На кафедрі педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін навчаються як вітчизняні, так і іноземні студенти. Викладання дисциплін ведеться трьома мовами: українською, російською та англійською. На кафедрі викладається близько 10 дисциплін для очної, заочної та дистанційної форми навчання. Навчально-методична робота проводиться згідно з навчальними планами та чинними програмами ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України", у яких із 2018-2019 навчального року передбачено розгляд питань, спрямованих на реалізацію наскрізних програм: "Компетентністний підхід у гуманітарній підготовці майбутніх фахівців медичної галузі", "Педагогіка вищої школи", "Викладання суспільних дисциплін для українських та іноземних студентів", "Демократія: від теорії до практики". Всі лекції та семінарські і практичні заняття, які читаються на кафедрі, забезпечені мультимедійними презентаціями.

викл. Т. Б. Кадобний проводить заняття з "Філософії" для студентів іноземного деканату медичного факультету (2017 рік)

доц. С. В. Бондаренко на занятті з "Історії України та української культури" (2017 рік)

Тематика лекцiй i практичних занять та їх методичне забезпечення в електронному варіанті доступні для студентів. Методичнi розробки для лекційних і практичних занять регулярно оновлюються i вдосконалюються. Систематично проводиться запис відеолекцій з усіх дисциплін у навчально-науковому інституті медсестринства. Для ефективної взаємодiї викладача i студента працiвники кафедри використовують систему Інтернет та Інтранет, зокрема, Web-сайт кафедри, на якому розмiщена уся необхiдна iнформацiя. Теоретичний матеріал з дисциплін, які викладаються на кафедрі, студенти мають змогу отримати трьома мовами: українською, російською, англійською. Кафедра активно співпрацює з іноземними студентами.

викл. Л. В. Кравчук проводить семінарське заняття з історії України та української культури (2017 рік)

доц. О. М. Христенко проводить семінарське заняття з курсу "Політології" (2017 рік)

Крім того, викладачі кафедри працюють над покращенням методики викладання ряду предметів із залученням інноваційних технологій, які сприяють кращому засвоєнню програмних матеріалів з таких дисциплін як: політологія, філософія, історія України та української культури, педагогіка вищої школи, основи педагогіки та мистецтво спілкування, демократія: від теорії до практики.

Кафедра працює над впровадженням інноваційних педагогічних технологій практично-орієнтованого навчання. Головним завданням у вивченні суспільних дисциплін є патріотичне виховання українських студентів та допомога в адаптації іноземних студентів до нового соціально-культурного простору.

доц. О. І. Пилипишин проводить семінарське заняття дисципліни "Сучасна цивілізація та культура" для студентів фармацевтичного факультету (2018 рік)

На кафедрі оформлені 5 аудиторні кімнати з навчальних розділів «Історія України», «Історія української культури», «Філософія», "Політологія" та "Демократія" в яких мають можливість займатись 8 академічних груп. Навчальні кімнати забезпечені телевізійними плазмами, навчальними таблицями, музейними експонатами, необхідними навчальними матеріалами.

карти і навчальні стенди в кабінеті історії України (2018 рік)

кабінет історії України ( 2018 рік)

У розпорядженні кафедри є також допоміжні приміщення (кабінет завідувача кафедри, 3 приміщення викладацької).

Всі робочі навчальні програми та додаткове методичне забезпечення розроблені, крім української, також англійською та російською мовами. Навчальний матеріал, який використовується викладачами на лекціях і практичних заняттях, систематично доповнюється останніми дослідженнями суспільних дисциплін, що відповідає вимогам теоретичного матеріалу. Навчально-методичні матеріали представлені у методичному кутку кафедри.

Щосеместрово викладачі кафедри приймають активну участь у розробці нових і вдосконаленні старих методичних розробок та вказівок для студентів і викладачів. Систематично проводиться поновлення інформації, що розташована на Web-порталі університету в розділах «Матеріали для підготовки студентів до лекцій», «Презентації лекцій», «Матеріали для підготовки студентів до практичних занять», найновішою інформацією із використанням великої кількості рисунків, схем, карт, відеофільмів. Викладачами кафедри розроблено та створено 20 відеолекцій для студентів дистанційної форми навчання ННІ медсестринства. Студенти мають до них вільний доступ через Інтранет-мережу цілодобово.

доц. О. М. Христенко проводить семінарське заняття з курсу "Демократія: від теорії до практики" (2018 рік)

доц. Н. В. Гуменна із студентами на занятті з дисципліни "Медичне право" (2017 рік)

календарно-тематичні плани та розклади кафедри на 2018 - 2019 роки

Щотижня на кафедрі передбачено час для проведення відробіток студентами пропущених семінарських та практичних занять, а також час для проведення консультацій, на яких студенти мають можливість підготуватись до практичних і семінарських занять, а саме: переглянути матеріали підготовки для семінарських занять, що виносяться на диференційований залік, отримати консультацію із розв’язування ситуаційних задач з філософії та історії України і української культури.

Для належного навчання студентів кафедра забезпечена необхідною кількістю підручників і посібників, а для поповнення бібліотеки сучасною навчальною літературою, адаптованою до системи організації навчального процесу, на кафедрі створюються творчі колективи для їх підготовки та видання. Викладачі кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін є авторами та співавторами посібників із відповідних предметів, які використовуються у навчальному процесі університету.

Навчально-методичний посібник з філософії, який використовується у навчальному процесі кафедри (2017 рік)

Навчально-методичний посибник з основ педагогіки та психології вищої школи, який використовуються у навчальному процесі кафедри (2018 рік)