На кафедрі педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін навчаються як вітчизняні, так і іноземні студенти. Викладання дисциплін ведеться двома мовами: українською та англійською. На кафедрі викладається близько 27 дисциплін для студентів очної, заочної та дистанційної форми навчання.

Навчально-методична робота проводиться згідно з навчальними планами та чинними програмами Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, в яких на 2018-2019 навчальний рік було передбачено розгляд питань, спрямованих на реалізацію наскрізних програм: "Компетентністного підходу у гуманітарній підготовці майбутніх фахівців медичної галузі", "Політології", "Релігієзнавства", "Основ педагогіки та психології вищої школи", "Медичного права", "Правознавства", "Історії України та української культури", "Демократії: від теорії до практики", "Сучасної цивілізації та культури".

У 2019-2020 навчальному році було передбачено розгляд питань, спрямованих на реалізацію "Професійної підготовки майбутніх фахівців медичної галузі на засадах міждисциплінарної інтеграції", "Педагогіки вищої школи", "Корекційної педагогіки", "Правового забезпечення громадянського здоров'я", "Політики, етики, лідерства в громадському здоров'ї", "Методики та організації наукового дослідження", "Медичного права України", "Правозавства і медичного законодавства", "Історії України та української культури", "Філософії", "Сучасної цивілізації та культури", "Методики та організації наукових досліджень", "Демократії: від теорії до практики". Всі лекції та семінарські і практичні заняття, які читаються на кафедрі, забезпечені мультимедійними презентаціями.

На 2020-2021 навчальний рік було передбачено розгляд питань, спрямованих на реалізацію "Професійної підготовки майбутніх фахівців медичної галузі на засадах міждисциплінарної інтеграції", "Конфліктології", "Основ соціологічних досліджень", "Педагогіки і психології з основами риторики", "Правового статусу суб'єктів медичних правовідносин", "Правового регулювання окремих видів медичної практики", "Правового забезпечення громадянського здоров'я", "Політики, етики, лідерства в громадському здоров'ї", "Медичного права України", "Історії України та української культури", "Філософії", "Філософії науки", "Сучасної цивілізації та культури", "Методики та організації наукових досліджень", "Демократії: від теорії до практики".

У 2021-2022 навчальному році передбачено розгляд питань, спрямованих на реалізацію та подальше вдосконалення проблеми "Професійної підготовки майбутніх фахівців медичної галузі на засадах міждисциплінарної інтеграції" на прикладі викладання таких навчальних дисциплін: "Конфліктології", "Основ соціологічних досліджень" та "Соціології", "Педагогіки вищої школи", "Правового статусу суб'єктів медичних правовідносин", "Правового регулювання окремих видів медичної практики", "Правового забезпечення громадянського здоров'я", "Політики, етики, лідерства в громадському здоров'ї", "Судової медицини. Медичного права України", "Юридичної відповідальності медичних працівників", "Правових аспектів в стоматології", "Судової практики та її значення у сфері охорони здоров'я", "Процедур та механізмів захисту прав суб'єктів медичних правовідносин", "Історії України та української культури", "Філософії", "Філософії науки", "Філософії збереження здоров'я", "Сучасної цивілізації та культури", "Релігієзнавства", "Методики та організації наукових досліджень", "Демократії: від теорії до практики".

Всі лекції та семінарські і практичні заняття, які читаються на кафедрі, забезпечені мультимедійними презентаціями та засобами для аудиторного та дистанційного навчання.

Викл. Т. Б. Кадобний проводить заняття з "Філософії" для студентів іноземного деканату медичного факультету (2014 рік)

Доц. С. В. Бондаренко на занятті з "Історії України та української культури" (2018 рік)

У зв'язку з пандемією на COVID-19 лекції та практичні заняття на 2, 3 та 4 курсах проводяться дистанційно згідно з навчальними планами Університету.

Доц. Н. М. Калинюк проводить практичне заняття з дисципліни "Правовий статус суб'єктів медичних правовідносин" в іноземних студентів (2020 рік)

Тематика лекцiй, семінарських та практичних занять та їх методичне забезпечення в електронному варіанті доступні для студентів та розміщені у системі СДО Moodle. Методичнi розробки для лекційних, семінарських і практичних занять регулярно оновлюються та вдосконалюються. Систематично проводиться запис відеолекцій з усіх дисциплін у навчально-науковому інституті медсестринства. Для ефективної взаємодiї викладача i студента працiвники кафедри використовують систему Інтернет та Інтранет, зокрема, Web-сайт кафедри, на якому розмiщена уся необхiдна iнформацiя. Теоретичний матеріал з дисциплін, які викладаються на кафедрі, студенти мають змогу отримати двома мовами: українською та англійською. Кафедра активно співпрацює з іноземними студентами.

Викл. Л. В. Кравчук проводить семінарське заняття з історії України та української культури (2013 рік)

Доц. О. М. Христенко проводить семінарське заняття з курсу "Політології" (2018 рік)

Крім того, викладачі кафедри працюють над покращенням методики викладання низки предметів із залученням інноваційних технологій, які сприяють кращому засвоєнню програмних матеріалів з таких дисциплін як: медичне право, філософія, історія України та української культури, педагогіка вищої школи, корекційна педаогіка, основи педагогіки та мистецтво викладання, демократія: від теорії до практики.

Кафедра працює над впровадженням інноваційних педагогічних технологій практично-орієнтованого навчання. Головним завданням у вивченні суспільних дисциплін є патріотичне виховання українських студентів та допомога в адаптації іноземних студентів до нового соціально-культурного простору.

Доц. О. І. Пилипишин проводить семінарське заняття дисципліни "Сучасна цивілізація та культура" для студентів фармацевтичного факультету (2018 рік)

На кафедрі оформлені 5 аудиторних кімнат з навчальних розділів: «Історія України», «Історія української культури», «Філософія», "Політологія" та "Демократія", в яких мають можливість займатись 8 академічних груп. Навчальні кімнати забезпечені телевізійними плазмами, навчальними таблицями, музейними експонатами, необхідними навчальними матеріалами.

Карти і навчальні стенди в кабінеті історії України та української культури (2018 рік)

Кабінет історії України та української культури ( 2018 рік)

Кабінет історії української культури (2019 рік)

У розпорядженні кафедри є також допоміжні приміщення (кабінет завідувача кафедри, 3 викладацьких кімнати).

Всі робочі навчальні програми та додаткове методичне забезпечення розроблені, крім української, також англійською мовою. Навчальний матеріал, який використовується викладачами на лекціях, семінарських і практичних заняттях, систематично доповнюється останніми дослідженнями суспільних дисциплін, що відповідає вимогам теоретичного матеріалу. Навчально-методичні матеріали представлені у методичному кутку кафедри.

Щосеместрово викладачі кафедри приймають активну участь у розробці нових і вдосконаленні старих методичних розробок та вказівок для студентів і викладачів. Систематично проводиться оновлення інформації, що розташована на Web-порталі університету в розділах «Матеріали для підготовки студентів до лекцій», «Презентації лекцій», «Матеріали для підготовки студентів до практичних занять», із використанням великої кількості рисунків, схем, карт, відеофільмів. Викладачами кафедри розроблено та створено 20 відеолекцій для студентів дистанційної форми навчання ННІ медсестринства. Студенти мають до них вільний доступ через Інтранет-мережу цілодобово.


Доц. О. М. Христенко проводить практичне заняття з курсу "Демократія: від теорії до практики" (2018 рік)

Викл. Н. В. Гуменна із студентами на занятті з дисципліни "Правознавство" (2017 рік)

Календарно-тематичні плани та розклади занять кафедри на 2021 - 2022 навчальний рік

На кафедрі з 2019 навчального року практикуються навчальні заняття нетрадиційної форми. Так, студенти спеціальності «Фізична реабілітація» за підсумками вивчення дисципліни «Корекційна педагогіка» провели практичне заняття з вихованцями Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру, що дозволило застосувати на практиці їхні педагогічні вміння роботи з дітьми з особливими потребами.

Студенти спеціальності "Фізична реабілітація" проводять практичне заняття з предмету "Корекційна педагогіка" з дітьми Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру (2019 рік)

Щотижня на кафедрі передбачено час для проведення відробок студентами пропущених семінарських та практичних занять, а також час для проведення консультацій, на яких студенти мають можливість підготуватись до практичних і семінарських занять, а саме: переглянути матеріали підготовки для семінарських занять, що виносяться на диференційований залік, отримати консультацію із розв’язування ситуаційних задач з правознавства, педагогіки, філософії та історії України і української культури.

Для належного навчання студентів кафедра забезпечена необхідною кількістю підручників та посібників, а для наповнення бібліотеки сучасною навчальною літературою, адаптованою до системи організації навчального процесу, на кафедрі створюються творчі колективи для їх підготовки та видання. Викладачі кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін є авторами та співавторами посібників із відповідних предметів, які використовуються у навчальному процесі університету.

Навчально-методичний посібник з філософії (2017 рік)

Навчально-методичний посібник з основ педагогіки та психології вищої школи (2018 рік)

Навчальний посібник з корекційної педагогіки для студентів спеціальності "Фізична реабілітація" для медичних закладів вищої освіти (2019 рік)