Наукові публікації професора І. М. Мельничук

 • Мельничук І. М., Гуменна І. Р. Етичні аспекти підготовки майбутніх лікарів до професійної діяльності. Електронне видання: Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2018. Вип. 3 https://nadpsu.edu.ua/wpcontent/uploads/2018/10/visnik_3_2018_pdn.pdf
 • Melnychuk I., Kalyniuk N. Organization of distance learning of the English language on “Nursing” speciality: methodological and legal aspects // Modern Journal of Lanquage Tearching Methods, Vol. 8, Issue 12, Desember, 2018. P. 984 – 994
 • Нахаєва Я. М. Мельничук І. М., Формування термінологічної компетентності майбутніх фахівців як педагогічна проблема. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні науки. 2018. № 2 (13). С. 292–302.
 • Мельничук І. М. Формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців сестринської справи як педагогічна проблема. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2018. Вип. 2 (43). С. 168–172.
 • Melnychuk I., Kalyniuk N., Humenna N., Rohalskyi I., Strazhnikova I.Bloshchynskyi I. Peculiarities of organization of the distance education in the «nursing» specialty: methodical and legal aspect. Modern Journal of Language Teaching Methods (MJLTM). 2018. Vol. 8, Issue 11, December. С. 984–994. – Web of science
 • Мельничук І. М., Шукатка О. В. Розвиток ідей здоров’язбереження в історико-педагогічному контексті. Освіта і наука: міжнародний науковий журнал / ред. кол.: Т. Д. Щербан (гол. ред.); заст. гол. ред.: J. Piwowarski ; В. В. Гоблик. – Мукачево-Ченстохова: РВВ МДУ; Академія ім. Я. Длугоша, 2018. Вип. 24 (1). С. 155–160.
 • Мельничук І. М., Пашко М. З. Формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів як педагогічна проблема Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – Запоріжжя : КПУ, 2018. Вип. 58–59 (111–112). С. 401–407.
 • Романишина Л. М., Мельничук І. М. Підготовка майбутніх фахівців медицини до маркетингової діяльності як педагогічна проблема. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогіка (електронне видання). Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua. 2018. №2.
 • Мельничук І. М. Науково-методологічні підходи до профілактичної роботи фахівців соціальної сфери з дітьми, схильними до девіантної поведінки / Теорія та практика профілактичної роботи з дітьми, схильними до девіантної поведінки: український і міжнародний досвід : монографія / О. І. Янкович, О. Кікінежді, І. Козубовська, В. Поліщук, Г. Радчук та ін. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. 304 с. – авт. внесок – С. 90–102.
 • Melnychuk I., Rebukha L., Zavgorodnia T. Strategic Significance of English Language in the Self-Education of Specialists in Sociohumanitarian Speciacialties for Fundamentalization of University Education. (Стратегічне значення англійської мови в самоосвіті фахівців соціогуманітарних спеціальностей для фундаменталізації університетської освіти). Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes, 2018 (Словенія) міжнародне- web of science e:AR-SA'>http://www.irbis-nbuv.gov.ua. 2018. №2.
 • Мельничук І. М., Гуменна І. Р. Етичні аспекти підготовки майбутніх лікарів до професійної діяльності. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогіка (електронне видання). Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua. 2018. №3.
 • Мельничук І. М., Нахаєва Я. М. Формування термінологічної компетентності майбутніх фахівців як педагогічна проблема. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні науки. 2017. Вип. 3. С. "serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ansi-language: UK; mso-fareast-language: RU; mso-bidi-language: AR-SA'>. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогіка (електронне видання). Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua. 2018. №3.
 • Мельничук І. М. Розвиток дистанційного навчання в економічній освіті / І. М. Мельничук // Молодий вчений. – 2017. – №2(42) лютий. – С. 515–518.
 • Мельничук І. М. Особливості формування деонтологічної компетентності у професійній підготовці майбутніх бакалаврів сестринської справи / І. М. Мельничук, І. Л. Стасюк // Молодий вчений. – 2017. – №3 (43). – С. 90–93.
 • Мельничук І. М. Наукові підходи до формування фахової компетентності майбутніх медичних сестер у вивченні хіміко-біологічних дисциплін / І. М. Мельничук // Молодий вчений. – 2017. – № 7 (47). – С. 297-301.
 • Мельничук І. М. Мотивація пізнавальної активності майбутніх учителів природознавства до використання засобів музейної педагогіки [Електронний ресурс] / І. М. Мельничук // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогіка (електронне видання). 2017. – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua
 • Мельничук І. М. Використання музейної педагогіки у фаховій підготовці майбутніх учителів природничих дисциплін / І. М. Мельничук // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні науки. – 2017. – № 2 (9). – С. 233–242.
 • Мельничук І. М. Медичний коледж як освітнє середовище формування професійної ідентичності майбутніх фахівців сестринської справи / І. М. Мельничук, Х. І. Козак // Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – 2017. – Вип. 16 (59). – С. 212–215.
 • Мельничук І. М. Роль виробничої практики в підготовці майбутніх фельдшерів до професійної діяльності / І. М. Мельничук // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні науки. – 2017. – № 4 (11). – С. 267–277.
 • Melnychuk I. N. Integration of general scientific approaches towards formation of professional competence of future doctors / I. N. Melnychuk // European Humanities Studies: State and Society. – 2016. – № 1. – С. 291–301.
 • Мельничук І. М. Використання інтерактивних технологій у підготовці іноземних студентів до професійної діалогічної взаємодії / І. М. Мельничук // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 1 до Вип. 36, Том VІІ (67)» : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2016. – С. 393–402.
 • Мельничук І. М. Загальна характеристика основних цілей використання тренінгів у підготовці майбутніх фахівців / І. М. Мельничук, С. Ю. Мельничук // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. – 2016. – № 9. – С. 113–117.
 • Мельничук І. М. Реальність та перспективи впровадження на сучасному етапі дистанційного навчання в сферу охорони здоров’я / І. М. Мельничук, С. О. Ястремська // Медична освіта. – 2016. – № 3. – С. 17–20.
 • Melnychuk I. Особливості професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх лікарів до використання медичної термінології / Iryna Melnychuk // Pielegniarstwo Polskie / Polish Nursing. – 2016. – № 4 (62). – P. 588–591.
 • Мельничук І.М. Формування професійної компетентності – запорука самореалізації майбутніх медичних сестер із масажу / І. М. Мельничук, А. А. Тєлєгіна // Медсестринрство. – 2016. – № 4. – С. 50–52.
 • Мельничук І. М. Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх бакалаврів сестринської справи як складової професійної компетентності / І. М. Мельничук // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2015. – №1 (48). – С. 195–200.
 • Мельничук І. М. Формування професійної ідентичності майбутніх фахівців як педагогічна проблема / І. М. Мельничук // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія». – 2015. – Вип. 1 (1). – С. 92–96.
 • Мельничук І. Філософія формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх лікарів / Ірина Мельничук, Валентина Бондарчук // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. – 2015. – Вип. 742. – С. 121–127.
 • Мельничук І. М. Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з підлітками девіантної поведінки / І. М. Мельничук // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 748. Педагогіка та психологія. – 2015. – Вип. 748. – С. 92–100.
 • Мельничук І. М. Теоретичні основи професійної підготовки фахівців медсестринства / І. М. Мельничук // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 749. Педагогіка та психологія. – 2015. – Вип. 749. – С. 90–98.
 • Мельничук І. М. Актуальність використання дистанційного навчання при підготовці медичних сестер-магістрів у США / І. М. Мельничук, О. М. Намісняк // Науковий огляд. – 2014. – № 2 (3), ч. ІІ. – С. 86–92. (Журнал включено до наукометричної бази даних «Російський індекс наукового цитування»(«РІНЦ SCIENCE INDEX»).
 • Мельничук І. М. Нормативно-правове забезпечення національної політики щодо формування здорового способу життя / І. М. Мельничук, М. І. Сапіжак // Медсестринство. – 2014. – № 1. – С. 37–41.
 • Мельничук І. М. Мотивація формування здорового способу життя серед різних категорій населення / І. М. Мельничук, М. І. Сапіжак // Медсестринство. – 2014. – № 2. – С. 36–40.
 • Мельничук І. Особливості мовної підготовки іноземних студентів до діалогічної взаємодії у майбутній професійній діяльності лікаря / Мельничук Ірина, Заєць Мар’яна // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. – 2014. – Вип. 715. – С. 71–77.
 • Мельничук І. М. Формування професійної ідентичності майбутніх соціальних працівників в умовах тренінгів / І. М. Мельничук // Гуманітарні проблеми вищої освіти : зб. наук. праць – Харків : ХНАДУ, 2014. – Вип. 5. – С. 87–101.
 • Мельничук І. М. Особливості професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх лікарів до використання медичної термінології / І. М. Мельничук, Я. М. Нахаєва // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. – 2014. – Вип. 719. – С. 110–117.
 • Мельничук І. М. Загальна методична характеристика тренінгів / І. М. Мельничук, К. Т. Кончович // Гуманітарні проблеми вищої освіти : зб. наук. праць. – Харків : ХНАДУ, 2014. – Вип. 5. – С. 67–79.
 • Мельничук І. М. Діалогічність інтерактивного навчання майбутніх фахівців у вищій школі / І. М. Мельничук, Л. М. Романишина // Вісник національного ун-ту оборони. – 2013. – Вип. 2 (33). – С. 95–100.
 • Мельничук І. М. Онтологія інноваційно-технологічних процесів у вищій школі / І. М. Мельничук // Наукові записки Вінницького національного аграрного ун-ту. Сер. Соціально-гуманітарні науки. – 2013. – Вип. 2. – С. 127–138.
 • Мельничук І. М. Особливості професійної підготовки іноземних студентів вищих медичних навчальних закладів / І. М. Мельничук, О. В. Яцишина // Науковий вісник Ужгородського національного ун-ту. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. – 2013. – Вип. 27. – С. 119–121.
 • Мельничук І. М. Підготовка майбутніх медичних сестер до популяризації здорового способу життя / І. М. Мельничук, М. І. Сапіжак // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – 2013. – Вип. 31. – Т. ІІ (44). – С. 214–220.
 • Мельничук І. Соціалізація особистості в сільських умовах / Ірина Мельничук, Людмила Романишина // Гірська школа Українських Карпат. – 2013. – № 8-9. – С. 232–234.
 • Мельничук І. М. Особливості викладання курсу «Історія української культури» іноземним студентам-медикам / І. М. Мельничук, Л. М. Романишина, О. В. Яцишина // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2012. – № 2. – С. 114–117.
 • Мельничук І. М. Методологічний аналіз професіоналізації майбутнього медичного працівника у вищому навчальному закладі / І. М. Мельничук // Медична освіта. – 2012. – № 1. – С. 8–12.
 • Мельничук І. М. Функції контролю навчальних досягнень майбутніх економістів-міжнародників у процесі іншомовної підготовки / І. М. Мельничук // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред. : М. Т. Мартинюк]. – Умань, ПП Жовтий О. О. , 2012. – Ч.2. – С. 224–231.
 • Мельничук І. М. Особливості педагогічної підготовки майбутніх медичних працівників на сучасному етапі розвитку освіти / І. М. Мельничук, О. Р. Луців // Збірник наукових праць № 63. Серія : педагогічні та психологічні науки / гол. ред. Потапчук Є. М. – Хмельницький : Вид-во Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2012. – С. 77–81.
 • Мельничук І. М. Філософсько-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців соціономічних професій / І. М. Мельничук // Медична освіта. – 2012. №3. – С. 55–60.
 • Мельничук І. М. Актуальність проблеми формування культури здоров’язбереження у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців / І. М. Мельничук // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія : «Педагогіка. Соціальна робота». – 2012. – № 24. – С. 101–104.
 • Мельничук І. М. Філософсько-методологічний аналіз аксіологічного підходу в системі вищої освіти [Електронний ресурс] : / І. М. Мельничук // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Електронне наукове фахове видання. – 2012. – № 3. Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2012_3/zmist.html
 • Мельничук І. М. Теоретико-методологічні засади формування професійної ідентичності майбутніх фахівців // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Педагогіка та психологія. – Чернівці : ЧНУ, 2012. – Вип. 619. – С. 81–90.
 • Мельничук І. М. Роль універсальних компетенцій у підготовці майбутніх офіцерів-прикордонників до використання засобів інформаційних технологій / І. М. Мельничук, Л. М. Романишина // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Електронне наукове фахове видання. – 2012. – № 4. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2012_4/zmist.html
 • Мельничук І. М. Дефінітивний аналіз дослідження професійної компетентності майбутніх економістів / І. М. Мельничук, Н. М. Шостаківська // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Педагогіка та психологія. – 2012. – Вип. 620. – С. 218-225.
 • Мельничук І. М. Філософсько-методологічні засади формування ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців / І. М. Мельничук // Гуманітарні проблеми вищої освіти : зб. наук. праць. – Харків : ХНАДУ, 2012. – С. 27–38.
 • Мельничук І. М. Сфери і функції професійної діяльності лікарів в Австрії / І. М. Мельничук // Медична освіта. – 2012. – № 4. – С. 98–105.
 • Мельничук І. М. Філософсько-методологічні засади формування ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців / І. М. Мельничук //Гуманітарні проблеми вищої освіти : зб. наук. праць. – Харків : ХНАДУ, 2012. – С. 27–38.
 • Мельничук І. М. Синергетичний підхід у соціальній роботі / І. М. Мельничук, В. В. Карпова // Вища освіти України. – 2011. – Додаток 2 до №3. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – 2011. – Том І (26). – С. 357–363.
 • Мельничук І. М. Акмеологічний підхід у підготовці фахівців у вищій школі / І. М. Мельничук, І. І. Перута // Вища освіти України. – 2011. – Додаток 2 до №3. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Том VІ (31). – С. 260–266.
 • Мельничук І. М. Підготовка фахівців із соціальної роботи як соціально-педагогічна проблема / Л. М. Романишина, І. М. Мельничук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2011. – № 5. – С. 85–90.
 • Мельничук І. М. Оцінювання навчальних досягнень студентів у сучасних умовах підготовки майбутніх фахівців / Мельничук І. М. // Збірник наукових праць № 52. Серія: Педагогічні та психологічні науки / Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2010. – С. 61–65.
 • Мельничук І. М. Педагогічні умови підготовки соціальних працівників засобами інтерактивних технологій / Мельничук І. М. // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Педагогіка та психологія. – 2010. – Вип. 500. – С. 116–126.
 • Мельничук І. М. Методологія професіоналізації соціальної роботи / Мельничук І. М. // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Педагогіка та психологія. – 2010. – Вип. 516. – С. 100–110.
 • Мельничук І. М. Організація експериментального дослідження професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій / Мельничук І. М. // Вища освіта України. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Додаток 4, том ІІІ (21). – Новітні засоби навчання: проблеми впровадження та стандартизації. – 2010. – С. 399–407.
 • Мельничук І. М. Формування професійної мотивації майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій / І. М. Мельничук // Вища освіта України. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Додаток 4, том ІV (22). Психолого-педагогічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні. – 2010. – С. 322–328.
 • Мельничук І. М. Особливості застосування інтерактивних ігор у вищому навчальному закладі / Мельничук І. М. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України / Електронне наукове фахове видання. – Випуск 4/2010 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2010_4/zmist.html
 • Мельничук І. М. Аналіз структурних компонентів моделі системи професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій у вищій школі / Мельничук І. М. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2010. – Вип. 12 (65). – С. 223–230.
 • Мельничук І. М. Психолого-педагогічний тренінг як активний засіб підвищення комунікативної компетентності майбутнього фахівця фінансово-економічної сфери / Мельничук І. М. // Педагогічний альманах: зб. наук. праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : РІПО, 2010. – Вип. 6. – С. 97–101.
 • Мельничук І. М. Підготовка майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій: результати педагогічного експерименту / І. М. Мельничук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2010. – № 3. – С. 75–82.
 • Мельничук І. М. Діалогічність інтерактивного навчання у вищій школі / Мельничук І. М. // Наукові записки Тернопільського нац. пед. університету. Серія: Педагогіка. – 2009. – № 1. – С. 37–41.
 • Мельничук І. М. Підготовка викладачів вищої школи до творчого використання інтерактивних методів у навчанні студентів. Креативність і творчість / Мельничук І. М. // Вісник Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Серія «Соціологія. Психологія. Педагогіка». – Тематичний вип. № 1 / відп. ред. : І. П. Маноха. – К. : Гнозис, 2009. – С. 195–212.
 • Мельничук І. М. Використання інтерактивних технологій для організації самостійного учіння майбутніх соціальних працівників / Мельничук І. М. // Вища освіта України. Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». – 2009. – № 3 (додаток 1). – С. 435–439.
 • Мельничук І. М. Інноваційні підходи до впровадження результатів самостійної роботи студентів у професійній підготовці / Мельничук І. М. // Науковий вісник Ужгородського нац. ун-ту. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2009. – № 16. – С. 66–68.
 • Мельничук І. М. Формування професійної компетентності соціальних працівників у процесі поєднання практичної роботи студентів та інтерактивного навчання / Мельничук І. М. // Вища освіта України. Вісник Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Серія «Соціологія. Психологія. Педагогіка». – Тематичний випуск № 3. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – 2009. – Додаток 4, том ІІІ (15). – С. 259–266.
 • Мельничук І. М. Засоби інтерактивних технологій у традиційному навчанні соціальних працівників у вищій школі / Мельничук І. М. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя. – 2009. – Вип. 4 (57). – С. 284–291.
 • Мельничук І. М. Теоретико-методологічний аналіз філософських засад соціальної роботи / Мельничук І. М. // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Педагогіка та психологія. – 2009. – Вип. 498. – С. 94–104.
 • Мельничук І. М. Методологічні аспекти інтерактивного навчання у вищій школі / І. М. Мельничук // Вітакультурний млин. – 2009. – Модуль 9. – С. 62–64.
 • Мельничук І. М. Використання тренінгів у формуванні толерантності майбутніх соціальних працівників / І. М. Мельничук // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. – 2008. – Вип. 121. – С. 82–88.
 • Мельничук І. М. Організація освітнього простору в умовах інтерактивного навчання у вищій школі / І. М. Мельничук // Інституціональний вектор економічного розвитку : зб. наук. пр. МІДМУ «КПУ» / гол. ред. Ткач А. А. – Мелітополь : Вид-во КПУ, 2008. – Вип. 1. – С. 177–181.
 • Мельничук І. М. Формування професійної ідентичності майбутніх соціальних працівників в умовах тренінгу / І. М. Мельничук // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя. – 2008. – Вип. 48. – С. 214–221.
 • Мельничук І. М. Науково-методичні засади впровадження інтерактивних технологій у вищій школі / І. М. Мельничук // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Сер. № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи : зб. наук. пр. / за ред. П. В. Дмитренка, В. Д. Сиротюка. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип. 11. – С. 183–190.
 • Мельничук І. М. Теоретичне обґрунтування професійної моделі соціального працівника / І. М. Мельничук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2008. – № 4. – С. 37–43.
 • Мельничук І. М. Підготовка майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій / І. М. Мельничук // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. Максименка С. Д. – К. : «Логос», 2008. – т. 7, вип. 15. – С. 338–341.
 • Мельничук І. М. Пошуки ефективних методик навчання соціальних працівників / І. М. Мельничук // Вища освіта України. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – 2008 р. – Додаток 3, том V (12). – С. 396–402.
 • Мельничук І. М. Цільові аспекти використання тренінгів / І. М. Мельничук // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. / ред. кол. : Н. С. Побірченко (гол. ред.) та ін. – Умань : УДПУ імені Павла Тичини, 2007. – Вип. 19. – С. 185–191.
 • Мельничук І. М. Тренінг для визначення ціннісних орієнтацій студентів / І. М. Мельничук // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія : зб. статей : Вип. 15. Ч.І. – Ялта : РВВ КГУ, 2007. – С. 178–184.
 • Мельничук І. М. Використання тренінгів у профорієнтаційній роботі / І. М. Мельничук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2006. – № 7. – С.131–135.
 • Мельничук І. М. Рейтинговий контроль як інструмент адаптації різних оцінювальних систем / І. М. Мельничук // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія : зб. статей / ред. кол. О. В. Глузман та ін. – Ялта : РВВ РВНЗ КДУ, 2006. – Вип. 10. – Ч. ІІ. – С. 236–243.
 • Мельничук І. М. Рейтинговий контроль як інструмент управління процесом пізнання студентів за умов кредитно-модульного навчання / І. М. Мельничук // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / редкол. : Т. І. Сущенко (відп. ред.) та ін. – Київ-Запоріжжя, 2005. – Вип. 35. – С. 213–219.
 • Мельничук І. М. Інноваційний підхід до формування вітакультурного змісту навчальних курсів / І. М. Мельничук // Інститут експериментальних систем освіти (науково-дослідний) : Інформаційний бюлетень. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 4. – С. 25–26.
 • Мельничук І. М. Контроль як стимул до навчальної діяльності і розвитку особистості / І. М. Мельничук // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. – Кривий ріг : КДПУ, 2004. – Вип. 9. – С. 200–204.
 • Мельничук І. М. Безперервність вищої освіти в Україні як аспект модульно-кредитної системи навчання / І. М. Мельничук // Модульно-розвивальна система як об’єкт теоретико-методологічного аналізу : зб. матер. до п’ятиріччя заснування Інституту експерим. систем освіти (1 лист. 2004 р.). – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – С. 73–74.
 • Мельничук І. М. Інноваційний підхід до формування вітакультурного змісту навчальних курсів / І. М. Мельничук // Інститут експериментальних систем освіти (науково-дослідний) : Інформаційний бюлетень. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип.4. – С. 25–26.
 • Мельничук І. М. Стимулювання навчальної діяльності студентів шляхом застосування рейтингового контролю / І. М. Мельничук // Наукові записки. Серія : Педагогіка і психологія. – Вінниця : РВВ ДП «Державна картографічна фабрика», 2002. – Вип. 6. – С. 105–108.
 • Мельничук І. М. Професійна спрямованість вивчення курсу хімії у підготовці технологів харчування / І. М. Мельничук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2002. – №4. – С. 37–43.
 • Мельничук І. М. Методика тестування з використанням рейтингового обліку знань студентів з хімії / І. М. Мельничук // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2001. – №3. – С. 61–70/
 • Мельничук І. М. Система рейтингового контролю навчальної діяльності студентів при вивченні хімії / І. М. Мельничук // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Засоби реалізації сучасних технологій навчання. – Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2001. – Вип. 34. – С. 145–150
 • Мельничук І. М. Модульно-рейтингова технологія викладання хімії в технікумах / І. М. Мельничук, В. В. Грубінко, Л. М. Романишина // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2000. – С. 150–153.