Підручники, видані викладачами кафедри:

 • Нові імена у шкільній програмі з української літератури. Хрестоматія (антологічна пропозиція ХХІ століття) 10 – 11 класи / Упорядкув. та заг. ред. Юлії Починок. Тернопіль: Навчальна книга. Богдан, 2019. 292 с.
 • Кравчук Л. В. Вплив громадськості на органи місцевої влади. Тернопіль: Богдан 2013.
 • Кравчук Л. В. Політологія: семінар. Тернопіль: Богдан. Друкованих умовних аркушів 12,09. Видання друге з доповненнями та змінами. Гриф Міністерства Освіти. 2012.
 • Кравчук Л. В. Педагогічні технології у медсестринстві. Тернопіль: Богдан, 2011.
 • Мельничук І. М. Тренінг професійної ідентичності: Навч.-метод. комплекс [для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр спеціальності 7.040202, 8.040202. «Соціальна робота»]. Тернопіль: ТНЕУ, 2010. 88 с.
 • Кравчук Л. В. Педагогічні технології у медсестринстві. Тернопіль: Богдан, 2010.
 • Мельничук І. М. Бібліографічний путівник інтерактивного навчання у вищій школі: Зб. навч.-метод. і бібліограф. матер. Тернопіль: ТНЕУ, «Економічна думка», 2009. 68 с.
 • Кравчук Л. В. Особливості педагогічної діяльності. Курс лекцій. Видавництво Тернопіль 2006 рік. Друкованих умовних аркушів 8,60. Видавець Стародубець В. О.
 • Кравчук Л. В. Політологія: семінар. Видавець Стародубець В. О. Друкованих умовних аркушів 11. Гриф Міністерства Освіти. Тернопіль 2004 рік.
 • Кравчук Л. В. Ю. Словацький і Кременець. Видавництво ВАТ Папіріус 1999 рік. Кременець 1999 рік. Друк. арк. умов 1,5.
 • Кравчук Л. В. Культура і освіта в Українській державі за часів гетьмана Павла Скоропадського.. Видавництво Інституту Національного державознавства. Умовн. друк. арк. 2. Київ 1997 рік.

Посібники, видані викладачами кафедри:

 • Христенко О. М. Корекційна педагогіка: Навчальний посібник для студентів спеціальності "Фізична реабілітація" медичних закладів вищої освіти. Тернопіль: Вектор, 2019. 306 с.
 • Методика викладання української літератури у світовому контексті (методичні рекомендації для успішного вчителя-словесника 5-11 класи) / Упорядкув. та заг. ред. Ю. М. Починок.Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2019. 104 с.
 • Українська література у світовому контексті (книга для учнів: як зробити уроки літератури незабутніми? + успішно підготуватися до ЗНО 5-11 класи) / Упорядкув. та заг. ред. Ю. М. Починок. Тернопіль: Навчальна книга. Богдан, 2019. 288 с.
 • Міждисциплінарний тезаурус літературознавчих термінів і понять (енциклопедичний словник для учнів, вчителів, студентів та викладачів) / Упорядкування та загальна редакція Юлії Починок. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2019. — 464 с.
 • Мельничук І. М. Основи педагогіки та психології вищої школи: Навчальний посібник. Тернопіль : Вектор, 2018. 336 с.
 • Kravchuk L.V. , Kadobny T.B., Kravchuk L.O. Philosophy. Seminar classes : study guide. Ternopil: TSMU, 2018. 136 p.
 • Кравчук Л.В., Кадобний Т.Б., Кравчук Л.О., Садовник І.Д. Філософія. Семінарські заняття: Навчальний посібник. Тернопіль: ТДМУ, 2017. 164 с.
 • Бондаренко С.В. Основи наукових досліджень: навчально-методичні рекомендації для студентів історичного факультету за вимогами ЄКТС. Тернопіль, 2011.
 • Алексієвець М.М., Бондаренко С.В. Науково-дослідна діяльність студентів: актуальність і організація: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України (Гриф МОУ.). Тернопіль, 2010. 138 с.
 • Кульчицький В. Історія зарубіжної школи і педагогіки (в аналітичних таблицях): Навч.-метод. посіб. В. Кульчицький, Л. Дерев’яна. Тернопіль, 2008. 33 с.
 • Кульчицький В. Основи курсу «Історія педагогіки» : Навч. посіб. [для студ. ден. та заоч. форм навч.]. В. Кульчицький, Л. Дерев’яна. Тернопіль, 2008. 94 с.
 • Мельничук І. М. Професійна робота в школі як напрям попередження трудової експлуатації дітей: Навч.-метод. посіб. І. М. Мельничук, Л. М. Романишина, Ю. М. Лицур; за заг. ред. Левченко К. Б., Трубавіної І. М. Київ: Юрисконсульт. 2007. 334 с. С. 181–196.
 • Кравчук Л. В. Нариси з історії Української духовності. Особи та погляди. Допущено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації (Лист №14­/18-Г-308 від 08.02.2007 р.). Тернопіль, «Лілея», 2007 р., 268 с.
 • Мельничук І. М. Вікова і педагогічна психологія: Навч.-метод. посіб. І. М. Мельничук. Тернопіль: ТНЕУ, Економічна думка, 2006. 144 с.
 • Мельничук І. М. Методичні рекомендації до підготовки та захисту магістерських і дипломних робіт за спеціальностями 7.040200, 8.040200. «Соціальна робота»: Метод. посібник. І. М. Мельничук. Тернопіль: ТДЕУ, 2006. 30 с.
 • Мельничук І. М. Соціальна психологія організацій: Навч.-метод. посіб. І. М. Мельничук. Тернопіль: Державний економічний університет, 2005. 143 с.
 • Мельничук І. М. Модульно-рейтингова технологія викладання хімії у технікумах нехімічного профілю: Навч. посібник. І. М. Мельничук, Л. М. Романишина. Тернопіль: ТДПУ, 2001. 48 с.
 • Кульчицький В. Виховна робота з молоддю в період визвольних змагань (на матеріалах західного регіону України, 20–50-ті рр. ХХ ст.): Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] Тернопіль, 2001. 123 с.