Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

 • Кравчук О. Р. «Громадсько-політична і культурно-просвітницька діяльність Арсена Річинського (1892-1956 рр.)» (Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка), спеціальність 07.00.01 - історія України (Тернопіль, 2021).

 • Кульчицький В. Й. «Теорія і практика патріотичного виховання в школах України (1945–2019 рр.)» (Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка), спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (Тернопіль, 2020).

 • Кравчук Л. В. «Суспільно-політичні та соціально-економічні трансформації на Тернопільщині (вересень 1939 – 1941 рр.)» (Львівський національний університет імені Івана Франка), спеціальність 07.00.01 – Історія України (Львів, 2020).

 • Починок Ю. М. «Українська експериментальна поезія кінця ХХ – початку ХХІ століття: текст, контекст, інтертекст» (Львівський національний університет імені Івана Франка), спеціальність 10.01.06: теорія літератури (Львів, 2015).

 • Мельникова К. М. "Науковий доробок академіка Г. О. Графтіо у сфері залізничного транспорту, електротехніки та гідроенергетики", (Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка), спеціальність 07.00.07 - історія науки й техніки (Тернопіль, 2015).

 • Гуменна Н. В. "Теоретичні та практичні проблеми розшукової діяльності слідчого" за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (Львів, 2015).

 • Кадобний Т. Б. «Емпіристська парадигма мовного конституювання наукового знання» за спеціальністю 09.00.09 «філософія науки» (Чернівці, 2014).

 • Пилипишин О. І. «Парламентська діяльність Юліана Романчука (кінець ХІХ – початок ХХ століття)», (Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка), за спеціальністю 07.00.01 - історія України (Тернопіль, 2013).

 • Сопіга М. О. «Розвиток сільськогосподарської дослідної справи на теренах України і Радянського Союзу в першій половині ХХ століття: наукова, організаційна діяльність професора С. П. Кулжинського (1880–1947 рр.)» спеціальність: 7.00.07 - історія науки і техніки. ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" (Переяслав-Хмельницький, 2013).

 • Машталір А. І. «Постать Т. Шевченка в контексті національного відродження у Наддніпрянській Україні (1917–1920 рр.)» за спеціальністю 07.00.01. «Історія України», Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького (Черкаси, 2013).

 • Калинюк Н. М. «Тактика проведення очної ставки», спеціальність 12.00.09: кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність, Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка (Київ, 2013).

 • Мельничук І. М.«Теорія і методика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах» (Хмельницький, 2011).

 • Кульчицький В. Й. «Система виховної роботи з молоддю в діяльності організацій національного спрямування (перша половина ХХ ст.)» у спеціалізованій вченій раді К 14.053.01 Житомирського державного університету імені І. Франка, спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (Житомир, 2009).

 • Христенко О. М. «Просвітницька діяльність жіночих організацій України (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття)», спеціальністю 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки»у спеціалізованій вченій раді Житомирського державного університету імені І.Франка (Житомир, 2009).

 • Бондаренко С. В. «Роль Народного руху України в суспільно-політичному житті України наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. ХХ століття».07.00.01 - історія України, (Чернівці, 2006).

 • Мельничук І. М. «Педагогічні умови реалізації стимулюючої функції контролю знань з хімії студентів технікумів» (Тернопіль, 2002)

 • Кравчук Л. В. «Освіта, наука, культура в період Української державності 1917-1921 рр.» за спеціальністю 07.00.01 «Історія України» (Чернівці, 1999).

Дисертації, які виконані під керівництвом проф. І.М.Мельничук:

 • Ребуха Л. З. Теоретичні та методичні засади фундаменталізації професійної підготовки майбутніх соціальних працівників: дис. доктора пед. наук: спец. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; захищена у спеціалізованій вченій раді Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії 08 травня 2019 р., Хмельницький, 2019.

 • Шукатка О. В. Теорія і практика формування індивідуальних стратегій здоров’язбереження майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей на засадах міждисциплінарної інтеграції : дис. доктора пед. наук: спец. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти ; захищена у спеціалізованій вченій раді Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії 13 червня 2019 р., Хмельницький, 2019.

 • Козак Х. І. Формування професійної ідентичності майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи на засадах деонтологічного підходу: дис. канд. пед. наук: спец. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; захищена у спеціалізованій вченій раді Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії 14 червня 2019 р., Хмельницький, 2019.

 • Варава О. Б. Формування професійної мобільності майбутніх бакалаврів сестринської справи у фаховій підготовці: дис. канд. пед. наук: спец. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти ; захищена у спеціалізованій вченій раді Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії 20 вересня 2019 р., Хмельницький, 2019.

 • Ястремська С. О. Теорія і методика професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи у вищих медичних навчальних закладах засобами дистанційного навчання (02.07.2018 р.): доктор педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04. - теорія і методик професійної освіти.

 • Яцишина О. В. Гуманітарна підготовка іноземних студентів у медичних університетах (30.01. 2017 р.).

 • Заєць М. З. Формування готовності інознмних студентів до діалогічної взаємодії у майбутній професійній діяльності лікаря засобами інтерактивних технологій (30.06.2017 р.).

 • Новакова Л.В. Формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх лікарів на засадах міждисциплінарної інтеграції (04.03.2016 р.).

 • Гуменна І. Р. Підготовка майбутніх лікарів до професійної комунікації на засадах міждисциплінарної інтеграції (29.09.2016 р.).

 • Нахаєва Я. М. Професійно-мовленнєва підготовка майбутніх лікарів до використання медичної термінології (30.09.2016 р.).

 • Савіцька В. В. Підготовка майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності на засадах праксеологічного підходу (29.04.2015 р.).

 • Боднарук І. І. Формування готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності на основі реалізації акмеологічного підходу (28.05.2015 р.).

 • Назарук В. Л. Формування культури здоров’я майбутніх лікарів засобами здоров’язбережувальних технологій (08.07.2015 р.).

 • Шукатка О. В. Формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх економістів на засадах аксіології (24.04.2013 р.).

 • Служинська Л. Б. Підготовка майбутнього менеджера-економіста до професійної самореалізації (07.12.2012 р.).

 • Чорній В. Я. Формування готовності до професійного спілкування майбутніх фахівців банківської справи (30.09.2011 р.).