Наукові публікації ас. Яцишиної О.Я.

1. Яцишина О. В. Особливості викладання курсу «Історія української культури» іноземним студентам-медикам / О. В. Яцишина, І. М. Мельничук, Л. М. Романишина // Наукові записки ТНПУ. Серія: Педагогіка. – 2012. – № 2. – С. 114–118.

2.Яцишина О. Методичні основи формування соціокультурної компетенції іноземних студентів-медиків в умовах реалізації Болонського процесу / Ольга Яцишина // Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор. – Ялта, 2012. – Ч.3. – С. 203–207.

3. Яцишина О. В. Сучасний стан підготовки іноземних студентів – майбутніх медиків із суспільних дисциплін / О. В. Яцишина // Вісник Національного ун-ту оборони України. – 2013. – Вип. 2 (33). – С. 178–180.

4. Яцишина О. Особливості професійної підготовки іноземних студентів вищих медичних навчальних закладів / Ольга Яцишина, Ірина Мельничук // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. – 2013. – Вип. 27. – С. 119–121.

5. Яцишина О. В. Аналіз теоретичних основ гуманітарної підготовки майбутніх лікарів у ВНЗ / Ольга Яцишина // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Педагогіка та психологія. – 2014. – Вип. 715.– С. 199–205.

6. Яцишина О. В. Загальна характеристика інноваційних педагогічних технологій для гуманітарної підготовки іноземних студентів-медиків / О. В. Яцишина // Науковий вісник НУБіП України. Сер. Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2015. – Вип. 28. – Ч. І. – С. 246–252.

7. Яцишина О. В. Здоров’язбережувальні технології у гуманітарній підготовці майбутніх лікарів / О. В. Яцишина // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. – 2015. – Вип. 35. – С. 197–199.

8. Яцишина О. В. Критерії, компоненти, рівні та показники результативності гуманітарної підготовки іноземних студентів – майбутніх лікарів / О. В. Яцишина // Педагогічна освіта : теорія і практика. – 2015. – Вип. 19, Ч. 2. – С. 244–248.

9. Яцишина О. Реалізація педагогічних умов та моделі гуманітарної підготовки іноземних студентів у медичних університетах / Ольга Яцишина // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Педагогіка та психологія. – 2015. – Вип. 766. – С. 227–232.

10. Яцишина О. В. Организация и методика экспериментального исследования эффективности гуманитарной подготовки иностранных студентов – будущих врачей / О. В. Яцишина // The Unity ofScience. – 2016. – Vol. 2. – С. 16–18.

11. Яцишина О. Роль суспільних дисциплін у фаховій підготовці іноземних студентів-медиків / Ольга Яцишина // Materiály VIII Mezinárodní vědecko-praktická konference «Dny vědy – 2012» (Praha, 27 březen–05 dubna 2012 r.). – Díl 27. Pedagogika. – S. 7–11.

12. Яцишина О. Психолого-педагогічні умови адаптації іноземних студентів-медиків під час вивчення суспільних дисциплін в контексті Болонського процесу у вищих медичних навчальних закладах України / Ольга Яцишина // Матеріали Міжнар. Челпанівських псих.-пед. читань. – Т. ІІІ. – К., 2012. – С. 406–411.

13. Яцишина О. В. Інноваційні технології у підготовці іноземних студентів-медиків під час вивчення суспільних дисциплін / О. В. Яцишина // Матеріали Міжнар. наук.-практ.конф. «Teoretyczne i praktyczneinnowacje naukowe» (Краків, 29-31 січня 2013 р.). – Краків, 2013. – С. 61–63.

14. Яцишина О. В. Гуманітарна підготовка : проблема визначення та роль у професійній освіті майбутнього лікаря / О. В. Яцишина // Матер. за ІХ Междунар. научн.-практ. конф. «Образованието и науката на ХХІ век – 2013» (София, 17-25 октомври, 2013). – София, 2013. – Том 7. Педагогически науки. – С. 61–64.

15. Яцишина О. В. Гуманітарна підготовка іноземних студентів-медиків в системі професійної освіти / О. В. Яцишина // Матеріали наук.-методол. семінару «Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’язбереження» (Тернопіль, 14 червня 2013 р.). – Тернопіль : Вектор, 2013. – С. 57–59.

16. Яцишина О. В. Гуманітарна підготовка у працях зарубіжних дослідників / О. В. Яцишина // Матер. ХХ Всеукр. з міжнар. участю наук.-практ. конф «Сучасна освіта і наука в Україні. Традиції та інновації» (Одеса, 25-26 жовтня 2014 р.). – Одеса, 2014. – С. 116–118.

17. Яцишина О. В. Гуманітарна та професійна підготовка іноземного студента – майбутнього лікаря: проблема співвідношення / О. В. Яцишина // Матер. міжнар. наук.-практ. конф «Педагогіка та психологія сьогодні: постулати минулого і сучасні теорії» (Одеса, 16-17 жовтня 2015 р.). – Одеса, 2015. – С. 78–80.

18.Яцишина О. В. Здоров’язбережувальні технології в контексті гуманітарної підготовки майбутніх лікарів / О. В. Яцишина // Матер. регіон. наук.-практ. конф. «Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’язбереження» (Тернопіль, 24-25 вересня 2015р.). – Тернопіль : ТДМУ, 2015. – С. 63–66.