Наукові публікації доц. Кадобного Т.Б.

1. Кадобний Т. Методологічні засади протиставлення матерії та свідомості у філософії Р.Декарта. Науковий вісник Чернівецького університету // Збірник наукових праць. Випуск 466-467. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С. 120-123.

2. Кадобний Т. Соціокультурна детермінація і свобода наукового пізнання // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 541-542. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 64-68.

3. Новіцька О. І., Олексій К. Б., Кадобний Т. Б. Вивчення професійно-орієнтованої лексики в курсі української мови як іноземної // Матер. Наук.-метод. конф «Психолого-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням новітніх інформаційних технологій». – Тернопіль, 2010. – С. 46–48.

4. Кадобний Т. Суперечності осмислення свободи у філософії Нового часу // Філософія гуманітарного знання: після Вільгельма Дільтея. Матеріали Міжнародної наукової конференції 16-17 жовтня 2009 р. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2009. – С. 69-70.

5. Кадобний Т. Антропологічний зміст методологічних принципів Нового часу // Матер. Наук.-метод. конф «Психолого-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням новітніх інформаційних технологій». – Тернопіль, 2010. – С. 46–48.

6. Кадобний Т. Суперечності осмислення свободи у філософії Нового часу // Філософія гуманітарного знання: після Вільгельма Дільтея. Матеріали Міжнародної наукової конференції 16-17 жовтня 2009 р. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2009. – С. 69-70.

7. Кадобний Т. Антропологічний зміст методологічних принципів Нового часу // Матеріали ІІІ Міжнародної конференції молодих науковців «Світоглядно-ціннісні виміри гуманітарного знання та освіти» (28-29 жовтня 2010 р.) – ЧНУ, 2010. – с. 39-40.

8. Кадобний Т. Тлумачення свободи в емпіризмі Нового часу // Гуманітарно-наукове знання: становлення парадигми. Матеріали Міжнародної наукової конференції 7-8 жовтня 2011 р. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2011. – С. 147-149

9. Кадобний Т. Мовні фактори формування наукового знання у філософії Дж.Лока // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 602-603. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 167-171.

10. Кадобний Т. Релятивність наукового знання в суб’єктивному ідеалізмі Д.Г’юма // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 621-622. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 149-153.

11. Кадобний Т. Спорідненість класичного емпіризму і раціоналізму в контексті некласичних трансформацій методології науки // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії.-Рівне, 2013.- С 141-143.

12. Кадобний Т. Формування рідномовної компетенції у студентів вищих медичних закладів освіти під час вивчення гуманітарних дисциплін // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мовна комунікація: наука, культура, медицина»-Тернопіль, 2012.-С 71-72.

13. Кадобний Т. Некласичні емпіристські настанови як передумови зміни класичних науковості і становлення постнекласичної раціональності // Вісник Черкаського університету. Серія «Філософія». № 31 (284). – Черкаси, 2013.-128-135.

14. Кадобный Т. Эпистемологические идеи Дж.Локка в контексте трансформаций эмпиристской методологии // Альманах современной науки и образования. - № 12 (79). – Тамбов, 2013.-75-79.

15. Кравчук Л. В., Кадобний Т. Б. Ідеї Сковороди у здоров’язберігаючій філософії сучасного суспільства // Медична освіта. - 2013. - № 1. – С. 77 – 88.

16. Кравчук Л. В., Кадобний Т. Б. Філософія Трипілля, як фактор формування гармонії та духовності людини // Медична освіта. - 2013. - № 3. – С. 48 – 50.

17. Кравчук Л. В., Бондаренко С. В., Кадобний Т. Б. Вплив радянізації на населення Тернопільщини (вересень 1939 – червень 1941 рр.) // Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції «Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України і світу (від найдавніших часів до сьогодення)» - 2012. – С. 127 – 133.

18. Кадобний Т. Б. Філософія здоров’язбереження // Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’язбереження – 2013. – С. 20 – 22.

19. Кадобний Т.Б.Кравчук Л.В.Боцюк І.З. Філософія формування і розвитку почуттів // Медична освіта.-2014.-С. 61-63.

20. Кадобний Т. Б. Боцюк І. З. Лабівка О. В. Духовні та здоров’я- зберігаючі основи давньоруських цілителів // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.-2014-С.69-71.

21. Кадобний Т.Б. Кравчук Л.В. Кравчук Л.О. Мова як засіб формування та розвитку мислення // Регіональна науково-практична конференція «українська професійна мова: історія і сучасність»- Тернопіль,2014.-С.59-61.

22. Kадобний Т.Б.Кадобна Л.Б. Роль здоров’язберігаючих технологій у зміцненні тіла та його функції // Збірник тез ІІ міжрегіонального науково-метотодологічного семінару «філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’язбереження»- Тернопіль,2014. –С.23-24.

23. Кадобний Т. Б., Лабівка О.В. Формування професіоналізму фахівця зі знанням іноземної мови в системі медичної освіти // Матер. Регіон. Наук.-метод. конф. «Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизнянй та зарубіжний контекст». – Тернопіль, 2014. – С. 48-49.

24. Кадобний Т. Б. Кадобна Л. Б. Нова філософії арт-терапії // Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’язбереження: збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції. – Тернопіль: ТДМУ, 2015. – С. 16-19.

25. Babinec L.S., Andrijuk L.V., Nadkevič A.L., Kadobný T.B. MOŽNOSTI HOMEOSINIATRIE V REHABILITACI OSOB, TRPÍCÍCH REFLEXNÍMI PROJEVY OSTEOCHONDRÓZY BEDERNÍ ČÁSTI PÁTEŘE // Журнал "Eniologie cloveka", 2015.- С.

26. Кравчук Л., Кадобний Т.Б. Василишин Н.А. Формування і розвиток позитивних почуттів у студентів в процесі навчання // Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції «Актуальні питання якості медичної освіти».- Тернопіль, 2016.- Т1. – С. 193.

27. Т. Б. Кадобний, Л. О. Кравчук, К. М. Мельникова Передумови, зав дання і форми радянізації освіти на Тернопільщині у вересні 1939 – червні 1941 року // Медична освіта.-2016.-С. 110-113.