Дисертації

ДИСЕРТАЦІЇ, ВИКОНАНІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ПРОФ. І.М.МЕЛЬНИЧУК:

Кандидатські дисертації за спціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

1. Чорній В. Я. Формування готовності до професійного спілкування майбутніх фахівців банківської справи (30.09.2011 р.).

2. Служинська Л. Б. Підготовка майбутнього менеджера-економіста до професійної самореалізації (07.12.2012 р.).

3. Шукатка О. В. Формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх економістів на засадах аксіології (24.04.2013 р.).

4. Савіцька В. В. Підготовка майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності на засадах праксеологічного підходу (29.04.2015 р.).

5. Боднарук І. І. Формування готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності на основі реалізації акмеологічного підходу (28.05.2015 р.).

6. Назарук В. Л. Формування культури здоров’я майбутніх лікарів засобами здоров’язбережувальних технологій (08.07.2015 р.).

7. Новакова Л.В. Формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх лікарів на засадах міждисциплінарної інтеграції (04.03.2016 р.).

8. Гуменна І. Р. Підготовка майбутніх лікарів до професійної комунікації на засадах міждисциплінарної інтеграції (29.09.2016 р.).

9. Нахаєва Я. М. Професійно-мовленнєва підготовка майбутніх лікарів до використання медичної термінології (30.09.2016 р.).

10. Яцишина О. В.Гуманітарна підготовка іноземних студентів у медичних університетах (30.01. 2017 р.).

11. Заєць М. З. Формування готовності інознмних студентів до діалогічної взаємодії у майбутній професійній діяльності лікаря засобами інтерактивних технологій (30.06.2017 р.).

Доктор педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04. - теорія і методик професійної освіти

1. Ястремська С. О. Теорія і методика професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи у вищих медичних навчальних закладах засобами дистанційного навчання (02.07.2018 р.)