Підручники, видані викладачами кафедри:

 • Кравчук Л. В. "Вплив громадськості на органи місцевої влади". - Тернопіль: Богдан 2013.
 • Кравчук Л. В. "Політологія: семінар". - Тернопіль: Богдан. Друкованих умовних аркушів 12,09. Видання друге з доповненнями та змінами. Гриф Міністерства Освіти. 2012.
 • Кравчук Л. В. "Педагогічні технології у медсестринстві". Тернопіль: Богдан, 2011.
 • Мельничук І. М. Тренінг професійної ідентичності : навч.-метод. комплекс [для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр спеціальності 7.040202, 8.040202 – «Соціальна робота»] / І. М. Мельничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 88 с.
 • Кравчук Л. В. "Педагогічні технології у медсестринстві". Тернопіль: Богдан, 2010.
 • Мельничук І. М. Бібліографічний путівник інтерактивного навчання у вищій школі : зб. навч.-метод. і бібліограф. матер. / І. М. Мельничук. – Тернопіль : ТНЕУ, «Економічна думка», 2009. – 68 с.
 • Кравчук Л. В. "Особливості педагогічної діяльності. Курс лекцій". Видавництво Тернопіль 2006 рік. Друкованих умовних аркушів 8,60. Видавець Стародубець В. О.
 • Кравчук Л. В. "Політологія: семінар". Видавець Стародубець В. О. Друкованих умовних аркушів 11. Гриф Міністерства Освіти. Тернопіль 2004 рік.
 • Кравчук Л. В. "Ю. Словацький і Кременець". Видавництво ВАТ Папіріус 1999 рік. Кременець 1999 рік. Друк. арк. умов 1,5.
 • Кравчук Л. В. "Культура і освіта в Українській державі за часів гетьмана Павла Скоропадського.. Видавництво Інституту Національного державознавства. Умовн. друк. арк. 2. Київ 1997 рік.

Посібники, видані викладачами кафедри:

 • Мельничук І. М. Основи педагогіки та психології вищої школи: навчальний посібник. Тернопіль : Вектор, 2018. 336 с.
 • Philosophy. Seminar classes : study guide / L.V. Kravchuk, T.B. Kadobnyi, L.O. Kravchuk. – Ternopil : TSMU, 2018. 136p.
 • Філософія. Семінарські заняття: посіб. / Л.В. Кравчук, Т.Б. Кадобний, Л.О. Кравчук, І.Д. Садовник. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – 164с.
 • Філософія. Семінарські заняття: посіб. / Л.В. Кравчук, Т.Б. Кадобний, Л.О. Кравчук, І. Д. Садовник. – Тернопіль: ТДМУ, 2017. – 164 с.
 • Бондаренко С.В. Основи наукових досліджень: навчально-методичні рекомендації для студентів історичного факультету за вимогами ЄКТС. – Тернопіль, 2011.
 • Алексієвець М.М., Бондаренко С.В. Науково-дослідна діяльність студентів: актуальність і організація// Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України (Гриф МОУ.) – Тернопіль, 2010.
 • Кульчицький В. Історія зарубіжної школи і педагогіки (в аналітичних таблицях) : навч.-метод. посіб. / В. Кульчицький, Л. Дерев’яна. – Тернопіль, 2008. – 33 с.
 • Кульчицький В. Основи курсу «Історія педагогіки» : навч. посіб. [для студ. ден. та заоч. форм навч.] / В. Кульчицький, Л. Дерев’яна. – Тернопіль, 2008. – 94 с.
 • Мельничук І. М. Професійна робота в школі як напрям попередження трудової експлуатації дітей: навч.-метод. посіб. / І. М. Мельничук, Л. М. Романишина, Ю. М. Лицур ; за заг. ред. Левченко К. Б., Трубавіної І. М. – К. : Юрисконсульт. – 2007. – 334 с. – С. 181–196.
 • Кравчук Л. В. "Нариси з історії Української духовності. Особи та погляди" / Допущено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації (Лист №14­/18-Г-308 від 08.02.2007 р.). Тернопіль, «Лілея», 2007 р., 268 с.
 • Мельничук І. М. Вікова і педагогічна психологія: навч.-метод. посіб. / І. М. Мельничук. – Тернопіль: ТНЕУ, Економічна думка, 2006. – 144 с.
 • Мельничук І. М. Методичні рекомендації до підготовки та захисту магістерських і дипломних робіт за спеціальностями 7.040200, 8.040200 – «Соціальна робота»: метод. посібник / І. М. Мельничук. – Тернопіль: ТДЕУ, 2006. – 30 с.
 • Мельничук І. М. Соціальна психологія організацій: навч.-метод. посіб. / І. М. Мельничук. – Тернопіль : Державний економічний університет, 2005. – 143 с.
 • Мельничук І. М. Модульно-рейтингова технологія викладання хімії у технікумах нехімічного профілю: навч. посібник / І. М. Мельничук, Л. М. Романишина. – Тернопіль: ТДПУ, 2001. – 48 с.
 • Кульчицький В. Виховна робота з молоддю в період визвольних змагань (на матеріалах західного регіону України, 20–50-ті рр. ХХ ст.): навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Кульчицький. – Тернопіль, 2001. – 123 с.