Наукові публікації викладача кафедри Ю. М. Починок

 • Pochynok Y. Філософський метод як основа експериментальної (та прикладної) психології. Experimental Psychology & Human Sciences. 2022. № 3 (2). P. 1-19.

 • Pochynok Y. Методи та методики моделювання та аналізу патологічних процесів поведінки у контексті лікарської діагностики. Experimental Psychology & Human Sciences. 2022. № 3 (1). P. 1-15.

 • Pochynok Y. Вокалотерапія та рухова (танцювальна) терапія як невід'ємні складові арт-терапевтичного методу. Experimental Psychology & Human Sciences. 2021. № 2 (2). P. 1-14.

 • Починок Ю. Актуалізація арт-терапевтичного методу у контексті нетрадиційної медицини (на прикладі проєкту PL-BY-UA в Medialab Ternopil). Experimental Psychology & Human Sciences. 2021. №2 (1). P. 1-26.

 • Починок Ю. Нетрадиційна медицина як новий напрям експериментальної психології (теоретична частина прикладної психології в практиці нетрадиційної медицини). Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. 2020. N. 5. Vol. 41. P. 58-62.

 • Pochynok Y. Psychological Philosophy Through Religion Concept. Experimental Psychology & Human Sciences. 2020. № 1 (1). P. 3-23.

 • Pochynok Y. Experimental Psychology as a New Course in Medical Universities: Innovation for the Sustainable Baltic Sea Region. Cronicon. 2020. Vol. 9. Issue 11.

 • Починок Ю. М. Синестезія в контексті психології та мистецтва: компаративний розріз (на викладацькому матеріалі). American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research. 2020. №5 (16). P. 18-24.

 • Poczynok Juliia Elementy wizualne w kulturze eksperymentu w ujęciu psychologicznym. Kultury Wschodniosłowiańskie. Oblicza i Dialog, 2019. Т. IX. Р. 97-112.

 • Починок Ю. М. О перспективе преподавания курса «Экспериментальная психология» в медицинских университетах. Психология и соционика межличностных отношений. 2019. № 7-8. С. 53–56.

 • Pochynok Y., Rashkevych M. Strategicity of psychotype as an information and communication technology: image and reputation, strategic marketing, branding/ Yuliia Pochynok, Mykola Rashkevych. American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research. 2019. №1 (12). P. 50-54.

 • Pochynok Y. PSYCHOLOGY OF CREATIVITY: THE SOCIONICAL CONCEPT OF MEDIA-TEXT AS A NEW TREND (DONE ON THE PROJECT MATERIAL MEDIALAB TERNOPIL). Visnyk of the Lviv University. Series Journalism. 2019. Issue 46. P. 209–214.

 • Pochynok Y. Psychology & Democracy through Art and Journalism: Experimental Directions. European Humanities Studies: State and Society. 2018. №4 (II). P. 173-194.

 • Починок Ю., Гладиш Т., Гаврилюк Н., Ткачова Ю. У вальсі ніжності в човні (психологічний аспект). "Крила життя": поезії. Тернопіль, 2018. С. 5-6.

 • Починок Ю. М. Формування професійної компетентності майбутніх лікарів на засадах міждициплінарної інтеграції у гуманітарній підготовці. Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" - Тематичний випуск "Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання". Київ, 2018. Вип. 37(4). Т. І (23). С. 357-365.

 • Pochynok J. Personal Being as Being in the World. The Baltic University Programme Newsletter. Uppsala, Sweden, 2015. Issue №41. January 7. P. 7-8.

 • Починок Ю. «Камо грядеши?»: декілька слів про українську експериментальну поезію. Слово і Час. 2015. № 5. С. 28–36.

 • Poczynok J. Performatywność jako główna cecha eksperymentalizmu. The Peculiarity of Man. 2015. N 21. Р. 131-142.

 • Починок Ю. М. «Нова журналістика» в українських і польських текстах кінця ХХ – початку ХХІ століття: літературні тенденції та інформаційні виклики. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації». 2015. Вип. 7-8. С. 27-36.

 • Починок Ю. Перформанс як медіа-текст. Український науковий збірник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія: "Іноземна філологія". 2014. Вип. 126. Ч. 2. С. 63-71.

 • Починок Ю. Зорова поезія: від писанкарства до супрематизму. Вісник Львівського університету імені Івана Франка. Серія: "Філологія". 2014. Вип. 60. Ч. 1. С. 225–231.

 • Починок Ю. Експериментальна поезія в трансформаціях візуальності. Studia Methodologica. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014. №37. С. 153–161.

 • Починок Ю. Назар Гончар та Крістан Льойдль: гра контекстів. Збірник наукових праць "Парадигма". Львів, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2014. Вип. 8. С. 285-296.

 • Починок Ю. Після цензури: американська «нова журналістика». Коло. 2014. № 7. С. 34–40.

 • Починок Ю. М. Письмо як особлива знакова реальність за концепцією Жака Дериди. Наукові записки. Серія «Філологічна». Острог, 2013. Вип. 36. С. 211–213.

 • Починок Ю. Специфіка мережевої поезії Ю. Завадського. Збірник наукових праць "Сучасні літературознавчі студії. Постгуманізм та віртуальність: літературні виміри". Київ, 2013. Вип. 10. С. 321–332.

 • Починок Ю. Мовно-семантичні експерименти Юрія Тарнавського (Нью-Йоркська група) та Василя Махна («Західний вітер» (Тернопіль - Нью-Йорк). Українське літературознавство. Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. Вип. 77. С. 110–124.

 • Починок Ю. М. Особливості експериментальної поезії: теорія, ґенеза, типологія. Літературний процес: територія Гутенберга чи віртуальна реальність? Матер. Всеукр. наукової конф. 5-6 квіт. 2013. МОН України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. Київ, 2013. С. 194-202.

 • Починок Ю. М. Тадеуш Ружевич та Юрій Завадський: аспект наслідування і «перечитування» в контексті соціологічної проблематики. Літературознавчі студії. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут філології. 2012. Вип. 35. С. 507–511.

 • Pochynok Yuliya. Concrete Poetry: Poetry of Fact as a Connection Between Letters and Thing. Spheres of Culture. Maria Curie-Sklodovska University in Lublin. Faculty of Humanities. Branch of Ukrainian Studies. Lublin, 2012. Vol. I. P. 82-89.

 • Починок Ю. Лексико-мелодійні барви як явище текстуального коду в архітектоніці віршів Ю. Завадського. Сучасні проблеми епітетології: збірник наукових праць. Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. Вип. 1. С. 44-49.

 • Починок Ю. Алегорія Яна Амоса Коменського «Лабіринт світу та рай серця»: педагогічна площина. Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. 2011. Вип. № 26. С. 75-77.

 • Лучук Т., Починок Ю. «Referat o nowoodkrytem dziele Arystotelesa», або додаток до «Додаткових томів до зібрання творів у п'ятдесяти томах» Івана Франка. Вісник львівського університету. Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. Вип. 55. С. 264-271.

 • Починок Ю. Поетична манера тернопільського поета Юрія Завадського в контексті українського літературного постмодерну. Міжвузівський збірник наукових статей "Актуальні проблеми слов'янської філології". Серія: "Лінгвістика і літературознавство". Бердянськ, 2010. Вип. ХХІІІ. Ч. І. С. 364-372.

 • Починок Ю. М. Світоглядна публіцистика як засіб протидії масовій культурі. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: "Філологічні науки. Журналістика". 2010. Вип. № 21. С. 158-163.

 • Починок Ю. Література і масова культура: карнавальний етюд Володимира Орлова. Міжнародные навуковые чытання «Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае у славянскіх літаратурах», 7-8 кастрычніка 2010. Да 85-годдзя з дня нараждэння І. Навуменкі: матэрыялы. Гомель, 2010. С. 330-333.

 • Починок Ю. Поетична картина світу збірки Ліни Костенко «Неповторність». Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. 2010. №22. С. 58-61.

 • Починок Ю. М., Баран Є. М. Журналістика і літературний постмодернізм: від аналізу до «нових обсервацій». Наука и общество: проблемы современных исследований: сб. науч. статей: в 3 ч. Проблемы современных исследований в гуманитарных науках. Омск, 2010. Ч. 3. С. 20-30.

 • Починок Ю. Інноваційні методи навчання як основа творчої діяльності майбутнього вчителя. Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. 2009. № 18. С. 46-49.