На кафедрі педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін навчаються як вітчизняні, так і іноземні студенти. Викладання дисциплін ведеться трьома мовами: українською, російською та англійською. На кафедрі викладається близько 10 дисциплін. Навчально-методична робота проводиться згідно з навчальними планами та чинними програмами ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», у яких із 2012-2013 навчального року передбачено розгляд питань, спрямованих на реалізацію наскрізних програм: «Основні питання здоров'язбереження», «Педагогіка вищої школи», "Викладання суспільних дисциплін для українських та іноземних студентів". Всі лекції та семінарські і практичні заняття, які читаються на кафедрі, забезпечені мультимедійними презентаціями.

Кадобний Т. Б. проводить заняття з "Філософії" для студентів іноземного деканату медичного факультету (2017 рік)

Тематика лекцiй i практичних занять та їх методичне забезпечення в електронному варіанті доступні для студентів. Методичнi розробки для лекційних і практичних занять регулярно оновлюються i вдосконалюються. Систематично проводиться запис відеолекцій з усіх дисциплін у навчально-науковому інституті медсестринства. Для ефективної взаємодiї викладача i студента працiвники кафедри використовують систему Інтернет та Інтранет, зокрема, Web-сайт кафедри, на якому розмiщена уся необхiдна iнформацiя. Теоретичний матеріал з дисциплін, які викладаються на кафедрі, студенти мають змогу отримати трьома мовами: українською, російською, англійською. Кафедра активно співпрацює з іноземними студентами.

доцент Кравчук Л.В. проводить семінарське заняття з історії України та української культури (2017 рік)

Крім того, члени кафедри працюють над покращенням методики викладання ряду предметів із залученням інноваційних технологій, які сприяють кращому засвоєнню програмних матеріалів з таких дисциплін як: Політологія, Філософія, Історія України та української культури, Педагогіка вищої школи, Основи педагогіки та мистецтво спілкування.

Кафедра працює над впровадженням інноваційних педагогічних технологій практично-орієнтованого навчання. Головним завданням у вивченні суспільних дисциплін є патріотичне виховання українських студентів та допомога в адаптації іноземних студентів до нового соціально-культурного простору.

доцент Пилипишин О. І. проводить семінарське заняття дисципліни "Сучасна цивілізація та культура" для студентів фармацевтичного факультету (2018 рік)