Наукові публікації проф. Мельничук І. М.

1. Мельничук І. М. Модульно-рейтингова технологія викладання хімії в технікумах / І. М. Мельничук, В. В. Грубінко, Л. М. Романишина // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2000. – С. 150–153.

2. Мельничук І. М. Методика тестування з використанням рейтингового обліку знань студентів з хімії / І. М. Мельничук // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2001. – №3. – С. 61–70/

3. Мельничук І. М. Система рейтингового контролю навчальної діяльності студентів при вивченні хімії / І. М. Мельничук // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Засоби реалізації сучасних технологій навчання. – Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2001. – Вип. 34. – С. 145–150.

4. Мельничук І. М. Стимулювання навчальної діяльності студентів шляхом застосування рейтингового контролю / І. М. Мельничук // Наукові записки. Серія : Педагогіка і психологія. – Вінниця : РВВ ДП «Державна картографічна фабрика», 2002. – Вип. 6. – С. 105–108.

5. Мельничук І. М. Професійна спрямованість вивчення курсу хімії у підготовці технологів харчування / І. М. Мельничук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2002. – №4. – С. 37–43.

6. Мельничук І. М. Інноваційний підхід до формування вітакультурного змісту навчальних курсів / І. М. Мельничук // Інститут експериментальних систем освіти (науково-дослідний) : Інформаційний бюлетень. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 4. – С. 25–26.

7. Мельничук І. М. Контроль як стимул до навчальної діяльності і розвитку особистості / І. М. Мельничук // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. – Кривий ріг : КДПУ, 2004. – Вип. 9. – С. 200–204.

8. Мельничук І. М. Безперервність вищої освіти в Україні як аспект модульно-кредитної системи навчання / І. М. Мельничук // Модульно-розвивальна система як об’єкт теоретико-методологічного аналізу : зб. матер. до п’ятиріччя заснування Інституту експерим. систем освіти (1 лист. 2004 р.). – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – С. 73–74.

9. Мельничук І. М. Інноваційний підхід до формування вітакультурного змісту навчальних курсів / І. М. Мельничук // Інститут експериментальних систем освіти (науково-дослідний) : Інформаційний бюлетень. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип.4. – С. 25–26.

10. Мельничук І. М. Рейтинговий контроль як інструмент управління процесом пізнання студентів за умов кредитно-модульного навчання / І. М. Мельничук // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / редкол. : Т. І. Сущенко (відп. ред.) та ін. – Київ-Запоріжжя, 2005. – Вип. 35. – С. 213–219.

11. Мельничук І. М. Використання тренінгів у профорієнтаційній роботі / І. М. Мельничук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2006. – № 7. – С.131–135.

12. Мельничук І. М. Рейтинговий контроль як інструмент адаптації різних оцінювальних систем / І. М. Мельничук // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія : зб. статей / ред. кол. О. В. Глузман та ін. – Ялта : РВВ РВНЗ КДУ, 2006. – Вип. 10. – Ч. ІІ. – С. 236–243.

13. Мельничук І. М. Цільові аспекти використання тренінгів / І. М. Мельничук // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. / ред. кол. : Н. С. Побірченко (гол. ред.) та ін. – Умань : УДПУ імені Павла Тичини, 2007. – Вип. 19. – С. 185–191.

14. Мельничук І. М. Тренінг для визначення ціннісних орієнтацій студентів / І. М. Мельничук // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія : зб. статей : Вип. 15. Ч.І. – Ялта : РВВ КГУ, 2007. – С. 178–184.

15. Мельничук І. М. Використання тренінгів у формуванні толерантності майбутніх соціальних працівників / І. М. Мельничук // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. – 2008. – Вип. 121. – С. 82–88.

16. Мельничук І. М. Організація освітнього простору в умовах інтерактивного навчання у вищій школі / І. М. Мельничук // Інституціональний вектор економічного розвитку : зб. наук. пр. МІДМУ «КПУ» / гол. ред. Ткач А. А. – Мелітополь : Вид-во КПУ, 2008. – Вип. 1. – С. 177–181.

17. Мельничук І. М. Формування професійної ідентичності майбутніх соціальних працівників в умовах тренінгу / І. М. Мельничук // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя. – 2008. – Вип. 48. – С. 214–221.

18. Мельничук І. М. Науково-методичні засади впровадження інтерактивних технологій у вищій школі / І. М. Мельничук // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Сер. № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи : зб. наук. пр. / за ред. П. В. Дмитренка, В. Д. Сиротюка. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип. 11. – С. 183–190.

19. Мельничук І. М. Теоретичне обґрунтування професійної моделі соціального працівника / І. М. Мельничук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2008. – № 4. – С. 37–43.

20. Мельничук І. М. Підготовка майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій / І. М. Мельничук // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. Максименка С. Д. – К. : «Логос», 2008. – т. 7, вип. 15. – С. 338–341.

21. Мельничук І. М. Пошуки ефективних методик навчання соціальних працівників / І. М. Мельничук // Вища освіта України. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – 2008 р. – Додаток 3, том V (12). – С. 396–402.

22. Мельничук І. М. Діалогічність інтерактивного навчання у вищій школі / Мельничук І. М. // Наукові записки Тернопільського нац. пед. університету. Серія: Педагогіка. – 2009. – № 1. – С. 37–41.

23. Мельничук І. М. Підготовка викладачів вищої школи до творчого використання інтерактивних методів у навчанні студентів. Креативність і творчість / Мельничук І. М. // Вісник Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Серія «Соціологія. Психологія. Педагогіка». – Тематичний вип. № 1 / відп. ред. : І. П. Маноха. – К. : Гнозис, 2009. – С. 195–212.

24. Мельничук І. М. Використання інтерактивних технологій для організації самостійного учіння майбутніх соціальних працівників / Мельничук І. М. // Вища освіта України. Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». – 2009. – № 3 (додаток 1). – С. 435–439.

25. Мельничук І. М. Інноваційні підходи до впровадження результатів самостійної роботи студентів у професійній підготовці / Мельничук І. М. // Науковий вісник Ужгородського нац. ун-ту. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2009. – № 16. – С. 66–68.

26. Мельничук І. М. Формування професійної компетентності соціальних працівників у процесі поєднання практичної роботи студентів та інтерактивного навчання / Мельничук І. М. // Вища освіта України. Вісник Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Серія «Соціологія. Психологія. Педагогіка». – Тематичний випуск № 3. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – 2009. – Додаток 4, том ІІІ (15). – С. 259–266.

27. Мельничук І. М. Засоби інтерактивних технологій у традиційному навчанні соціальних працівників у вищій школі / Мельничук І. М. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя. – 2009. – Вип. 4 (57). – С. 284–291.

28. Мельничук І. М. Теоретико-методологічний аналіз філософських засад соціальної роботи / Мельничук І. М. // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Педагогіка та психологія. – 2009. – Вип. 498. – С. 94–104.

29. Мельничук І. М. Методологічні аспекти інтерактивного навчання у вищій школі / І. М. Мельничук // Вітакультурний млин. – 2009. – Модуль 9. – С. 62–64.

30. Мельничук І. М. Оцінювання навчальних досягнень студентів у сучасних умовах підготовки майбутніх фахівців / Мельничук І. М. // Збірник наукових праць № 52. Серія: Педагогічні та психологічні науки / Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2010. – С. 61–65.

31. Мельничук І. М. Педагогічні умови підготовки соціальних працівників засобами інтерактивних технологій / Мельничук І. М. // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Педагогіка та психологія. – 2010. – Вип. 500. – С. 116–126.

32. Мельничук І. М. Методологія професіоналізації соціальної роботи / Мельничук І. М. // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Педагогіка та психологія. – 2010. – Вип. 516. – С. 100–110.

33. Мельничук І. М. Організація експериментального дослідження професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій / Мельничук І. М. // Вища освіта України. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Додаток 4, том ІІІ (21). – Новітні засоби навчання: проблеми впровадження та стандартизації. – 2010. – С. 399–407.

34. Мельничук І. М. Формування професійної мотивації майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій / І. М. Мельничук // Вища освіта України. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Додаток 4, том ІV (22). Психолого-педагогічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні. – 2010. – С. 322–328.

35. Мельничук І. М. Особливості застосування інтерактивних ігор у вищому навчальному закладі / Мельничук І. М. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України / Електронне наукове фахове видання. – Випуск 4/2010 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2010_4/zmist.html

36. Мельничук І. М. Аналіз структурних компонентів моделі системи професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій у вищій школі / Мельничук І. М. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2010. – Вип. 12 (65). – С. 223–230.

37. Мельничук І. М. Психолого-педагогічний тренінг як активний засіб підвищення комунікативної компетентності майбутнього фахівця фінансово-економічної сфери / Мельничук І. М. // Педагогічний альманах: зб. наук. праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : РІПО, 2010. – Вип. 6. – С. 97–101.

38. Мельничук І. М. Підготовка майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій: результати педагогічного експерименту / І. М. Мельничук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2010. – № 3. – С. 75–82.

39. Мельничук І. М. Синергетичний підхід у соціальній роботі / І. М. Мельничук, В. В. Карпова // Вища освіти України. – 2011. – Додаток 2 до №3. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – 2011. – Том І (26). – С. 357–363.

40. Мельничук І. М. Акмеологічний підхід у підготовці фахівців у вищій школі / І. М. Мельничук, І. І. Перута // Вища освіти України. – 2011. – Додаток 2 до №3. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Том VІ (31). – С. 260–266.

41. Мельничук І. М. Підготовка фахівців із соціальної роботи як соціально-педагогічна проблема / Л. М. Романишина, І. М. Мельничук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2011. – № 5. – С. 85–90.

42. Мельничук І. М. Особливості викладання курсу «Історія української культури» іноземним студентам-медикам / І. М. Мельничук, Л. М. Романишина, О. В. Яцишина // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2012. – № 2. – С. 114–117.

43. Мельничук І. М. Методологічний аналіз професіоналізації майбутнього медичного працівника у вищому навчальному закладі / І. М. Мельничук // Медична освіта. – 2012. – № 1. – С. 8–12.

44. Мельничук І. М. Функції контролю навчальних досягнень майбутніх економістів-міжнародників у процесі іншомовної підготовки / І. М. Мельничук // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред. : М. Т. Мартинюк]. – Умань, ПП Жовтий О. О. , 2012. – Ч.2. – С. 224–231.

45. Мельничук І. М. Особливості педагогічної підготовки майбутніх медичних працівників на сучасному етапі розвитку освіти / І. М. Мельничук, О. Р. Луців // Збірник наукових праць № 63. Серія : педагогічні та психологічні науки / гол. ред. Потапчук Є. М. – Хмельницький : Вид-во Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2012. – С. 77–81.

46. Мельничук І. М. Філософсько-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців соціономічних професій / І. М. Мельничук // Медична освіта. – 2012. №3. – С. 55–60.

47. Мельничук І. М. Актуальність проблеми формування культури здоров’язбереження у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців / І. М. Мельничук // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія : «Педагогіка. Соціальна робота». – 2012. – № 24. – С. 101–104.

48. Мельничук І. М. Філософсько-методологічний аналіз аксіологічного підходу в системі вищої освіти [Електронний ресурс] : / І. М. Мельничук // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Електронне наукове фахове видання. – 2012. – № 3. Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2012_3/zmist.html

49. Мельничук І. М. Теоретико-методологічні засади формування професійної ідентичності майбутніх фахівців // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Педагогіка та психологія. – Чернівці : ЧНУ, 2012. – Вип. 619. – С. 81–90.

50. Мельничук І. М. Роль універсальних компетенцій у підготовці майбутніх офіцерів-прикордонників до використання засобів інформаційних технологій / І. М. Мельничук, Л. М. Романишина // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Електронне наукове фахове видання. – 2012. – № 4. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2012_4/zmist.html

51. Мельничук І. М. Дефінітивний аналіз дослідження професійної компетентності майбутніх економістів / І. М. Мельничук, Н. М. Шостаківська // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Педагогіка та психологія. – 2012. – Вип. 620. – С. 218-225.

52. Мельничук І. М. Філософсько-методологічні засади формування ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців / І. М. Мельничук //Гуманітарні проблеми вищої освіти : зб. наук. праць. – Харків : ХНАДУ, 2012. – С. 27–38.

53. Мельничук І. М. Сфери і функції професійної діяльності лікарів в Австрії / І. М. Мельничук // Медична освіта. – 2012. – № 4. – С. 98–105.

54. Мельничук І. М. Філософсько-методологічні засади формування ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців / І. М. Мельничук //Гуманітарні проблеми вищої освіти : зб. наук. праць. – Харків : ХНАДУ, 2012. – С. 27–38.

55. Мельничук І. М. Діалогічність інтерактивного навчання майбутніх фахівців у вищій школі / І. М. Мельничук, Л. М. Романишина // Вісник національного ун-ту оборони. – 2013. – Вип. 2 (33). – С. 95–100.

56. Мельничук І. М. Онтологія інноваційно-технологічних процесів у вищій школі / І. М. Мельничук // Наукові записки Вінницького національного аграрного ун-ту. Сер. Соціально-гуманітарні науки. – 2013. – Вип. 2. – С. 127–138.

57. Мельничук І. М. Особливості професійної підготовки іноземних студентів вищих медичних навчальних закладів / І. М. Мельничук, О. В. Яцишина // Науковий вісник Ужгородського національного ун-ту. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. – 2013. – Вип. 27. – С. 119–121.

58. Мельничук І. М. Підготовка майбутніх медичних сестер до популяризації здорового способу життя / І. М. Мельничук, М. І. Сапіжак // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – 2013. – Вип. 31. – Т. ІІ (44). – С. 214–220.

59. Мельничук І. Соціалізація особистості в сільських умовах / Ірина Мельничук, Людмила Романишина // Гірська школа Українських Карпат. – 2013. – № 8-9. – С. 232–234.

60. Мельничук І. М. Актуальність використання дистанційного навчання при підготовці медичних сестер-магістрів у США / І. М. Мельничук, О. М. Намісняк // Науковий огляд. – 2014. – № 2 (3), ч. ІІ. – С. 86–92. (Журнал включено до наукометричної бази даних «Російський індекс наукового цитування»(«РІНЦ SCIENCE INDEX»).

61. Мельничук І. М. Нормативно-правове забезпечення національної політики щодо формування здорового способу життя / І. М. Мельничук, М. І. Сапіжак // Медсестринство. – 2014. – № 1. – С. 37–41.

62. Мельничук І. М. Мотивація формування здорового способу життя серед різних категорій населення / І. М. Мельничук, М. І. Сапіжак // Медсестринство. – 2014. – № 2. – С. 36–40.

63. Мельничук І. Особливості мовної підготовки іноземних студентів до діалогічної взаємодії у майбутній професійній діяльності лікаря / Мельничук Ірина, Заєць Мар’яна // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. – 2014. – Вип. 715. – С. 71–77.

64. Мельничук І. М. Формування професійної ідентичності майбутніх соціальних працівників в умовах тренінгів / І. М. Мельничук // Гуманітарні проблеми вищої освіти : зб. наук. праць – Харків : ХНАДУ, 2014. – Вип. 5. – С. 87–101.

65. Мельничук І. М. Особливості професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх лікарів до використання медичної термінології / І. М. Мельничук, Я. М. Нахаєва // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. – 2014. – Вип. 719. – С. 110–117.

66. Мельничук І. М. Загальна методична характеристика тренінгів / І. М. Мельничук, К. Т. Кончович // Гуманітарні проблеми вищої освіти : зб. наук. праць. – Харків : ХНАДУ, 2014. – Вип. 5. – С. 67–79.

67. Мельничук І. М. Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх бакалаврів сестринської справи як складової професійної компетентності / І. М. Мельничук // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2015. – №1 (48). – С. 195–200.

68. Мельничук І. М. Формування професійної ідентичності майбутніх фахівців як педагогічна проблема / І. М. Мельничук // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія». – 2015. – Вип. 1 (1). – С. 92–96.

69. Мельничук І. Філософія формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх лікарів / Ірина Мельничук, Валентина Бондарчук // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. – 2015. – Вип. 742. – С. 121–127.

70. Мельничук І. М. Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з підлітками девіантної поведінки / І. М. Мельничук // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 748. Педагогіка та психологія. – 2015. – Вип. 748. – С. 92–100.

71. Мельничук І. М. Теоретичні основи професійної підготовки фахівців медсестринства / І. М. Мельничук // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 749. Педагогіка та психологія. – 2015. – Вип. 749. – С. 90–98.

72. Melnychuk I. N. Integration of general scientific approaches towards formation of professional competence of future doctors / I. N. Melnychuk // European Humanities Studies: State and Society. – 2016. – № 1. – С. 291–301.

73. Мельничук І. М. Використання інтерактивних технологій у підготовці іноземних студентів до професійної діалогічної взаємодії / І. М. Мельничук // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 1 до Вип. 36, Том VІІ (67)» : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2016. – С. 393–402.

74. Мельничук І. М. Загальна характеристика основних цілей використання тренінгів у підготовці майбутніх фахівців / І. М. Мельничук, С. Ю. Мельничук // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. – 2016. – № 9. – С. 113–117.

75. Мельничук І. М. Реальність та перспективи впровадження на сучасному етапі дистанційного навчання в сферу охорони здоров’я / І. М. Мельничук, С. О. Ястремська // Медична освіта. – 2016. – № 3. – С. 17–20.

76. Melnychuk I. Особливості професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх лікарів до використання медичної термінології / Iryna Melnychuk // Pielegniarstwo Polskie / Polish Nursing. – 2016. – № 4 (62). – P. 588–591.

77. Мельничук І.М. Формування професійної компетентності – запорука самореалізації майбутніх медичних сестер із масажу / І. М. Мельничук, А. А. Тєлєгіна // Медсестринрство. – 2016. – № 4. – С. 50–52.

78. Мельничук І. М. Розвиток дистанційного навчання в економічній освіті / І. М. Мельничук // Молодий вчений. – 2017. – №2(42) лютий. – С. 515–518.

79. Мельничук І. М. Особливості формування деонтологічної компетентності у професійній підготовці майбутніх бакалаврів сестринської справи / І. М. Мельничук, І. Л. Стасюк // Молодий вчений. – 2017. – №3 (43). – С. 90–93.

80. Мельничук І. М. Наукові підходи до формування фахової компетентності майбутніх медичних сестер у вивченні хіміко-біологічних дисциплін / І. М. Мельничук // Молодий вчений. – 2017. – № 7 (47). – С. 297-301.

81. Мельничук І. М. Мотивація пізнавальної активності майбутніх учителів природознавства до використання засобів музейної педагогіки [Електронний ресурс] / І. М. Мельничук // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогіка (електронне видання). – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua

82. Мельничук І. М. Використання музейної педагогіки у фаховій підготовці майбутніх учителів природничих дисциплін / І. М. Мельничук // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні науки. – 2017. – № 2 (9). – С. 233–242.

83. Мельничук І. М. Медичний коледж як освітнє середовище формування професійної ідентичності майбутніх фахівців сестринської справи / І. М. Мельничук, Х. І. Козак // Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – 2017. – Вип. 16 (59). – С. 212–215.

84. Мельничук І. М. Роль виробничої практики в підготовці майбутніх фельдшерів до професійної діяльності / І. М. Мельничук // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні науки. – 2017. – № 4 (11). – С. 267–277.

85. Melnychuk I.M., Pikon K.S. Forms and methods of nurses professional training in the higher educational institutions of USA. Proceedings of XV International scientific conference «Millennium science». Morrisville, Lulu Press., 2018. P. 146–148.

86. Мельничук І. М., Шукатка О. В. Розвиток ідей здоров’язбереження в історико-педагогічному контексті. Освіта і наука: міжнародний науковий журнал / ред. кол.: Т. Д. Щербан (гол. ред.); заст. гол. ред.: J. Piwowarski ; В. В. Гоблик. – Мукачево-Ченстохова: РВВ МДУ; Академія ім. Я. Длугоша, 2018. Вип. 24 (1). С. 155–160.

87. Мельничук І. М., Пашко М. З. Формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів як педагогічна проблема Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – Запоріжжя : КПУ, 2018. Вип. 58–59 (111–112). С. 401–407.

88. Романишина Л. М., Мельничук І. М. Підготовка майбутніх фахівців медицини до маркетингової діяльності як педагогічна проблема. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогіка (електронне видання). Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua. 2018. №2.

89. Мельничук І. М. Науково-методологічні підходи до профілактичної роботи фахівців соціальної сфери з дітьми, схильними до девіантної поведінки / Теорія та практика профілактичної роботи з дітьми, схильними до девіантної поведінки: український і міжнародний досвід : монографія / О. І. Янкович, О. Кікінежді, І. Козубовська, В. Поліщук, Г. Радчук та ін. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. 304 с. – авт. внесок – С. 90–102.

90. Melnychuk I., Rebukha L., Zavgorodnia T. Strategic Significance of English Language in the Self-Education of Specialists in Sociohumanitarian Speciacialties for Fundamentalization of University Education. (Стратегічне значення англійської мови в самоосвіті фахівців соціогуманітарних спеціальностей для фундаменталізації університетської освіти). Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes, 2018 (Словенія) міжнародне- web of science e:AR-SA'>http://www.irbis-nbuv.gov.ua. 2018. №2.

91. Мельничук І. М., Ребуха Л. З. Організація експериментального дослідження професійної підготовки майбутніх соціальних працівників на засадах фундаменталізації освіти Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні науки. 2017. Вип. 2. east-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA'> e:AR-SA'>http://www.irbis-nbuv.gov.ua. 2018. №2.

92. Мельничук І. М., Гуменна І. Р. Етичні аспекти підготовки майбутніх лікарів до професійної діяльності. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогіка (електронне видання). Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua. 2018. №3.

93. Мельничук І. М., Нахаєва Я. М. Формування термінологічної компетентності майбутніх фахівців як педагогічна проблема. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні науки. 2017. Вип. 3. С. "serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language: UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA'>. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогіка (електронне видання). Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua. 2018. №3.