Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

1. Починок Ю. М. «Українська експериментальна поезія кінця ХХ – початку ХХІ століття: текст, контекст, інтертекст» (Львівський національний університет імені Івана Франка), спеціальність 10.01.06: теорія літератури, (Львів, 2015).

2. Мельникова К. М. "Науковий доробок академіка Г. О. Графтіо у сфері залізничного транспорту, електротехніки та гідроенергетики" за спеціальністю 07.00.07 - історія науки й техніки (Тернопіль, 2015).

3. Гуменна Н. В. "Теоретичні та практичні проблеми розшукової діяльності слідчого" за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (Львів, 2015).

4. Кадобний Т. Б. «Емпіристська парадигма мовного конституювання наукового знання» за спеціальністю 09.00.09 «філософія науки» (Чернівці, 2014).

5. Пилипишин О. І. «Парламентська діяльність Юліана Романчука (кінець ХІХ – початок ХХ століття)» (Тернопіль, 2013).

6. Сопіга М. О. «Розвиток сільськогосподарської дослідної справи на теренах України і Радянського Союзу в першій половині ХХ століття: наукова, організаційна діяльність професора С. П. Кулжинського (1880–1947 рр.)» спеціальність: 7.00.07 - історія науки і техніки. ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" (Переяслав-Хмельницький, 2013).

7. Машталір А. І. «Постать Т. Шевченка в контексті національного відродження у Наддніпрянській Україні (1917–1920 рр.)» за спеціальністю 07.00.01. «Історія України», Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького (Черкаси, 2013).

8. Калинюк Н. М. «Тактика проведення очної ставки», спеціальність 12.00.09: кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність, Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка (Київ, 2013).

9. Мельничук І. М.«Теорія і методика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах» (Хмельницький, 2011).

10. Кульчицький В. Й. «Система виховної роботи з молоддю в діяльності організацій національного спрямування (перша половина ХХ ст.)» у спеціалізованій вченій раді К 14.053.01 Житомирського державного університету імені І. Франка, спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (Житомир, 2009).

11. Христенко О. М. «Просвітницька діяльність жіночих організацій України (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття)», спеціальністю 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки»у спеціалізованій вченій раді Житомирського державного університету імені І.Франка (Житомир, 2009).

12.Бондаренко С. В. «Роль Народного руху України в суспільно-політичному житті України наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. ХХ століття».07.00.01 - історія України, (Чернівці, 2006).

13. Мельничук І. М. «Педагогічні умови реалізації стимулюючої функції контролю знань з хімії студентів технікумів» (Тернопіль, 2002)

14. Кравчук Л. В. «Освіта, наука, культура в період Української державності 1917-1921 рр.» за спеціальністю 07.00.01 «Історія України» (Чернівці, 1999).

Дисертації, які виконані під керівництвом проф. І.М.Мельничук:

1. Ястремська С. О. Теорія і методика професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи у вищих медичних навчальних закладах засобами дистанційного навчання (02.07.2018 р.): доктор педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04. - теорія і методик професійної освіти.

2. Чорній В. Я. Формування готовності до професійного спілкування майбутніх фахівців банківської справи (30.09.2011 р.).

3. Служинська Л. Б. Підготовка майбутнього менеджера-економіста до професійної самореалізації (07.12.2012 р.).

4. Шукатка О. В. Формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх економістів на засадах аксіології (24.04.2013 р.).

5. Савіцька В. В. Підготовка майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності на засадах праксеологічного підходу (29.04.2015 р.).

6. Боднарук І. І. Формування готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності на основі реалізації акмеологічного підходу (28.05.2015 р.).

7. Назарук В. Л. Формування культури здоров’я майбутніх лікарів засобами здоров’язбережувальних технологій (08.07.2015 р.).

8. Новакова Л.В. Формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх лікарів на засадах міждисциплінарної інтеграції (04.03.2016 р.).

9. Гуменна І. Р. Підготовка майбутніх лікарів до професійної комунікації на засадах міждисциплінарної інтеграції (29.09.2016 р.).

10. Нахаєва Я. М. Професійно-мовленнєва підготовка майбутніх лікарів до використання медичної термінології (30.09.2016 р.).

11. Яцишина О. В.Гуманітарна підготовка іноземних студентів у медичних університетах (30.01. 2017 р.).

12. Заєць М. З. Формування готовності інознмних студентів до діалогічної взаємодії у майбутній професійній діяльності лікаря засобами інтерактивних технологій (30.06.2017 р.).