Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

 • Кравчук О. Р. «Громадсько-політична і культурно-просвітницька діяльність Арсена Річинського (1892-1956 рр.)» : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 - історія України / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. - Тернопіль, 2021.

 • Кульчицький В. Й. «Теорія і практика патріотичного виховання в школах України (1945–2019 рр.)» : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. - Тернопіль, 2020.

 • Кравчук Л. В. «Суспільно-політичні та соціально-економічні трансформації на Тернопільщині (вересень 1939-1941 рр.)" : дис. ... доктора іст. наук : 07.00.01 - історія України / Львівський національний університет імені Івана Франка. - Львів, 2020.

 • Починок Ю. М. «Українська експериментальна поезія кінця ХХ – початку ХХІ століття: текст, контекст, інтертекст» : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 - теорія літератури / Львівський національний університет імені Івана Франка. - Львів, 2015.

 • Мельникова К. М. «Науковий доробок академіка Г. О. Графтіо у сфері залізничного транспорту, електротехніки та гідроенергетики» : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.07 - історія науки й техніки / Державний університет інфраструктури та технологій. - Київ, 2015.

 • Гуменна Н. В. «Теоретичні та практичні проблеми розшукової діяльності слідчого» : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Львівський національний університет імені Івана Франка. - Львів, 2015.

 • Кадобний Т. Б. «Емпіристська парадигма мовного конституювання наукового знання» : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09 - філософія науки / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. - Чернівці, 2014.

 • Пилипишин О. І. «Парламентська діяльність Юліана Романчука (кінець ХІХ – початок ХХ століття)» : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 - історія України / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. - Тернопіль, 2013.

 • Сопіга М. О. «Розвиток сільськогосподарської дослідної справи на теренах України і Радянського Союзу в першій половині ХХ століття: наукова, організаційна діяльність професора С. П. Кулжинського (1880–1947 рр.)» : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.07 - історія науки і техніки / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". - Переяслав-Хмельницький, 2013.

 • Машталір А. І. «Постать Т. Шевченка в контексті національного відродження у Наддніпрянській Україні (1917–1920 рр.)» : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 - історія України / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. - Черкаси, 2013.

 • Калинюк Н. М. «Тактика проведення очної ставки» : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 - кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2013.

 • Мельничук І. М. «Теорія і методика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах» : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. - Хмельницький, 2011.

 • Кульчицький В. Й. «Система виховної роботи з молоддю в діяльності організацій національного спрямування (перша половина ХХ ст.)» : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки /Житомирський державний університет імені Івана Франка. - Житомир, 2009.

 • Христенко О. М. «Просвітницька діяльність жіночих організацій України (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття)» : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Житомирський державний університет імені Івана Франка. - Житомир, 2009.

 • Бондаренко С. В. «Роль Народного руху України в суспільно-політичному житті України наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. ХХ століття» : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 - історія України / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. - Чернівці, 2006.

 • Мельничук І. М. «Педагогічні умови реалізації стимулюючої функції контролю знань з хімії студентів технікумів» : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. - Тернопіль, 2002.

 • Кравчук Л. В. «Освіта, наука, культура в період Української державності 1917-1921 рр.» : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 - історія України / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. - Чернівці, 1999.

Дисертації, які виконані під керівництвом проф. І. М. Мельничук:

 • Ребуха Л. З. «Теоретичні та методичні засади фундаменталізації професійної підготовки майбутніх соціальних працівників» : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.04 / Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. - Хмельницький, 2019.

 • Шукатка О. В. «Теорія і практика формування індивідуальних стратегій здоров’язбереження майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей на засадах міждисциплінарної інтеграції» : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.04 / Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. - Хмельницький, 2019.

 • Козак Х. І. «Формування професійної ідентичності майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи на засадах деонтологічного підходу» : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. - Хмельницький, 2019.

 • Варава О. Б. «Формування професійної мобільності майбутніх бакалаврів сестринської справи у фаховій підготовці» : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. - Хмельницький, 2019.

 • Ястремська С. О. «Теорія і методика професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи у вищих медичних навчальних закладах засобами дистанційного навчання» : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.04 / Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. - Хмельницький, 2018.

 • Яцишина О. В. «Гуманітарна підготовка іноземних студентів у медичних університетах» : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. - Тернопіль, 2017.

 • Заєць М. З. «Формування готовності інознмних студентів до діалогічної взаємодії у майбутній професійній діяльності лікаря засобами інтерактивних технологій» : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. - Хмельницький, 2017.

 • Новакова Л. В. «Формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх лікарів на засадах міждисциплінарної інтеграції» : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. - Хмельницький, 2016.

 • Гуменна І. Р. «Підготовка майбутніх лікарів до професійної комунікації на засадах міждисциплінарної інтеграції» : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Національний університет водного господараства та природокористування. - Рівне, 2016.

 • Нахаєва Я. М. «Професійно-мовленнєва підготовка майбутніх лікарів до використання медичної термінології» : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Національний університет водного господараства та природокористування. - Рівне, 2016.

 • Савіцька В. В. «Підготовка майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності на засадах праксеологічного підходу» : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Національний університет водного господараства та природокористування. - Рівне, 2015.

 • Боднарук І. І. «Формування готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності на основі реалізації акмеологічного підходу» : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Національний університет водного господараства та природокористування. - Рівне, 2015.

 • Назарук В. Л. «Формування культури здоров’я майбутніх лікарів засобами здоров’язбережувальних технологій» : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Національний університет водного господараства та природокористування. - Рівне, 2015.

 • Шукатка О. В. «Формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх економістів на засадах аксіології» : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Хмельницький національний університет. - Хмельницький, 2013.

 • Служинська Л. Б. «Підготовка майбутнього менеджера-економіста до професійної самореалізації» : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. - Тернопіль, 2012.

 • Чорній В. Я. «Формування готовності до професійного спілкування майбутніх фахівців банківської справи» : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. - Тернопіль, 2011.