Наукові публікації доц. Христенко О.М.

1. Христенко О. Історіографічно-документальний аналіз проблеми жіночого просвітницького руху в Україні (кінець XIX - перша половина XX ст.) / Ольга Христенко // Україна – Європа – Світ: Міжнар. зб. наук. праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / [гол. ред. Л. М. Алексієвець]. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – С.340–346; 20-й річниці Незалежності України присвячується. – Вип. 6–7.

2. Христенко О. Роль жіночих організацій Тернопілля в історії українського просвітницького руху / Ольга Христенко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України і світу (від найдавніших часів до сьогодення)» / За заг. ред. проф. І.С. Зуляка. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. У двох частинах. – Ч.ІІ. – 220 с. – С. 180-184.

3.Христенко О. Роль жіноцтва в громадському житті України в період Першої та Другої світових воєн / Ольга Христенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І.С. Зуляка. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – Вип. 1. – С. 78-81.

4. Христенко О. М., Бондаренко С.В., Кульчицький В.Й. та ін. Застосування тестових технологій під час вивчення суспільних дисциплін студентами ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського / О.М. Христенко, С. В. Бондаренко, В. Й. Кульчицький // Медична освіта. – 2012. – № 1. – С. 27–29.

5. Христенко О. М. Формування рідномовної компетентності у студентів медичних ВНЗ під час вивчення гуманітарних і суспільних дисциплін / О. М. Христенко // Мовна комунікація: наука, культура, медицина: Збірник матеріалів науково-практичної конференції до 55-річчя Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського. – Тернопіль: ТДМУ, 2012. – С. 17–19.

6. Христенко О. М. Педагогічна підготовка матерів та формування національно-християнсько-гуманістичного виховного ідеалу як освітня стратегія сучасної України / О. М. Христенко // Матеріали І Міжнародної, міждисциплінарної науково-практичної конференції «Формування нового світогляду як основа стратегії сталого розвитку», присвяченої 150-річчю з дня народження академіка, першого президента Української Академії наук Володимира Івановича Вернадського (14 – 16 березня 2013 року). – Львів: Видавництво РВВ НЛТУ України, 2013. – С. 196–198.

7.Христенко О. М. «Жіноче просвітництво» як стратегія захисту прав людини (на прикладі жіночих організацій Європи та Америки ХІХ – 30-их р.р. ХХ ст.) / О. М. Христенко // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Випуск 18. – С. 295–300.

8. Христенко О. М. Педагогічна підготовка матерів та формування національно-християнсько-гуманістичного виховного ідеалу як освітня стратегія сучасної України / О. М. Христенко // Збірник науково-технічних праць “Науковий вісник НЛТУ України”. – 2013. – Вип. 23.11. – С. 394–398.

9. Христенко О. М., Перевізник Б. П. Формування культури здоров’я особистості: історико-педагогічний досвід жіночих організацій України / О. М. Христенко, Б. П. Перевізник // Проблема традиції в українській культурі : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів та молодих учених. – Харків : НУЦЗУ. – 2013. – С. 231–232.

10.Христенко О. М., Пилипишин О. І. Християнсько-гуманістичні цінності як основа світогляду майбутніх медиків / О. М. Христенко, О. І. Пилипишин // “Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України”, присвяченої 160-річчю з дня народження І. Я. Горбачевського (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 15–16 травн. 2014 р.) : у 2 ч. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – Ч. 2. – 748 с. – С. 701-702.

11. Христенко О. М., Мельничук І. М., Пилипишин О. І. та ін. Специфіка культури мовлення майбутніх медиків / О. М. Христенко, І. М. Мельничук, О. І. Пилипишин // Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Українська професійна мова: історія і сучасність» (Тернопіль, 26-27 червн. 2014 р.) : / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2014. – С.11-13.

12. Христенко О. М. Формування культури здоров’язбереження як стратегія освітньої політики / О. М. Христенко // Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’язбереження : збірник тез ІІ Міжрегіонального науково-методологічного семінару кафедри філософії та суспільних дисциплін ТДМУ імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : Вектор, 2014. – 60 с. – С. 51–53.

13. Христенко О. М. Патріотичне виховання дітей та молоді у просвітницькій діяльності жіночих організацій України (наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ століття) / О. М. Христенко // Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. – К. : НУОУ, 2014. – Вип. 3 (40). – С. 171–175.

14. Христенко О. М. Духовне виховання в просвітницькій діяльності українських емігрантських жіночих організацій (перша третина ХХ століття) / О. М. Христенко // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. – Випуск 24. – С. 311–316.

15. Христенко О.М. Формування культури здоровя особистості: історико-педагогічний досвід жіночих організацій України / О. М. Христенко // «Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’язбереження»: Збірник тез науково-методологічного семінару (Тернопіль, 14 червня 2013 року). – Тернопіль, 2013. – С. 53-55.

16. Христенко О. М. Виховний потенціал конфлікту (до питання методики викладання політології) / О. М. Христенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія» / Редкол.: Ніколаєнко С.М. (відп. ред.) та ін. К. : Видавництво НУБіП України, 2015. Вип. 208. – Ч. 1. – С. 213 - 222.

17. Христенко О.М. Використання ґендерно збалансованого матеріалу під час викладання історії України // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М. Т. Мартинюк]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2015. – В. 2. – 422 с.

18. Христенко О. М. До питання методики формування здоров’язберігаючої компетентності сучасної молоді / О. М. Христенко // Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’язбереження: Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТДМУ, 2015. – С. 54-56.

19. Христенко О. М. Біоетичні проблеми в контексті викладання політології / О. М. Христенко // Шостий Національний Конгрес з біоетики з міжнародною участю 27-30 вересня 2016 р. – К., 2016. – С. 102-103.

20.Khrystenko O. Education of a future human is the key to solving the global problems facing humanity / O. Khrystenko // Future Human Image. The Scientific Journal. – 2016. – № 3 (6). – P. 46-52. ISSN 2311-8822. (Emerging Sources Citation Index, Google Scholar; Index Copernicus; Ulrich’s Periodicals Directory; Open Academic Journals Index; ResearchBib; OpenDOAR; Science Index: WorldCat). – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.fhijournal.org/?p=765

21.Христенко О. Філософія української долі у поезіях І. Франка / І. Мельничук, О. Христенко // Науковий збірник Матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Іван Франко в сучасних вимірах та осягах» (до 160-річчя з дня народження; Івано-Франківськ, 29-30 вересня 2016 р.) / Вступне слово Рожка М.М. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 187-191.

22. Khrystenko O. Women’s Enlightenment movement as the philosophy of education (late 19th – first half of 20th century). Advanced Education. 2016. Issue 6. P. 28-33. URL: http://ae.fl.kpi.ua/article/view/74125

23. Христенко О. М., Гвоздецька І. С. Особливості викладання технічних та гуманітарних дисциплін на прикладі University of Bielsko Biala / О. М. Христенко, І. С. Гвоздецька. Нові підходи до викладання медичної фізики (присвячена 60-річчю ТДМУ та кафедри фізики і 230-річчю відкриття Луїджі Гальвані): матеріали наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 20-21 черв. 2017 р. Тернопіль: ТДМУ, 2017. С.39-41.

24. Христенко О. М. Біоетичний аспект формування гуманітарного світогляду студентів медичних вишів. Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації: матеріали міжнар. наук. -практ. конф., м. Тернопіль, 23-24 листоп. 2017 р. Тернопіль, 2017. С. 212-214.

25. Христенко О.М. Женское христианское служение как фактор выживания современной цивилизации. The survival strategy in terms of bioethics, anthropology and medicine: мaterials of the 24th International Scientific Conference, 27-28 of April 2018. Collection of scientific articles. Volume 24. Chisinau: CEP “Medicina”, 2018. P. 85-87. (тези закордоном, Молдова)

26. Христенко О. М., Терешкевич Г. Т. Набуття загальної та фахової компетентностей при проведенні практичного заняття «Аборт як біоeтична, соціальна та глобальна проблема сучасного суспільства». Гуманітарні виміри трансформації сучасної вищої медичної освіти : матеріали всеукр. наук. –практ. конф., м. Київ, 17-18 трав. 2018 р. Київ : Вид-во НМУ імені О. О. Богомольця, 2018. С. 80-81.

27. Христенко О. Феномен жіночого християнського служіння у контексті сучасної філософії освіти. European philosophical and historical Discourse. 2018. Volume 4. Issue 1. P. 31-38.

28. Khrystenko O. M. Implementation of gender approach in Education by the special educational course. Innovation and information technologies in the social and economic development of society. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. Monograph 15. Scientific editors Oleksandr Nestorenko, Magdalena Wierzbik-Strońska. Katowice, 2018. 257 p. P. 211-218. ISBN 978-83- 947093- 5-8.