Наукові публікації доцента кафедри О. М. Христенко

 • Христенко О. М., Вихрущ А. В. Система цінностей молоді в контексті особистісної парадигми. Медична освіта. 2022. № 1 (95). С. 5-13.

 • Христенко О. М. Зарубіжний досвід дослідження цінностей в освітньому контексті. Педагогічний альманах. 2021. № 48. С. 16-22.

 • Христенко О. М. Цінності як об’єкт психолого-педагогічних міждисциплінарних досліджень. Актуальні питання гуманітарних наук. 2021. № 37. Т. 3. С. 266-273.

 • Христенко О. М., Вихрущ А. В., Вихрущ Н. Б., Драч І. Д. Підготовка студентів медичних університетів до спілкування з дітьми з особливими потребами. Медична освіта. 2021. № 1. С. 75-82.

 • Khrystenko O. M. The ideological foundations of the professional training of modern doctors: philosophical and bioethical aspects. Медична освіта. 2020. № 2. С. 61-64.

 • Христенко О. Феномен жіночого християнського служіння у контексті сучасної філософії освіти. European philosophical and historical Discourse. 2018. Vol. 4. Issue 1. P. 31-38.

 • Khrystenko O. M. Implementation of gender approach in Education by the special educational course. Innovation and information technologies in the social and economic development of society. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. (ISBN 978-83- 947093- 5-8). Katowice, 2018. №15. P. 211-218.

 • Христенко О. М. Біоетичні проблеми в контексті викладання політології. Шостий Національний Конгрес з біоетики з міжнародною участю 27-30 вересня 2016 р. Київ, 2016. С. 102-103.

 • Khrystenko O. Education of a future human is the key to solving the global problems facing humanity Future Human Image. The Scientific Journal. 2016. № 3 (6). P. 46-52.

 • Khrystenko O. Women’s Enlightenment movement as the philosophy of education (late 19th – first half of 20th century). Advanced Education. 2016. Issue 6. P. 28-33.

 • Христенко О. М. Виховний потенціал конфлікту (до питання методики викладання політології). Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: «Педагогіка. Психологія. Філософія». Київ, 2015. Вип. 208. Ч. 1. С. 213-222.

 • Христенко О.М. Використання ґендерно збалансованого матеріалу під час викладання історії України. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 2015. Вип. 2. С. 134-141.

 • Христенко О. М. Патріотичне виховання дітей та молоді у просвітницькій діяльності жіночих організацій України (наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ століття). Вісник Національного університету оборони України. Київ, 2014. Вип. 3 (40). С. 171-175.

 • Христенко О. М. Духовне виховання в просвітницькій діяльності українських емігрантських жіночих організацій (перша третина ХХ століття). Збірник наукових праць "Педагогічний альманах". Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. Вип. 24. С. 311-316.

 • Христенко О. М. «Жіноче просвітництво» як стратегія захисту прав людини (на прикладі жіночих організацій Європи та Америки ХІХ – 30-х рр. ХХ ст.) Збірник наукових праць "Педагогічний альманах". Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. Вип. 18. С. 295-300.

 • Христенко О. М. Педагогічна підготовка матерів та формування національно-християнсько-гуманістичного виховного ідеалу як освітня стратегія сучасної України. Збірник науково-технічних праць “Науковий вісник НЛТУ України”. 2013. Вип. 23.11. С. 394-398.

 • Христенко О. Роль жіноцтва в громадському житті України в період Першої та Другої світових воєн. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: "Історія". 2012. Вип. 1. С. 78-81.

 • Христенко О. М., Бондаренко С.В., Кульчицький В.Й. та ін. Застосування тестових технологій під час вивчення суспільних дисциплін студентами ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського. Медична освіта. 2012. № 1. С. 27-29.

 • Христенко О. Історіографічно-документальний аналіз проблеми жіночого просвітницького руху в Україні (кінець XIX - перша половина XX ст.) Міжнародний збірник наукових праць: Україна – Європа – Світ. Серія: "Історія, міжнародні відносини". 20-й річниці Незалежності України присвячується. Тернопіль, 2011. Вип. 6-7. С. 340-346.