Наукові публікації доцента О. М. Христенко

 • Khrystenko O.M. The ideological foundations of the professional training of modern doctors: philosophical and bioethical aspects. Медична освіта. 2020. № 2. С. 61-64.

 • Христенко О. Феномен жіночого християнського служіння у контексті сучасної філософії освіти. European philosophical and historical Discourse. 2018. Volume 4. Issue 1. P. 31-38.

 • Khrystenko O. M. Implementation of gender approach in Education by the special educational course. Innovation and information technologies in the social and economic development of society. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. Monograph 15. Scientific editors Oleksandr Nestorenko, Magdalena Wierzbik-Strońska. Katowice, 2018. 257 p. P. 211-218. ISBN 978-83- 947093- 5-8.

 • Христенко О. М. Біоетичні проблеми в контексті викладання політології / О. М. Христенко // Шостий Національний Конгрес з біоетики з міжнародною участю 27-30 вересня 2016 р. – К., 2016. – С. 102-103.

 • Khrystenko O. Education of a future human is the key to solving the global problems facing humanity / O. Khrystenko // Future Human Image. The Scientific Journal. – 2016. – № 3 (6). – P. 46-52. ISSN 2311-8822. (Emerging Sources Citation Index, Google Scholar; Index Copernicus; Ulrich’s Periodicals Directory; Open Academic Journals Index; ResearchBib; OpenDOAR; Science Index: WorldCat). – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.fhijournal.org/?p=765

 • Khrystenko O. Women’s Enlightenment movement as the philosophy of education (late 19th – first half of 20th century). Advanced Education. 2016. Issue 6. P. 28-33. URL: http://ae.fl.kpi.ua/article/view/74125

 • Христенко О. М. Виховний потенціал конфлікту (до питання методики викладання політології) / О. М. Христенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія» / Редкол.: Ніколаєнко С.М. (відп. ред.) та ін. К. : Видавництво НУБіП України, 2015. Вип. 208. – Ч. 1. – С. 213 - 222.

 • Христенко О.М. Використання ґендерно збалансованого матеріалу під час викладання історії України // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М. Т. Мартинюк]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2015. – В. 2. – 422 с.

 • Христенко О. М. Патріотичне виховання дітей та молоді у просвітницькій діяльності жіночих організацій України (наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ століття) / О. М. Христенко // Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. – К. : НУОУ, 2014. – Вип. 3 (40). – С. 171–175.

 • Христенко О. М. Духовне виховання в просвітницькій діяльності українських емігрантських жіночих організацій (перша третина ХХ століття) / О. М. Христенко // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. – Випуск 24. – С. 311–316.

 • Христенко О. М. «Жіноче просвітництво» як стратегія захисту прав людини (на прикладі жіночих організацій Європи та Америки ХІХ – 30-их р.р. ХХ ст.) / О. М. Христенко // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Випуск 18. – С. 295–300.

 • Христенко О. М. Педагогічна підготовка матерів та формування національно-християнсько-гуманістичного виховного ідеалу як освітня стратегія сучасної України / О. М. Христенко // Збірник науково-технічних праць “Науковий вісник НЛТУ України”. – 2013. – Вип. 23.11. – С. 394–398.

 • Христенко О. Роль жіноцтва в громадському житті України в період Першої та Другої світових воєн / Ольга Христенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І.С. Зуляка. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – Вип. 1. – С. 78-81.

 • Христенко О. М., Бондаренко С.В., Кульчицький В.Й. та ін. Застосування тестових технологій під час вивчення суспільних дисциплін студентами ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського / О.М. Христенко, С. В. Бондаренко, В. Й. Кульчицький // Медична освіта. – 2012. – № 1. – С. 27–29.

 • Христенко О. Історіографічно-документальний аналіз проблеми жіночого просвітницького руху в Україні (кінець XIX - перша половина XX ст.) / Ольга Христенко // Україна – Європа – Світ: Міжнар. зб. наук. праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / [гол. ред. Л. М. Алексієвець]. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – С.340–346; 20-й річниці Незалежності України присвячується. – Вип. 6–7.