Наукові публікації викладача Ю. М. Починок

 • Починок Ю. М. Синестезія в контексті психології та мистецтва: компаративний розріз (на викладацькому матеріалі) / Ю. М. Починок // American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research, 2020 / 5 (16). - С. 18-24.

 • Poczynok Julia Elementy wizualne w kulturze eksperymentu w ujęciu psychologicznym/ Julia Poczynok Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog, t. IX: 2019. - S. 97-112.

 • Починок Ю.М. О перспективе преподавания курса «Экспериментальная психология» в медицинских университетах // Психология и соционика межличностных отношений. — 2019. — № 7-8. — С. 53–56.

 • Pochynok Y., Rashkevych M. Strategicity of psychotype as an information and communication technology: image and reputation, strategic marketing, branding/ Yuliia Pochynok, Mykola Rashkevych / American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research, 2019 / 1 (12). - P. 50-54 (українською мовою).

 • Pochynok Yuliia PSYCHOLOGY OF CREATIVITY: THE SOCIONICAL CONCEPT OF MEDIA-TEXT AS A NEW TREND (DONE ON THE PROJECT MATERIAL MEDIALAB TERNOPIL) / Yuliia Pochynok // Visnyk of the Lviv University. Series Journalism. 2019. Issue 46. P. 209–214.

 • Pochynok Yuliia Psychology & Democracy through Art and Journalism: Experimental Directions/ Yuliia Pochynok European Humanities Studies: State and Society. - 4 (II), 2018. - P. 173-194.

 • Починок Ю. У вальсі ніжності в човні (психологічний аспект)/ "Крила життя": поезії (Тетяна Гладиш, Надія Гаврилюк, Юлія Ткачова)/ Передмова, післямова і переклад Юлії Починок; ілюстрації та вишивані картини Тетяни Гладиш. Упорядкування та загальна редакція Юлії Починок. Фото - Тетяни Гладиш. - Тернопіль: "Крок" - 2018. - С. 5-6.

 • Починок Ю.М. Формування професійної компетентності майбутніх лікарів на засадах міждициплінарної інтеграції у гуманітарній підготовці/ Ю.М. Починок// Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" - Вип. 37(4), Том І (23): Тематичний випуск "Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання". - Друге видання. - К.: Гнозис, 2018. - С. 357-365.

 • Pochynok J. Personal Being as Being in the World [Електронний ресурс] / Julia Pochynok // The Baltic University Programme Newsletter. - Uppsala, Sweden, 2015. - Issue #41. - January 7. - P. 7-8.

 • Починок Ю. «Камо грядеши?»: декілька слів про українську експериментальну поезію / Юлія Починок // Слово і Час. — 2015. — № 5. — С. 28–36.

 • Poczynok J. Performatywność jako główna cecha eksperymentalizmu / Julia Poczynok // The Peculiarity of Man, 2015. — N 21. — S. 131-142.

 • Починок Ю. М. «Нова журналістика» в українських і польських текстах кінця ХХ – початку ХХІ століття: літературні тенденції та інформаційні виклики/ Юлія Починок // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Серія «Соціальні комунікації». – Харків, 2015. – Випуски 7-8. – С. 27-36.

 • Починок Ю. Перформанс як медіа-текст / Ю. Починок // Іноземна філологія. Український науковий збірник. — Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. — Випуск 126. — Частина 2. — С. 63-71.

 • Починок Ю. Зорова поезія: від писанкарства до супрематизму / Ю. Починок // Вісник Львівського університету. — Серія філологічна. — Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. — Вип. 60. — Ч. 1. — С. 225–231.

 • Починок Ю. Експериментальна поезія в трансформаціях візуальності: ЛУГОСАД та інші / Ю. Починок // Studia Methodologica. — No 37. — Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014. — С. 153–161.

 • Починок Ю. Назар Гончар та Крістан Льойдль: гра контекстів / Юлія Починок // Парадигма: збірник наукових праць. — Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2014. — Вип. 8. — С. 285-296.

 • Починок Ю. Після цензури: американська «нова журналістика» / Юлія Починок // Коло. — 2014. — № 7. — С. 34–40.

 • Починок Ю. М. Письмо як особлива знакова реальність за концепцією Жака Дериди / Ю. Починок // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог: Видавництво НаУ «Острозька академія». — Вип. 36. — 2013. — С. 211–213.

 • Починок Ю. Специфіка мережевої поезії Ю. Завадського / Ю. Починок // Сучасні літературознавчі студії. Постгуманізм та віртуальність: літературні виміри. Збірник наукових праць. Вип. 10. Гол. ред. Н. О. Висоцька. — К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. — С. 321–332.

 • Починок Ю. Мовно-семантичні експерименти Юрія Тарнавського (Нью-Йоркська група) та Василя Махна («Західний вітер» (Тернопіль / Нью-Йорк) / Українське літературознавство. — Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. — Випуск 77. — С. 110–124.

 • Починок Ю. М. Особливості експериментальної поезії: теорія, ґенеза, типологія / Ю. М. Починок // Літературний процес: територія Гутенберга чи віртуальна реальність?: матер. Всеукр. наукової конф., 5-6 квіт. 2013, м. Київ / МОН України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка: за заг. ред. О. Є. Бондаревої. — К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. — С. 194-202.

 • Починок Ю. М. Тадеуш Ружевич та Юрій Завадський: аспект наслідування і «перечитування» в контексті соціологічної проблематики / Ю. Починок // Літературознавчі студії. — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології. Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. — Випуск 35. — С. 507–511.

 • Pochynok Yuliya. Concrete Poetry: Poetry of Fact as a Connection Between Letters and Thing / Yuliya Pochynok // Spheres of Culture. — Volume I. — Maria Curie-Sklodovska University in Lublin. — Faculty of Humanities. — Branch of Ukrainian Studies. — Lublin, 2012. — P. 82-89.

 • Починок Ю. Лексико-мелодійні барви як явище текстуального коду в архітектоніці віршів Ю. Завадського / Ю. Починок // Сучасні проблеми епітетології: збірник наукових праць. — Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. — Вип. 1. — С. 44-49.

 • Починок Ю. Алегорія Яна Амоса Коменського «Лабіринт світу та рай серця»: педагогічна площина / Ю. Починок // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. — Випуск № 26. — 2011. — С. 75-77.

 • Лучук Т., Починок Ю. «[Referat o nowoodkrytem dziele Arystotelesa]», або додаток до «Додаткових томів до зібрання творів у п'ятдесяти томах» Івана Франка / Т. Лучук, Ю. Починок // Вісник львівського університету. — Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. — Випуск 55. — С. 264-271.

 • Починок Ю. Поетична манера тернопільського поета Юрія Завадського в контексті українського літературного постмодерну / Ю. Починок // Актуальні проблеми слов'янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва. — Бердянськ: БДПУ, 2010. — Вип. ХХІІІ. — Ч. І. — С. 364-372.

 • Починок Ю. М. Світоглядна публіцистика як засіб протидії масовій культурі / Ю. М. Починок // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Філологічні науки. Журналістика. — Випуск № 21. — 2010. — С. 158-163.

 • Починок Ю. Література і масова культура: карнавальний етюд Володимира Орлова / Ю. Починок // Міжнародные навуковые чытання «Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае у славянскіх літаратурах», 7-8 кастрычніка 2010 г.: [да 85-годдзя з дня нараждэння І. Навуменкі: матэрыялы] / рэдкал.: І. Ф. Штэйнер. — Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2010. — С. 330-333.

 • Починок Ю. Поетична картина світу збірки Ліни Костенко «Неповторність» / Ю. Починок // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. — Випуск № 22. — 2010. — С. 58-61.

 • Починок Ю. М. Журналістика і літературний постмодернізм: від аналізу до «нових обсервацій» / Ю. М. Починок, Є. М. Баран // Наука и общество: проблемы современных исследований: сб. науч. статей: в 3 ч. — Ч. 3. Проблемы современных исследований в гуманитарных науках / под ред. А. Э. Еремеева. — Омск: Изд-во НОУ ВПО «ОмГА», 2010. — С. 20-30.

 • Починок Ю. Інноваційні методи навчання як основа творчої діяльності майбутнього вчителя / Ю. Починок // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. — Випуск № 18. — 2009. — С. 46-49.