один із головних аспектів виховання особистості / В. Кульчицький, Т. Кульчицька // «Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’язбереження»: збірник тез науково-методологічного семінару кафедри філософії та суспільних дисциплін ТДМУ імені І.Я. Горбачевського. – Тернопіль: Вектор, 2013. – С. 30-32.

33. Кульчицький В. Роль виховання у формуванні моральної свідомості особистості / В. Кульчицький // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород: УНУ «Говерла», 2013. – № 26. – С. 112-114.

34. Кульчицький В. Особистісно-орієнтований підхід до виховання у педагогічних ідеях В. Сухомлинського / В. Кульчицький // Медична освіта. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2013. – № 4. – С. 54-58.

35. Кульчицький В. Соціально-педагогічні основи розвитку патріотичного виховання учнівської молоді: сучасний аспект / В. Кульчицький // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород: УжНУ «Говерла», 2013. – № 29. – С. 77-81.

36. Кульчицький В. Здоров’язберігаюча компетентність як складова компетентнісного підходу до формування особистості сучасного демократичного суспільства / В. Кульчицький, Т. Кульчицька // «Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’язбереження»: збірник тез ІІ Міжрегіонального науково-методологічного семінару кафедри філософії та суспільних дисциплін ТДМУ імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль: Вектор, 2014. – С. 31-33.

37. Кульчицький В. Історико-педагогічні проблеми розвитку патріотичного виховання в Україні ІІ половини ХХ століття / В. Кульчицький // Медична освіта. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2014. – № 1. – С. 51 - 55.

38. Кульчицький В. Проблеми формування патріотичного світогляду майбутніх спеціалістів / В. Кульчицький, С. Бондаренко //«Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України», присвяченої 160-річчю з дня народження І. Я. Горбачевського (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку): матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 15–16 травн. 2014 р.) : у 2 ч. / Терноп. Держ. Мед. Ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – Ч. 2. – С.637-638.

39. Кульчицький В. Філософсько-світоглядні передумови розвитку патріотичного виховання в Україні (історичний аспект) / В. Кульчицький // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород: УжНУ «Говерла», 2014. – № 30. – С. 76-79.

40. Кульчицький В. Концепт патріотичного виховання молоді в контексті інтеграційних процесів / В. Кульчицький // «Педагогічна теорія і практика в контексті інтеграційних процесів»: матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 25-26 квітня 2014 р.) – Тернопіль, ТНЕУ. – 2014. – Ч. 2. – С. 24-26.

41. Кульчицький В. Соціально-педагогічні основи патріотичного виховання у педагогічній спадщині В. Сухомлинського / В. Кульчицький // Молодь і ринок. – Дрогобич: ДДПУ, 2014. – № 3(110). – С. 70-75.

42. Кульчицький В. Філософське підґрунтя патріотичного виховання в Україні другої половини ХХ століття / В. Кульчицький // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород: УжНУ «Говерла», 2014. – № 32. – С. 105-108.

43. Кульчицький В. Специфіка культури мовлення майбутніх медиків / І. Мельничук, В. Кульчицький, О. Пилипишин та ін. // «Українська професійна мова: історія і сучасність»: матеріали регіональної науково-практичної конференції (Тернопіль, 26-27 червн. 2014 р.): / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2014. – С. 11-13.

44. Кульчицький В. Ретроспективний аналіз дефініції «патріотизм» у соціально-педагогічному аспекті (друга половина ХХ століття) / В. Кульчицький // Медична освіта. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2014. – № 4. – С. 74-78.

45. Кульчицький В. Фактори розвитку соціально-педагогічних особливостей патріотичного виховання в Україні другої половини ХХ століття / В. Кульчицький // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. – Випуск 24. – С. 290-295.

46. Кульчицький В. Проблема патріотичного виховання у педагогічній спадщині М. М. Грищенка / В. Кульчицький // «Актуальні проблеми педагогічної науки»: Матеріали Сьомої Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (м. Миколаїв, 14-15 листопада 2014 р.) / ГО «Інститут освітньої та молодіжної політики»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Миколаїв, 2014. – С. 43-46.

47. Кульчицький В. Значення творчої спадщини О. Захаренка як педагога-патріота для України / В. Кульчицький // «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук». Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 27-28 березня 2015 року): – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2015. – С. 62-65.

48. Кульчицький В. Філософія здоров’я як ціннісна категорія у контексті патріотичного виховання молоді в Україні / В. Кульчицький // Медична освіта. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2015. – № 1. – С. 60-65.

49. Кульчицький В. Патріотичне виховання як педагогічна організація процесу оволодіння особистістю соціальним досвідом / В. Кульчицький // «Соціальна робота та соціальна педагогіка: виклики сьогодення»: матеріали доповідей та повідомлень Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів / за заг. ред. В. А. Поліщук, Г. І. Слозанської – Тернопіль: ТНПУ імені В. Гнатюка, 2015. – С. 35-39.

50. Кульчицький В. Пріоритетність патріотичного виховання особистості в контексті педагогічної спадщини О. Захаренка / В. Кульчицький // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород: УжНУ «Говерла», 2015. – № 35. – С. 96-99.

51. Кульчицький В. Організація патріотичного виховання в українській радянській школі другої половини ХХ століття / В. Кульчицький // «Педагогіка та психологія: виклики і сьогодення»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 8 травня 2015). – К: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2015. – С. 19-22.

52. Кульчицький В. Роль трудового та патріотичного виховання у соціалізації особистості в педагогічній спадщині І. Ткаченка / В. Кульчицький // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія» / Редкол.: Ніколаєнко С. М. (відп. ред.) та ін. – К.: Міленіум, 2015. – Вип. 208. –Ч. 1. – С. 108-115.

53. Кульчицький В. Педагогічна характеристика категорії «патріотичне виховання» в історичному аспекті / В. Кульчицький // Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка // За заг. ред. Ломаковича А. М., Бенери В. Є. – Кременець: ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2015. – Вип. 4. – С. 133-141.

54. Кульчицький В. Формування культури здоров’я як складова патріотичного виховання молоді / В. Кульчицький // «Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’язбереження»: збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції. – Тернопіль: ТДМУ, 2015. – С. 31-34.

55. Кульчицький В. Патріотичне виховання у контексті формування гуманітарної освіченості фахівців нового покоління / В. Кульчицький // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: Сер. Педагогічні науки. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2016. – № 1(303). – С. 106-112.

56. Кульчицький В. Система патріотичного виховання сучасної молоді / В. Кульчицький // «Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та практика»: збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції: (22-23 січня 2016 р., м. Одеса). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2016. – С. 76-79.

57. Кульчицький В. Роль молодіжних організацій у патріотичному вихованні школярів в Україні у другій половині ХХ століття / В. Кульчицький // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. – Дніпропетровськ: ДУ імені Альфреда Нобеля, 2016. – № 1(11). – С. 80-84.

58. Кульчицький В. Патріотичне виховання як соціально-педагогічне явище / В. Кульчицький // «Актуальні проблеми сучасної соціології, соціальної роботи та професійної підготовки»: матеріали доповідей та повідомлень міжнародної науково-практичної конференції / За ред. проф. І. В. Козубовської, проф. Ф. Ф. Шандора: (16 вересня 2016 р., м. Ужгород). – Ужгород, 2016. – С. 96-98.

59. Кульчицький В. Й. Військово-патріотичне виховання молоді в українській радянській школі у 50-90 роках ХХ століття / В. Кульчицький // Вісник Житомирського державного університету імені І. Франка: науковий журнал. Педагогічні науки / { гол. ред. П. Ю. Саух, відп. ред. Н. А. Сейко}. - Житомир: Вид-во Житомирського держ. ун-ту імені І. Франка, 2017. - Вип. 1(87). - С. 88-93.

60. Кульчицький В. Й. Патріотичне виховання в Україні у 50-80-х рр. ХХ століття: регіональний аспект / В. Кульчицький // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія "Педагогіка. Соціальна робота". - Ужгород: УжНУ "Говерла", 2017. - № 2(41) - С. 150-153.

61. Кульчицький В. Й. Структурні компоненти патріотизму учнівської молоді в Україні другої половини ХХ століття / В. Кульчицький// Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. - №1(19). - Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2018. - С. 38-45

62. Кульчицький В.Й. Актуальні проблеми викладання гуманітарних дисциплін іноземним студентам / В.Й. Кульчицький, М.О. Сопіга, А.І. Машталір // Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні: IV Міжнародна науково-методична конференція, 2-4 травня 2018 р. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018. – С. 82–85.

63. Кульчицький В. Й. Патріотизм як фактор формування лідерської компетентності молодої людини / В. Кульчицький // Молодь і ринок. - Дрогобич: ДДПУ, 2018. - №8. - С. 48-52.